<details>

L'element HTML <details>  s'utilitza com un widget divulgatiu de la qual l'usuari pot recuperar informació addicional.

Categories de contingut Contingut dinàmic,
seccionament arrel
, contingut interactiu, contingut palpable.
Contingut permès Un element <summary> seguit per contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLDetailsElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

open
Aquest atribut booleà indica si les dades seran mostrades a l'usuari en carregar la pàgina. El valor per defecte és false i per això els detalls estaran ocults.

Exemple

<details>
  <summary>Some details</summary>
  <p>More info about the details.</p>
</details>

Resultat directe

Nota: Si la mostra en viu no us funciona, mireu Browser compatibility per determinar si el vostre navegador és totalment compatible amb aquesta característica.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<details>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<details>' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer MS Edge Opera Safari
Suport bàsic 12 49.0 (49.0)[1] No support Under consideration 15 6
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 49.0 (49.0)[1] No support No support No support

[1] Aquesta característica està disponible des de Firefox 47 darrere de la preferència dom.details_element.enabled, per defecte a false, excepte en les versions Nightly i Aurora (errada 1241750). El suport està activat per defecte, és a dir, la preferència està establerta a true, des de Firefox 49.0 (errada 1226455).

Veure