Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Hàm Function tạo mới một đối tượng Function. Gọi hàm tạo trực tiếp có thể tạo các hàm một cách linh hoạt, nhưng gặp phải các vấn đề về bảo mật và hiệu suất tương tự như eval.

Mỗi một JavaScript function thực sự là một đối tượng Function.

Cú pháp

new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

Tham số

arg1, arg2, ... argN
Đây là các tên được sử dụng bởi hàm làm tên các tham số chính thức. Mỗi tên của tham số phải là một chuỗi tương ứng với một mã định danh JavaScript hợp lệ hoặc một danh sách các chuỗi tương tự được phân tách bằng dấu phẩy; ví dụ "x", "theValue" hoặc "a,b".
functionBody
Một chuỗi chứa các câu lệnh JavaScript bao gồm định nghĩa hàm.

Mô tả

Đối tượng Function được tạo ra thông qua hàm Function được chuyển đổi khi hàm được tạo ra. Điều này kém hiệu quả hơn so với việc khai báo một hàm với biểu thức hàm hoặc câu lệnh hàm và gọi nó trong mã của bạn, bởi vì các hàm đó được phân tích cú pháp với phần còn lại của mã. 

Tất cả các tham số truyền cho hàm được coi là tên định danh của các tham số trong hàm, thứ mà sẽ được tạo, theo thứ tự chúng được truyền.

Gọi Function như là một hàm (không sử dụng toán tử new) có tác dụng tương tự như gọi nó là một hàm thông thường.

Các thuộc tính và phương thức của Function

Một đối tượng Function toàn cục không có phương thức hoặc thuộc tính của riêng nó. Tuy nhiên, vì bản thân nó là một hàm, nó thừa hưởng một số phương thức và thuộc tính thông qua Function.prototype.

Function prototype

Các thuộc tính

Function.prototype.arguments
An array corresponding to the arguments passed to a function. This is deprecated as property of Function. Use the arguments object available within the function instead.
Function.arity
Used to specifiy the number of arguments expected by the function, but has been removed. Use the length property instead.
Function.prototype.caller
Specifies the function that invoked the currently executing function.
Function.prototype.length
Specifies the number of arguments expected by the function.
Function.prototype.name
The name of the function.
Function.displayName
The display name of the function.
Function.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype. See Object.prototype.constructor for more details.

Các phương thức

Function.prototype.apply()
Calls a function and sets its this to the provided value, arguments can be passed as an Array object.
Function.prototype.bind()
Creates a new function which, when called, has its this set to the provided value, with a given sequence of arguments preceding any provided when the new function was called.
Function.prototype.call()
Calls (executes) a function and sets its this to the provided value, arguments can be passed as they are.
Function.prototype.isGenerator()
Returns true if the function is a generator; otherwise returns false.
Function.prototype.toSource()
Returns a string representing the source code of the function. Overrides the Object.prototype.toSource method.
Function.prototype.toString()
Returns a string representing the source code of the function. Overrides the Object.prototype.toString method.

Các thể hiện của Function

Các thể hiện của Function kế thừa các phương thức và thuộc tính từ Function.prototype. Cũng như tất cả các hàm khác, bạn có thể thay đổi prototype của hàm tạo để thực hiện thay đổi cho tất cả các thể hiện của Function.

Các ví dụ

Các tham số xác định cùng với hàm Function

Đoạn mã sau tạo ra một đối tượng Function có hai tham số.

// Ví dụ này có thể chạy trực tiếp trên JavaScript Console

// Tạo một hàm gồm hai tham số và trả về tổng của những tham số đó
var adder = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Gọi hàm
adder(2, 6);
// > 8

Những tham số "a" và "b"  là các tên tham số chính thức được sử dụng trong thân hàm, "return a + b".

Sự khác biệt giữa hàm Function constructor và định nghĩa hàm

Các hàm được tạo ra cùng với Function constructor không tạo ra sự khép kín với bối cảnh sáng tạo của chúng; chúng luôn luôn được tạo ra trong phạm vi toàn cục. Khi gọi, chúng sẽ chỉ có thể truy cập đên các biến cục bộ và biến toàn cục của chúng, chứ không phải các biến từ phạm vi mà Function constructor được tạo. Điều này khác với việc sử dụng eval với mã cho biểu thức hàm.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // |x| trỏ tới |x| toàn cục
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // |x| trỏ tới |x| cục bộ ngay bên trên
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

Các thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được triển khai trong JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Draft  

Tính tương thích của trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
FunctionChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
arguments
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
arity
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
caller
Non-standard
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
displayName
Non-standard
Chrome ? Edge No support NoFirefox Full support 13IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 14Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs ?
lengthChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
nameChrome Full support 15Edge Full support 14Firefox Full support 1IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
prototypeChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
applyChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
bindChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
callChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
isGenerator
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 5 — 58IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support 5 — 58Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Tham khảo

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, Dr.Tan, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,