Number.NEGATIVE_INFINITY

Thuộc tính Number.NEGATIVE_INFINITY biểu diễn giá trị âm của Infinity (âm vô cực).

Bạn không cần tạo đối tượng Number để truy cập vào đối tượng này (hãy dùng Number.NEGATIVE_INFINITY).

Property attributes of Number.NEGATIVE_INFINITY
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Mô tả

Giá trị của Number.NEGATIVE_INFINITY cũng giống như giá trị âm của thuộc tính Infinity của global object.

Giá trị này hành xử hơi khác so với âm vô cực trong toán học:

  • Bất cứ giá trị dương nào, bao gồm cả POSITIVE_INFINITY, nhân với NEGATIVE_INFINITY trả ra NEGATIVE_INFINITY.
  • Bất cứ giá trị âm nào, bao gồm cả NEGATIVE_INFINITY, nhân với NEGATIVE_INFINITY trả ra POSITIVE_INFINITY.
  • Bất cứ giá trị dương nào chia cho NEGATIVE_INFINITY trả ra âm 0.
  • Bất cứ giá trị âm nào chia cho NEGATIVE_INFINITY trả ra dương 0.
  • 0 nhân với NEGATIVE_INFINITY trả ra NaN.
  • NaN nhân với NEGATIVE_INFINITY is NaN.
  • NEGATIVE_INFINITY chia cho bất cứ giá trị âm nào ngoại trừ NEGATIVE_INFINITY, trả ra ra POSITIVE_INFINITY.
  • NEGATIVE_INFINITY chia cho bất cứ giá trị dương nào ngoại trừ POSITIVE_INFINITY trả ra NEGATIVE_INFINITY.
  • NEGATIVE_INFINITY chia cho cả NEGATIVE_INFINITY hay POSITIVE_INFINITY, đều trả về NaN.

Bạn có thể dùng thuộc tính Number.NEGATIVE_INFINITY để xác định điều kiện xem có trả về số hữu hạn hay không. Chú ý, ngoài ra, isFinite sẽ hợp với trường hợp này hơn.

Ví dụ

Sử dụng NEGATIVE_INFINITY

Trong ví dụ sau đây, biến smallNumber được gán giá trị nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất. Khi lệnh if (en-US) được thực thi, smallNumber có giá trị -Infinity, nên smallNumber được gán lại giá trị dễ kiểm soát hơn trước khi tiếp tục.

var smallNumber = (-Number.MAX_VALUE) * 2;

if (smallNumber === Number.NEGATIVE_INFINITY) {
  smallNumber = returnFinite();
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu. Cài đặt trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.NEGATIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.NEGATIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.NEGATIVE_INFINITY' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm