<hgroup>

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

Nota d'ùs: Aquest element s'ha eliminat de l'especificació d'HTML 5 (W3C), però encara està en la versió d'HTML WHATWG. Està parcialment implementada en la majoria de navegadors, però, tot i així és poc probable que desaparegui. A mesura que l'algoritme d'esquema no s'implementa en qualsevol navegador, la semàntica de <hgroup> és en la pràctica només teòric. La especificació HTML 5 (W3C) ofereix consells sobre com marcar els Subtítols, subtítols, títols i lemes alternatius.

L'Element HTML <hgroup> (Element HTML Encapçalaments de Grup) representa l'encapçalament d'una secció. Defineix un sol títol que participa en l'esquema del document com l'encapçalament de la secció implícit o explícit, a la qual pertany.

El seu text, per l'algoritme d'esquema, és el text del primer Element HTML d'encapçalament de rang més alt (és a dir, el primer <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US) o <h6> (en-US) amb el nombre més petit entre els seus descendents) i el rang és el rang d'aquest mateix element HTML d'encapçalament.

Per tant, aquest element agrupa diversos encapçalaments, i només un representa el principal amb l'esquema del document. Permet associar títols secundaris, com subtítols, títols alternatius, o fins i tot lemes, amb el encapçalament principal, sense contaminar l'esquema del document.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut d'encapçalament, continut palpable.
Contingut permès Un o més <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), i/o <h6> (en-US).
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<hgroup>
  <h1>Main title</h1>
  <h2>Secondary title</h2>
</hgroup>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0

Veure