Lập trình website khía cạnh server

Chủ đề Web động - Lập trình phía máy chủ là một loạt các bài viết hướng dẫn cách tạo ra các trang web động; là các trang web sẽ cung cấp thông tin tùy chỉnh dựa trên một yêu cầu HTTP. Các bài viết sẽ cung cấp một sự giới thiệu chung cho lập trình phía máy chủ, đi kèm với hướng dẫn cụ thể cho người mới bắt đầu trên các framework như Django (Python) và Express (Node.js/Javascript) để tạo nên các ứng dụng cơ bản.

Các trang web phổ biến nhất sử dụng một số kỹ thuật về phía máy chủ để hiển thị dữ liệu động khác nhau khi được yêu cầu. Ví dụ, hình dung rằng có bao nhiêu sản phẩm bày bán trên Amazon, và hình dung rằng có bao nhiêu bài đăng được viết trên Facebook? Việc hiển thị tất cả những nội dung đó trên các trang tĩnh là hoàn toàn không hiệu quả, do đó thay vì các trang hiển thị tĩnh (xây dựng dựa trên HTML, CSS và Javascript), thì tự động cập nhật dữ liệu được hiển thị bên trong các trang đó khi cần, ví dụ: khi bạn muốn xem một sản phẩm khác trên Amazon. 

Trong thế giới phát trển web hiện đại, việc học về phát triển phía máy chủ rất được khuyến khích.

Chặng đường học tập

Bắt đầu với lập trình phía máy chủ thường dễ hơn so với phát triển phía máy khách, vì các trang web động có xu hướng thực hiện rất nhiều hoạt động tương tự nhau( lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị nó trong một trang, xác thực dữ liệu do người dùng nhập và lưu nó trong cơ sở dữ liệu, kiểm tra quyền người dùng và ghi nhật ký người dùng, v.v.) và được xây dựng bằng cách sử dụng web framework làm cho các thao tác trên máy chủ web trở nên dễ dàng hơn.

Một kiến ​​thức cơ bản về các khái niệm lập trình (hoặc của một ngôn ngữ lập trình cụ thể) là hữu ích, nhưng không cần thiết. Tương tự như vậy, chuyên môn về lập trình phía máy khách là không cần thiết, nhưng kiến ​​thức cơ bản sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn với các nhà phát triển tạo trang web phía máy khách của bạn.

Bạn sẽ cần phải hiểu "web làm việc thế nào". Chúng tôi giới thiệu bạn một số chủ đề cơ bản:

Với sự hiểu biết cơ bản, bạn sẽ sẵn sàng để qua phần Modules trong bài viết này. 

Modules

Chủ đề này chứa một số module. Bạn nên bắt đầu với module đầu tiên, sau đó đến 1 trong 2 module sau, đây là 2 ngôn ngữ server side rất phổ biến sẽ cho bạn thấy cách nó hoạt động

Server-side website programming first steps
This module provides server-technology-agnostic information about server-side website programming, including answers to fundamental questions about server-side programming — "what it is", "how it differs from client-side programming", and "why it is so useful" — and an overview of some of the more popular server-side web frameworks and guidance on how to select the most suitable for your site. Lastly we provide an introductory section on web server security.
Django Web Framework (Python)
Django is an extremely popular and fully featured server-side web framework, written in Python. The module explains why Django is such a good web server framework, how to set up a development environment and how to perform common tasks with it.
Express Web Framework (Node.js/JavaScript)
Express is a popular web framework, written in JavaScript and hosted within the node.js runtime environment. The module explains some of the key benefits of this framework, how to set up your development environment and how to perform common web development and deployment tasks.

Xem thêm

Node server without framework
This article provides a simple static file server built with pure Node.js, for those of you not wanting to use a framework.