مرجع صفت‌های HTML

عنصرها در HTM صفت‌هایی دارند؛ این‌ها مقادیر اضافه‌ای هستند که عنصرها را پیکربندی می‌کنند یا رفتار آنها را در راه‌های گسترده‌ای به‌صورت مناسب با شرایطی که کاربران می‌خواهند تطبیق میدهند.

نام صفت عنصرها توضیح
accept <form> (en-US), <input> (en-US) فهرست انواعی که سرور قبول می‌کند، معمولا از نوع فایل.
accept-charset <form> (en-US) فهرستی از مجموعه کاراکترهای پشتیبانی شده.
accesskey Global attribute تعیین کلید میانبری از صفحه‌کلید جهت فعال‌سازی یا افزودن focus به عنصر مورد نظر.
action <form> (en-US) نشانی فایلی که قرار است اطلاعات ارسالی از فرم را پردازش کند.
align <applet> (en-US), <caption> (en-US), <col> (en-US), <colgroup> (en-US)<hr> (en-US), <iframe> (en-US), <img> (en-US), <table> (en-US), <tbody> (en-US)<td> (en-US)<tfoot> (en-US) , <th> (en-US), <thead> (en-US), <tr> (en-US) تنظیمات مربوط به چینش عنصر را تعیین می‌کند.
alt

<applet> (en-US), <area> (en-US), <img> (en-US), <input> (en-US)

متن جایگزین تصویر، زمانی که تصویر قابل نمایش نباشد.
async <script> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت باید به صورت نامتقارن اجرا شود.
autocomplete <form> (en-US), <input> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کنترل‌های موجود در این فرم قابلیت اختیار مقادیر پیش‌فرض مرورگر را دارند یا خیر.
autofocus <button> (en-US), <input> (en-US), <keygen> (en-US), <select> (en-US), <textarea> (en-US) بعد از بارگذاری صفحه، عنصر مورد نظر focus را به خود می‌گیرد.
autoplay <audio> (en-US), <video> (en-US) پخش صوت یا تصویر به محض آماده شدن.
bgcolor <body> (en-US), <col> (en-US), <colgroup> (en-US), <marquee> (en-US), <table> (en-US), <tbody> (en-US), <tfoot> (en-US), <td> (en-US), <th> (en-US), <tr> (en-US)

رنگ پیش‌زمینه‌ی عنصر.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی background-color (en-US) در CSS به جای آن استفاده کرد.

border <img> (en-US), <object> (en-US), <table> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی حاشیه‌ی عنصر مورد نظر.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی border (en-US) در CSS به جای آن استفاده کرد.

buffered <audio> (en-US), <video> (en-US) شامل بازه‌ی زمانی است که محتوای مورد نظر در آن بازه بافر شده است.
challenge <keygen> (en-US) رشته‌ای از حروف که به همراه کلید عمومی ارسال می‌شود.
charset <meta> (en-US), <script> (en-US) نوع کدگذاری کاراکترهای موجود در صفحه یا اسکریپت را تعیین می‌کند.
checked <command>, <input> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا عنصر مورد نظر در زمان بارگذاری صفحه باید انتخاب شود یا خیر.
cite <blockquote> (en-US), <del> (en-US), <ins> (en-US), <q> (en-US) به نشانی منبع نقل قول اشاره می‌کند.
class Global attribute اغلب به همراه CSS به کار می‌رود تا عنصرهایی با ویژگی‌های مشترک را سبک‌دهی کند.
code <applet> (en-US) نشانی فایل با پیشوند class که اپلت برای بارگذاری و اجراشدن به آن نیاز دارد را، شامل می‌شود.
codebase <applet> (en-US) این صفت نشانی مطلق یا نسبی دایرکتوری که فایل‌های با پیشوند class مورد نیاز اپلت هستند، را شامل می‌شود.
color <basefont> (en-US), <font> (en-US), <hr> (en-US)

این صفت رنگ متن را با توجه به دو الگوی "نام رنگ" یا "مقدار هگزادسیمال رنگ" مشخص می‌کند.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی color (en-US) در CSS به جای آن استفاده کرد.

cols <textarea> (en-US) تعداد ستون‌های ناحیه‌ی متنی را مشخص می‌کند.
colspan <td> (en-US), <th> (en-US) تعداد ستون‌های یک سلول (خانه) از جدول را مشخص می‌کند.
content <meta> (en-US) مقداری که منطبق با http-equiv یا name است.
contenteditable Global attribute نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای عنصر قابل ویرایش هستنند یا خیر.
contextmenu Global attribute ID یک <menu> (en-US) را به عنوان منو تعیین می‌کند.
controls <audio> (en-US), <video> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مرورگر دکمه‌های کنترل فایل صوتی یا تصویری را باید نشان بدهد یا خیر.
coords <area> (en-US) مجموعه‌ای از مقادیر که نشان‌دهنده‌ی مختصات ناحیه‌ی مورد نظر هستند.
data <object> (en-US) نشانی منبع مورد نیاز را تعیین می‌کند.
datetime <del> (en-US), <ins> (en-US), <time> (en-US) نشان‌دهنده‌ی تاریخ و زمان به کار رفته در عنصر مورد نظر است.
default <track> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که track قبل از اینکه تنظیمات کاربر تغییر کند، باید فعال شود.
defer <script> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت بلافاصله بعد از بارگذاری و تفسیر صفحه باید اجرا شود.
dir Global attribute جهت نوشته‌شدن متن را مشخص می‌کند. مقادیر قابل قبول عبارتند از ltr (چپ به راست)و rtl (راست به چپ)
dirname <input> (en-US), <textarea> (en-US)  
disabled <button> (en-US), <command>, <fieldset> (en-US), <input> (en-US), <keygen> (en-US), <optgroup> (en-US), <option> (en-US), <select> (en-US), <textarea> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کاربر امکان تعامل با عنصر مورد نظر را دارد یا خیر.
draggable Global attribute قابلیت کشیده‌شدن عنصر (کلیک بر روی آن و حرکت دادنش) را تعیین می‌کند.
dropzone Global attribute ناحیه‌ای که عنصر کشیده‌شده را می‌توان در آن رها (drop) کرد.
enctype <form> (en-US) وقتی از method ای مانند POST برای ارسال مقادیر فرم استفاده می‌شود، این صفت نوع محتوای داده‌ای را در فرم تعیین می‌کند.
for <label> (en-US), <output> (en-US) تعیین عنصرهایی که به عنصر مورد نظر تعلق دارند.
form <button> (en-US), <fieldset> (en-US), <input> (en-US), <keygen> (en-US), <label> (en-US), <meter> (en-US), <object> (en-US), <output> (en-US), <progress> (en-US), <select> (en-US), <textarea> (en-US) نشان‌دهنده‌ی فرمی است که مالک (پدر) عنصر مورد نظر است.
headers <td> (en-US), <th> (en-US) IDهای عنصر(های) <th> که به این عنصر مربوط می‌شوند.
height <canvas> (en-US), <embed> (en-US), <iframe> (en-US), <img> (en-US), <input> (en-US), <object> (en-US), <video> (en-US)

در برخی کاربردها مانند <div> (en-US)، این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی height (en-US) در CSS به جای آن استفاده کرد. در سایر موارد مانند <canvas> (en-US) استفاده از این صفت ضروری است.

hidden Global attribute ارتباط یک عنصر را نشان می‌دهد.
high <meter> (en-US) پایین‌ترین مرز از بالاترین محدوده را نشان می‌دهد.
href <a>, <area> (en-US), <base> (en-US), <link> (en-US) نشانی منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.
hreflang <a>, <area> (en-US), <link> (en-US) زبان منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.
http-equiv <meta> (en-US)  
icon <command> تصویری که نشان‌دهنده‌ی command باشد را تعیین می‌کند.
id Global attribute اغلب با CSS به کار می‌رود تا عنصر مورد نظر را سبک دهی کند. مقدار این صفت باید منحصر به فرد (یکتا) باشد.
ismap <img> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا تصویر بخشی از یک image map سمت سرور می‌باشد یا خیر.
itemprop Global attribute  
keytype <keygen> (en-US) نوع کلید تولید شده را مشخص می‌کند.
kind <track> (en-US) گونه‌ی متنی track را مشخص می‌کند.
label <track> (en-US) متنی خوانا برای track مشخص می‌کند.
lang Global attribute زبانی که در عنصر مورد نظر به کار رفته است را مشخص می‌کند.
language <script> (en-US) زبان اسکریپت را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.
list <input> (en-US) فهرستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده را برای کاربر مشخص می‌کند.
loop <audio> (en-US), <bgsound> (en-US), <marquee> (en-US), <video> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای مورد نظر (متن، صوت یا تصویر) پس از تمام شدن، دوباره باید اجرا شود یا به نمایش دربیاید یا خیر.
low <meter> (en-US) بالاترین مرز از پایین‌ترین محدوده را نشان می‌دهد.
manifest <html> (en-US) نشانی فایل cache manifest (جهت مرور آفلاین صفحات) را در سند مشخص می‌کند.
max <input> (en-US), <meter> (en-US), <progress> (en-US) نشان‌دهنده‌ی بیشترین مقدار مجاز است.
maxlength <input> (en-US), <textarea> (en-US) بیشترین تعداد کاراکترها را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.
media <a>, <area> (en-US), <link> (en-US), <source> (en-US), <style> (en-US) بخش کوچکی از رسانه که منبع پیوند داده شده برای آن طراحی شده است، را مشخص می‌کند.
method <form> (en-US) مشخص می‌کند که از کدام متد HTTP برای ارسال داده‌های فرم استفاده شود، که می‌تواند GET (پیش‌فرض) یا POST باشد.
min <input> (en-US), <meter> (en-US) نشان‌دهنده‌ی کمترین مقدار مجاز است.
multiple <input> (en-US), <select> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مقدارهای چندتایی می‌توانند در ورودی‌های email یا file وارد شوند یا خیر.

name <button> (en-US), <form> (en-US), <fieldset> (en-US), <iframe> (en-US), <input> (en-US), <keygen> (en-US), <object> (en-US), <output> (en-US), <select> (en-US), <textarea> (en-US), <map> (en-US), <meta> (en-US), <param> (en-US)

نام عنصر. برای نمونه از این صفت برای شناسایی فیلدهای مورد نظر که به سمت سرور ارسال شده‌اند استفاده می‌شود.

novalidate <form> (en-US)

این صفت نشان‌دهنده‌ی این است که هنگام ارسال فرم، داده‌های آن نباید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند.

open <details> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی این است که آیا جزییات زمان بارگذاری صفحه نمایش داده می‌شوند یا خیر.

optimum <meter> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی مقدار عددی بهینه است.

pattern <input> (en-US)

عبارتی منظم را تعریف می‌کند که مقدار عنصر مورد نظر برابر آن مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

ping <a>, <area> (en-US)  
placeholder <input> (en-US), <textarea> (en-US)

با نمایش کادری کوچک به کاربر اطلاع می‌دهد که چه چیزی در فیلد قابل نوشتن است.

poster <video> (en-US)

نشانی که به یک فریم از فیلم اشاره دارد تا زمانی که کاربر هنوز اقدام به پخش فیلم نکرده است به وی نمایش داده شود.

preload <audio> (en-US), <video> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا تمام منبع، بخشی از آن یا هیچ چیز باید از قبل از اقدام کاربر برای پخش محتوا، بارگذاری شود.
pubdate <time> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی این است که آیا این تاریخ و زمان مطابق با تاریخ نزدیک‌ترین عنصر <article> (en-US) والد خود است یا خیر.

radiogroup <command>  
readonly <input> (en-US), <textarea> (en-US)

نشان‌دهنده‌ی این است که آیا این عنصر قابل ویرایش است یا خیر.

rel <a>, <area> (en-US), <link> (en-US) ارتباط بین شی هدف و شی پینوندی را مشخص می‌کند.
required <input> (en-US), <select> (en-US), <textarea> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا این عنصر (از فرم) نیاز به تکمیل شدن از طرف کاربر دارد یا خیر.
reversed <ol> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا فهرست باید به ترتیب نزولی نمایش داده شود، بر خلاف ترتیب صعودی.
rows <textarea> (en-US) تعداد سطرهای ناحیه‌ی متنی را مشخص می‌کند.
rowspan <td> (en-US), <th> (en-US) تعداد سطرهایی که سلول (خانه) جدول باید بر اساس آن ایجاد شود را مشخص می‌‌کند.
sandbox <iframe> (en-US)  
spellcheck Global attribute نشان‌دهنده‌ی این است که آیا عملیات بررسی واژه‌ها برای این عنصر مجاز است یا خیر.
scope <th> (en-US)  
scoped <style> (en-US)  
seamless <iframe> (en-US)  
selected <option> (en-US) مقداری را تعیین می‌کند که در زمان بارگذاری صفحه، در فهرست انتخاب شده است.
shape <a>, <area> (en-US)  
size <input> (en-US), <select> (en-US) عرض عنصر را (بر اساس پیکسل) تعیین می‌کند. اگر عنصر مورد نظر از نوع text یا password باشد این صفت تعداد کاراکترهای عنصر را تعیین می‌کند.
sizes <link> (en-US)  
span <col> (en-US), <colgroup> (en-US)  
src <audio> (en-US), <embed> (en-US), <iframe> (en-US), <img> (en-US), <input> (en-US), <script> (en-US), <source> (en-US), <track> (en-US), <video> (en-US) نشانی فایلی که عنصر مورد نظر از آن به عنوان منبع استفاده می‌کند.
srcdoc <iframe> (en-US)  
srclang <track> (en-US)  
start <ol> (en-US) اولین عدد در فهرست را تعیین می‌کند، اگر غیر از ۱ باشد.
step <input> (en-US)  
style Global attribute سبک‌های CSS را تعریف می‌کند که در صورت وجود فایل‌های قدیمی بر روی آن‌ها نوشته می‌شوند.
summary <table> (en-US)  
tabindex Global attribute با ویرایش این صفت، ترتیب انتخاب شدن عنصر‌های صفحه در مرورگر به حالتی که برایش تعیین شود تغییر می‌یابد.
target <a>, <area> (en-US), <base> (en-US), <form> (en-US)  
title Global attribute متنی که در یک کادر کوچک با قرار دادن mouse روی عنصر مورد نظر نمایش می‌یابد.
type <button> (en-US), <input> (en-US), <command>, <embed> (en-US), <object> (en-US), <script> (en-US), <source> (en-US), <style> (en-US), <menu> (en-US) نوع عنصر را تعریف می‌کند.
usemap <img> (en-US)<input> (en-US), <object> (en-US)  
value <button> (en-US), <option> (en-US), <input> (en-US), <li> (en-US), <meter> (en-US), <progress> (en-US), <param> (en-US) مقدار پیش‌فرضی که در زمان بارگذاری صفحه برای عنصر انتخاب می‌شود را تعیین می‌کند.
width <canvas> (en-US), <embed> (en-US), <iframe> (en-US), <img> (en-US), <input> (en-US), <object> (en-US), <video> (en-US)

در برخی موارد مانند <div> (en-US) این یک صفت قدیمی به حساب می‌آید که باید از ویژگی width (en-US) در CSS به جای آن استفاده کرد. در سایر موارد مانند <canvas> (en-US) این یک صفت ضروری است که باید ذکر شود.

wrap <textarea> (en-US) نشان‌دهنده‌ی این است که آیا متن باید کوتاه شود یا خیر.

Content versus IDL attributes

In HTML, most attributes have two faces: the content attribute and the IDL attribute.

The content attribute is the attribute as you set it from the content (the HTML code) and you can set it or get it via element.setAttribute() (en-US) or element.getAttribute() (en-US). The content attribute is always a string even when the expected value should be an integer. For example, to set an <input> (en-US) element's maxlength to 42 using the content attribute, you have to callsetAttribute("maxlength", "42") on that element.

The IDL attribute is also known as a JavaScript property. These are the attributes you can read or set using JavaScript properties like element.foo. The IDL attribute is always going to use (but might transform) the underlying content attribute to return a value when you get it and is going to save something in the content attribute when you set it. In other words, the IDL attributes, in essence, reflect the content attributes.

Most of the time, IDL attributes will return their valules as they are really used. For example, the default type for <input> (en-US) elements is "text", so if you setinput.type="foobar", the <input> element will be of type text (in the appearance and the behavior) but the "type" content attribute's value will be "foobar". However, thetype IDL attribute will return the string "text".

IDL attributes are not always strings; for example, input.maxlength is a number (a signed long). When using IDL attributes, you read or set values of the desired type, soinput.maxlength is always going to return a number and when you setinput.maxlength ,it wants a number. If you pass another type, it is automatically converted to a number as specified by the standard JavaScript rules for type conversion.

IDL attributes can reflect other types such as unsigned long, URLs, booleans, etc. Unfortunately, there are no clear rules and the way IDL attributes behave in conjunction with their corresponding content attributes depends on the attribute. Most of the time, it will follow the rules laid out in the specification, but sometimes it doesn't. HTML specifications try to make this as developer-friendly as possible, but for various reasons (mostly historical), some attributes  behave oddly (select.size, for example) and you should read the specifications to understand how exactly they behave.

See also