Function

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Hàm Function tạo mới một đối tượng Function. Gọi hàm tạo trực tiếp có thể tạo các hàm một cách linh hoạt, nhưng gặp phải các vấn đề về bảo mật và hiệu suất tương tự như eval.

Mỗi một JavaScript function thực sự là một đối tượng Function.

Cú pháp

new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

Tham số

arg1, arg2, ... argN
Đây là các tên được sử dụng bởi hàm làm tên các tham số chính thức. Mỗi tên của tham số phải là một chuỗi tương ứng với một mã định danh JavaScript hợp lệ hoặc một danh sách các chuỗi tương tự được phân tách bằng dấu phẩy; ví dụ "x", "theValue" hoặc "a,b".
functionBody
Một chuỗi chứa các câu lệnh JavaScript bao gồm định nghĩa hàm.

Mô tả

Đối tượng Function được tạo ra thông qua hàm Function được chuyển đổi khi hàm được tạo ra. Điều này kém hiệu quả hơn so với việc khai báo một hàm với biểu thức hàm hoặc câu lệnh hàm và gọi nó trong mã của bạn, bởi vì các hàm đó được phân tích cú pháp với phần còn lại của mã. 

Tất cả các tham số truyền cho hàm được coi là tên định danh của các tham số trong hàm, thứ mà sẽ được tạo, theo thứ tự chúng được truyền.

Gọi Function như là một hàm (không sử dụng toán tử new) có tác dụng tương tự như gọi nó là một hàm thông thường.

Các thuộc tính và phương thức của Function

Một đối tượng Function toàn cục không có phương thức hoặc thuộc tính của riêng nó. Tuy nhiên, vì bản thân nó là một hàm, nó thừa hưởng một số phương thức và thuộc tính thông qua Function.prototype.

Function prototype

Các thuộc tính

Các phương thức

Các thể hiện của Function

Các thể hiện của Function kế thừa các phương thức và thuộc tính từ Function.prototype. Cũng như tất cả các hàm khác, bạn có thể thay đổi prototype của hàm tạo để thực hiện thay đổi cho tất cả các thể hiện của Function.

Các ví dụ

Các tham số xác định cùng với hàm Function

Đoạn mã sau tạo ra một đối tượng Function có hai tham số.

// Ví dụ này có thể chạy trực tiếp trên JavaScript Console

// Tạo một hàm gồm hai tham số và trả về tổng của những tham số đó
var adder = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Gọi hàm
adder(2, 6);
// > 8

Những tham số "a" và "b"  là các tên tham số chính thức được sử dụng trong thân hàm, "return a + b".

Sự khác biệt giữa hàm Function constructor và định nghĩa hàm

Các hàm được tạo ra cùng với Function constructor không tạo ra sự khép kín với bối cảnh sáng tạo của chúng; chúng luôn luôn được tạo ra trong phạm vi toàn cục. Khi gọi, chúng sẽ chỉ có thể truy cập đên các biến cục bộ và biến toàn cục của chúng, chứ không phải các biến từ phạm vi mà Function constructor được tạo. Điều này khác với việc sử dụng eval với mã cho biểu thức hàm.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // |x| trỏ tới |x| toàn cục
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // |x| trỏ tới |x| cục bộ ngay bên trên
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

Các thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được triển khai trong JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Living Standard  

Tính tương thích của trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
FunctionChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
Function() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
applyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
arguments
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
bindChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
callChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
caller
Non-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 9.6Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
displayName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 13IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 14Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
nameChrome Full support 15Edge Full support 14Firefox Full support 1IE No support NoOpera Full support 10.5Safari Full support 6WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Tham khảo