<summary>

L'element HTML <summary> s'utilitza a manera de resum, el títol o la llegenda per al contingut d'un element <details>.

Nota: Si s'omet l'element <summary>, s'utilitzarà la capçalera "details".
Nota: L'estil per defecte per <summary> és display:list-item segons la norma HTML.  Si es canvia l'estil a display:block, el triangle de divulgació serà descartat. Veure Bug 1283989 per a més informació.

Context d'ùs

Contingut permès Contingut textual o un element de contingut capçalera
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com la final són obligatories.
Elements pares permesos L'element <details>.
Normativa del document HTML5, secció 4.11.2

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement (en-US).

Exemples

In summation, get details from the link on the next line

Si us plau, vegeu la pàgina <details> d'exemples de <summary>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<summary>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<summary>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 12 49.0 (49.0)[1] No support No support 6
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 49.0 (49.0)[1] No support No support No support

[1] Aquesta característica està disponible des de la versió 47 darrere de la preferència dom.details_element.enabled, per defecte és false, excepte en les versions Nightly i Aurora (errada 1241750). El suport està habilitat per defecte, és a dir, la preferència per defecte es true, des de Firefox 49.0 (errada 1226455).

Veure