<form>

Sumari

L'element HTML <form> representa una secció del document que conté controls interactius per presentar informació a un servidor web.

És possible utilitzar les pseudo-classes CSS :valid i :invalid per aplicar estil a un element <form>.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic, però que no contingui elements <form>
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic
Interfície DOM HTMLFormElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

accept HTML 4 (en-US) This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Una llista separada per comes dels tipus de contingut que admet el servidor .
Nota d'ùs: Aquest atribut s'ha eliminat en HTML5 i ja no ha de ser utilitzat. En el seu lloc, utilitzeu l'atribut accept específic de l'element <input>.
accept-charset
Una llista amb espais o delimitat per comes de codificació de caràcters que accepta el servidor. El navegador els utilitza en l'ordre en què apareixen. El valor per defecte, la cadena reservada "UNKNOWN", indica la mateixa codificació que la del document que conté l'element de formulari.
En versions anteriors d'HTML, les diferents codificacions de caràcters podien estar delimitats per espais o comes. En HTML5, només es permeten espais com delimitadors.
action
L'URI d'un programa que processa la informació del formulari. Aquest valor es pot reemplaçar per l'atribut formaction en un element <button> o <input>.
autocapitalize This API has not been standardized.
Aquest és un atribut no estàndard utilitzat per iOS Safari mòbil el qual  controla si i com el valor de text per als descendents d'un control de formulari de text es pot possar en majúscula automàticament a mesura que s'introdueix /s'edita per l'usuari. Si l'atribut autocapitalize s'especifica en un control de formulari individual descendent, autocapitalize es sobreposa a la configuració de tot el formulari . Els valors no en desús estan disponibles en  a IOS 5 i posteriors. El valor per defecte és sentences. Els valors possibles són::
 • none: Deshabilitar completament l'establiment automàtic de majúscules
 • sentences: Posa automàticament en majúscula la primera lletra d'una oració.
 • words: Posa automàticament en majúscula la primera lletra de les paraules.
 • characters: Posa automàticament en majúscula tots els caràcters.
 • on: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
 • off: This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Desaprovat des de iOS 5.
autocomplete HTML5 (en-US)
Indica si els elements d'entrada per defecte poden tenir els seus valors emplenats automàticament pel navegador. Aquest ajust es pot reemplaçar per un atribut autocomplete en un element que pertany al formulari. Els valors possibles són::
 • off: L'usuari ha d'introduir explícitament un valor en cada camp per a cada ús, o el document proporciona el seu propi mètode d'auto-completar; el navegador no completa automàticament les entrades
 • on: El navegador pot completar automàticament els valors en base als valors que l'usuari ha introduït prèviament en la formulari..
Per a navegadors més moderns (incloent Firefox 38+, Google Chrome 34+, 11+ IE) establir l'atribut autocomplete no impedeix que l'administrador de contrasenyes d'un navegador demani a l'usuari si desitja emmagatzemar els camps d 'accés (nom d'usuari i contrasenya), si l'usuari permet emmagatzemar, el navegador s'encarregarà d'autocompletar la propera vegada l'inici de la sessió de la pàgina que visita l'usuari. Veure L'atribut autocomplete i els camps d'inici de sessió.

Nota: Si autocomplete s'estableix en off en una formulari perquè el document proporciona el seu pròpi auto-completat, llavors també hauria d'establir autocomplete a off per a cada un dels elements d'entrada del formulari que el document és capaç de auto-completar. Per a més detalls, vegeu les notes de Google Chrome.

enctype
Quan el valor de l'atribut method és post, enctype és el tipus MIME del contingut que s'utilitza per enviar el formulari al servidor. Els valors possibles són:
 • application/x-www-form-urlencoded: El valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
 • multipart/form-data: El valor que s'utilitza per a un element <input> amb l'atribut type definit com "file".
 • text/plain (HTML5)

Aquest valor es pot reemplaçar per l'atribut formenctype en un element <button> o <input>.

method
El mètode HTTP que el navegador utilitza per enviar el formulari. Els valors possibles són:
 • post: Es correspon amb el mètode POST HTTP; les dades del formulari s'inclouen en el cos del formulari i s'envien al servidor.
 • get: Es correspon amb el mètode GET HTTP; les dades del formulari s'annexen a l'acció de l'atribut URI amb un '?' com a separador, i l'URI resultant s'envia al servidor. Utilitzeu aquest mètode quan el formulari no té efectes secundaris i conté únicament caràcters ASCII.

Aquest valor es pot reemplaçar per l'atribut formmethod en un element <button> o <input>.

name
El nom del formulari. En HTML 4, el seu ús està obsolet (utilitzar en el seu lloc id). Ha de ser únic entre els formularis d'un document i no només una cadena buida en HTML 5.
novalidate HTML5 (en-US)
Aquest atribut booleà indica que el formulari no ha de ser validat quan es presenti. Si aquest atribut no s'especifica  (el formulari es validat), aquesta configuració per defecte pot canviar-se per l'atribut formnovalidate en un element <button> o <input> que pertanyi al formulari.
target
Un nom o una paraula clau que indica on s'ha de mostrar la resposta que es rep després d'enviar el formulari. En HTML 4, és el nom/paraula clau per a un marc. En HTML5, és un nom/paraula clau per a un context de navegació (per exemple, pestanya, finestra o marc en línia). Les següents paraules clau tenen un significat especial:
 • _self: Càrrega la resposta en el mateix marc HTML 4 (o HTML5 contexte de navegació ) com l'actual. Aquest valor és el valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
 • _blank: Carregar la resposta en una nova finestra sense nom en HTML 4 o en el context de navegació HTML5.
 • _parent: Carregar la resposta en el conjunt de marcs del pare del marc actual en HTML 4 , o HTML5 en el context de navegació dels pares de l'actual. Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
 • _top: HTML 4: Carregar la resposta sencera a la finestra original, i cancel·lar tots els altres marcs. HTML 5: Carregar la resposta en el context de navegació de nivell superior (és a dir, el context de navegació que és un ancestre de l'actual, i no té pare). Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.
 • iframename: La resposta es mostra en un anomenat <iframe>.

HTML5: Aquest valor pot ser reemplaçat per l' atribut formtarget en un element <button> o <input>

Exemples

Contingut HTML

<!-- Simple form which will send a GET request -->
<form action="">
 <label for="GET-name">Name:</label>
 <input id="GET-name" type="text">
 <input type="submit" value="Save">
</form>

<!-- Simple form which will send a POST request -->
<form action="" method="post">
 <label for="POST-name">Name:</label>
 <input id="POST-name" type="text">
 <input type="submit" value="Save">
</form>

<!-- Form with fieldset, legend, and label -->
<form action="" method="post">
 <fieldset>
  <legend>Title</legend>
  <input type="radio" id="radio"> <label for="radio">Click me</label>
 </fieldset>
</form>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<form>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<form>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<form>' in that specification.
Recommendation Initial definition

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0[1] 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut novalidate 1.0 4.0 (2.0) 10 ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)
atribut novalidate ? 4.0 (2.0) (Yes) ? ?

[1] En la interfície d'Usuari de Google Chrome la sol·licitud per autocompletar varia depenent de si autocomplete s'estableix en off en elements d'entrada, així com el seu formulari. Concretament, quan una formulari té autocomplete en off i el camp d'autocomplete del seu element d'entrada no està definit, llavors si l'usuari demana suggeriments d'autocompletar per a l'element d'entrada, Chrome és possible que mostri un missatge que digui "autocomplete s'ha desactivat per a aquest formulari". D'altra banda, si el formulari i l'element d'entrada tenen autocomplete en off, el navegador no mostrarà aquest missatge. Per aquesta raó, s'ha d'establir autocomplete en off per a cada entrada que té el autocompletat personalitzat.

Veure