<summary>

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

L'element HTML <summary> s'utilitza a manera de resum, el títol o la llegenda per al contingut d'un element <details>.

Nota: Si s'omet l'element <summary>, s'utilitzarà la capçalera "details".
Nota: L'estil per defecte per <summary> és display:list-item segons la norma HTML.  Si es canvia l'estil a display:block, el triangle de divulgació serà descartat. Veure Bug 1283989 per a més informació.

Context d'ùs

Contingut permès Contingut textual o un element de contingut capçalera
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com la final són obligatories.
Elements pares permesos L'element <details>.
Normativa del document HTML5, secció 4.11.2

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Exemples

In summation, get details from the link on the next line

Si us plau, vegeu la pàgina <details> d'exemples de <summary>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<summary>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<summary>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 12 49.0 (49.0)[1] No support No support 6
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 49.0 (49.0)[1] No support No support No support

[1] Aquesta característica està disponible des de la versió 47 darrere de la preferència dom.details_element.enabled, per defecte és false, excepte en les versions Nightly i Aurora (errada 1241750). El suport està habilitat per defecte, és a dir, la preferència per defecte es true, des de Firefox 49.0 (errada 1226455).

Veure