MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

This is an experimental technology
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future versions of browsers as the specification changes.

 

Nota d'ùs: Aquest element s'ha eliminat de l'especificació d'HTML 5 (W3C), però encara està en la versió d'HTML WHATWG. Està parcialment implementada en la majoria de navegadors, però, tot i així és poc probable que desaparegui. A mesura que l'algoritme d'esquema no s'implementa en qualsevol navegador, la semàntica de <hgroup> és en la pràctica només teòric. La especificació HTML 5 (W3C) ofereix consells sobre com marcar els Subtítols, subtítols, títols i lemes alternatius.

L'Element HTML <hgroup> (Element HTML Encapçalaments de Grup) representa l'encapçalament d'una secció. Defineix un sol títol que participa en l'esquema del document com l'encapçalament de la secció implícit o explícit, a la qual pertany.

El seu text, per l'algoritme d'esquema, és el text del primer Element HTML d'encapçalament de rang més alt (és a dir, el primer <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> o <h6> amb el nombre més petit entre els seus descendents) i el rang és el rang d'aquest mateix element HTML d'encapçalament.

Per tant, aquest element agrupa diversos encapçalaments, i només un representa el principal amb l'esquema del document. Permet associar títols secundaris, com subtítols, títols alternatius, o fins i tot lemes, amb el encapçalament principal, sense contaminar l'esquema del document.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut d'encapçalament, continut palpable.
Contingut permès Un o més <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, i/o <h6>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<hgroup>
  <h1>Main title</h1>
  <h2>Secondary title</h2>
</hgroup> 

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,