Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Chủ đề Các trang web tĩnh - Lập trình khía cạnh server là một loạt các bài viết chỉ cách tạo ra các trang web tĩnh; các trang web cung cấp thông tin cho người dùng trong phần trả về của HTTP request. Các thành phần nhỏ cung tạo nên phần giới thiệu chung cho lập trình khía cạnh server, đi kèm với hướng dẫn cụ thể cho người mới bắt đầu trên các framework như Django (Python) và Express (Node.js/Javascript) để tạo nên các ứng dụng đơn giản.

Các trang web phổ biến nhất sử dụng một số kỹ thuật về mặt server để hiển thị dữ liệu tĩnh khác nhau như được yêu cầu. Ví dụ, khi hình dung có bao nhiêu sản phẩm bày bán trên Amazon, và hình dung có bao nhiêu bài đăng được viết trên Facebook? Việc hiển thị tất cả những nội dung đó trên các trang tĩnh là hoàn toàn không hiệu quả, do đó thay vì các trang hiển thị tĩnh (xây dựng dựa trên HTML, CSS và Javascript), thi cập nhật dữ liệu trên các trang một cách tĩnh khi cần thiết, ví dụ: khi bạn muốn xem một sản phẩm khác trên Amazon. 

Trong thế giới phát trển web hiện đại, việc học về phát triển khía cạnh server được khuyến khích cao nhất.

Chặng đường học tập

Getting started with server-side programming is usually easier than with client-side development, because dynamic websites tend to perform a lot of very similar operations (retrieving data from a database and displaying it in a page, validating user-entered data and saving it in a database, checking user permissions and logging users in, etc.), and are constructed using web frameworks that make these and other common web server operations easy.

A basic knowledge of programming concepts (or of a particular programming language) is useful, but not essential. Similarly, expertise in client-side coding is not required, but a basic knowledge will help you work better with the developers creating your client-side web "front end".

You will need to understand "how the web works". We recommend that you first read the following topics:

With that basic understanding you'll be ready to work your way through the modules in this section. 

Modules

This topic contains the following modules. You should start with the first module, then go on to one of the following modules, which show how to work with two very popular server-side languages using appropriate web frameworks . 

Server-side website programming first steps
This module provides server-technology-agnostic information about server-side website programming, including answers to fundamental questions about server-side programming — "what it is", "how it differs from client-side programming", and "why it is so useful" — and an overview of some of the more popular server-side web frameworks and guidance on how to select the most suitable for your site. Lastly we provide an introductory section on web server security.
Django Web Framework (Python)
Django is an extremely popular and fully featured server-side web framework, written in Python. The module explains why Django is such a good web server framework, how to set up a development environment and how to perform common tasks with it.
Express Web Framework (Node.js/JavaScript)
Express is a popular web framework, written in JavaScript and hosted within the node.js runtime environment. The module explains some of the key benefits of this framework, how to set up your development environment and how to perform common web development and deployment tasks.

See also

Node server without framework
This article provides a simple static file server built with pure Node.js, for those of you not wanting to use a framework.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: tthoa, chrisdavidmills
Cập nhật lần cuối bởi: tthoa,