Introduction to HTML

در قلب خود، HTML یک زبان نسبتا ساده است که از عناصر تشکیل شده است، که می تواند به قطعات متن اعمال شود تا معنای متفاوت آنها را در یک متن بسط دهد. (به عنوان مثال: آیا یک پاراگراف؟ آیا یک لیست گلوله است؟ آیا آن بخشی از یک جدول است؟)، یک متن را به بخش های منطقی ترسیم می کند و محتویات مانند تصاویر و ویدیوها را در یک صفحه قرار می دهد. این واحد دو دسته اول را معرفی خواهد کرد؛ و مفاهیم اساسی و ترکیب آن را، برای درک HTML نشان می دهد.

پیش نیازها

داشتن حداقل آگاهی عمومی در مورد استفاده از رایانه ها و استفاده از وب و درک نحوه ایجاد و مدیریت فایل ها. هر دو به عنوان بخشی از این واحد آموزش داده میشوند.

راهنماها

این واحد شامل مقالات زیر است که همه نظریه اساسی HTML را به شما آموزش می دهد و فرصتی برای آزمایش برخی مهارت ها را فراهم می کند.

آموزش HTML از ابتدا