Function

Hàm Function tạo mới một đối tượng Function. Gọi hàm tạo trực tiếp có thể tạo các hàm một cách linh hoạt, nhưng gặp phải các vấn đề về bảo mật và hiệu suất tương tự như eval (en-US).

Mỗi một JavaScript function thực sự là một đối tượng Function.

Cú pháp

new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)

Tham số

arg1, arg2, ... argN
Đây là các tên được sử dụng bởi hàm làm tên các tham số chính thức. Mỗi tên của tham số phải là một chuỗi tương ứng với một mã định danh JavaScript hợp lệ hoặc một danh sách các chuỗi tương tự được phân tách bằng dấu phẩy; ví dụ "x", "theValue" hoặc "a,b".
functionBody
Một chuỗi chứa các câu lệnh JavaScript bao gồm định nghĩa hàm.

Mô tả

Đối tượng Function được tạo ra thông qua hàm Function được chuyển đổi khi hàm được tạo ra. Điều này kém hiệu quả hơn so với việc khai báo một hàm với biểu thức hàm hoặc câu lệnh hàm và gọi nó trong mã của bạn, bởi vì các hàm đó được phân tích cú pháp với phần còn lại của mã. 

Tất cả các tham số truyền cho hàm được coi là tên định danh của các tham số trong hàm, thứ mà sẽ được tạo, theo thứ tự chúng được truyền.

Gọi Function như là một hàm (không sử dụng toán tử new) có tác dụng tương tự như gọi nó là một hàm thông thường.

Các thuộc tính và phương thức của Function

Một đối tượng Function toàn cục không có phương thức hoặc thuộc tính của riêng nó. Tuy nhiên, vì bản thân nó là một hàm, nó thừa hưởng một số phương thức và thuộc tính thông qua Function.prototype (en-US).

Function prototype

Các thuộc tính

{{page('/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function/prototype', 'Properties')}}

Các phương thức

{{page('/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function/prototype', 'Methods')}}

Các thể hiện của Function

Các thể hiện của Function kế thừa các phương thức và thuộc tính từ Function.prototype (en-US). Cũng như tất cả các hàm khác, bạn có thể thay đổi prototype của hàm tạo để thực hiện thay đổi cho tất cả các thể hiện của Function.

Các ví dụ

Các tham số xác định cùng với hàm Function

Đoạn mã sau tạo ra một đối tượng Function có hai tham số.

// Ví dụ này có thể chạy trực tiếp trên JavaScript Console

// Tạo một hàm gồm hai tham số và trả về tổng của những tham số đó
var adder = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Gọi hàm
adder(2, 6);
// > 8

Những tham số "a" và "b"  là các tên tham số chính thức được sử dụng trong thân hàm, "return a + b".

Sự khác biệt giữa hàm Function constructor và định nghĩa hàm

Các hàm được tạo ra cùng với Function constructor không tạo ra sự khép kín với bối cảnh sáng tạo của chúng; chúng luôn luôn được tạo ra trong phạm vi toàn cục. Khi gọi, chúng sẽ chỉ có thể truy cập đên các biến cục bộ và biến toàn cục của chúng, chứ không phải các biến từ phạm vi mà Function constructor được tạo. Điều này khác với việc sử dụng eval (en-US) với mã cho biểu thức hàm.

var x = 10;

function createFunction1() {
  var x = 20;
  return new Function('return x;'); // |x| trỏ tới |x| toàn cục
}

function createFunction2() {
  var x = 20;
  function f() {
    return x; // |x| trỏ tới |x| cục bộ ngay bên trên
  }
  return f;
}

var f1 = createFunction1();
console.log(f1());     // 10
var f2 = createFunction2();
console.log(f2());     // 20

Các thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được triển khai trong JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function' in that specification.
Living Standard  

Tính tương thích của trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Tham khảo