Array

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Đối tượng Array trong JavaScript là đối tượng toàn cục được dùng để xây dựng nên các mảng; là những đối tượng cấp cao và giống một dạng danh sách.

Tạo một Mảng

var fruits = ['Apple', 'Banana'];

console.log(fruits.length);
// 2

Truy cập (bằng chỉ mục) đến một phần tử của Mảng

var first = fruits[0];
// Apple

var last = fruits[fruits.length - 1];
// Banana

Lặp qua một Mảng

fruits.forEach(function(item, index, array) {
  console.log(item, index);
});
// Apple 0
// Banana 1

Thêm phần tử vào cuối Mảng

var newLength = fruits.push('Orange');
// ["Apple", "Banana", "Orange"]

Xóa phần tử từ cuối Mảng

var last = fruits.pop(); // xoá bỏ Orange (từ vị trí cuối)
// ["Apple", "Banana"];

Xóa phần tử từ đầu Mảng

var first = fruits.shift(); // xoá bỏ Apple từ vị trí đầu
// ["Banana"];

Thêm phần tử vào đầu Mảng

var newLength = fruits.unshift('Strawberry') // thêm vào vị trí đầu
// ["Strawberry", "Banana"];

Tìm chỉ mục của một phần tử trong Mảng

fruits.push('Mango');
// ["Strawberry", "Banana", "Mango"]

var pos = fruits.indexOf('Banana');
// 1

Xóa một phần tử bằng chỉ mục của nó

var removedItem = fruits.splice(pos, 1); // đây là cách để xoá bỏ một phần tử
                    
// ["Strawberry", "Mango"]

Xóa các phần tử bắt đầu từ vị trí của chỉ mục

var vegetables = ['Cabbage', 'Turnip', 'Radish', 'Carrot'];
console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Turnip", "Radish", "Carrot"]

var pos = 1, n = 2;

var removedItems = vegetables.splice(pos, n); 
// đây là cách để xoá các phần tử, n định nghĩa số phần tử cần xoá bỏ,
// từ vị trí đó (pos) trở đi đến cuối mảng.

console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Carrot"] (mảng ban đầu đã bị thay đổi)

console.log(removedItems); 
// ["Turnip", "Radish"]

Sao chép một Mảng

var shallowCopy = fruits.slice(); // đây là cách để tạo một bản sao
// ["Strawberry"]

Cú pháp

[ element0 , element1 , ..., elementN ]
new Array(element0 , element1 [, ... [, elementN ]])
new Array(arrayLength)
nguyên tố N
Một mảng JavaScript được khởi tạo với các yếu tố nhất định, ngoại trừ trong trường hợp một đối số duy nhất được truyền vào mảng xây dựng và lập luận đó là một con số. (Xem bên dưới). Lưu ý rằng trường hợp đặc biệt này chỉ áp dụng cho các mảng JavaScript tạo ra với các mảng xây dựng, không mảng literals tạo ra với cú pháp khung.
arrayLength
Nếu đối số duy nhất được truyền cho các mảng constructor là một số nguyên giữa 0 và 2 32 -1 (bao gồm), điều này trả về một mảng JavaScript mới với chiều dài thiết lập để con số đó. Nếu đối số là số nào khác, một RangeError ngoại lệ được ném ra.

Miêu tả

Mảng là đối tượng danh sách giống như nguyên mẫu mà có phương pháp để thực hiện traversal và đột biến hoạt động. Cả chiều dài của một mảng JavaScript hay các loại của các yếu tố của nó được cố định. Vì chiều dài kích thước của một mảng lớn hoặc thu nhỏ bất cứ lúc nào, các mảng JavaScript là không đảm bảo được dày đặc. Nói chung, đây là những đặc điểm thuận tiện; nhưng nếu các tính năng này không được mong muốn sử dụng cụ thể của bạn, bạn có thể xem xét sử dụng các mảng gõ.

Một số người nghĩ rằng bạn không nên sử dụng một mảng như là một mảng kết hợp . Trong mọi trường hợp, bạn có thể sử dụng đồng bằng đối tượng thay vào đó, mặc dù làm như vậy đi kèm với hãy cẩn thận của mình. Xem các bài viết từ điển JavaScript nhẹ với các phím tùy ý như là một ví dụ.

Truy cập vào các phần tử mảng

Mảng JavaScript được zero-lập chỉ mục: phần tử đầu tiên của mảng là lúc chỉ số 0 , và các yếu tố cuối cùng là chỉ số tương đương với giá trị của của mảng chiều dài tài sản trừ đi 1.

var arr = ['đây là yếu tố đầu tiên "," đây là yếu tố thứ hai'];
console.log(arr[0]); // Nhật ký này là yếu tố đầu tiên '
console.log(arr[1]); // Nhật ký này là yếu tố thứ hai '
console.log(arr[arr.length - 1]); // Nhật ký này là yếu tố thứ hai '

Các phần tử mảng là thuộc tính đối tượng trong cùng một cách mà toString là một thuộc tính, nhưng cố gắng để truy cập vào một phần tử của mảng như sau ném một lỗi cú pháp, bởi vì tên sở hữu là không hợp lệ:

console.log(arr.0); // Một lỗi cú pháp

Có gì đặc biệt về mảng JavaScript và các thuộc tính gây ra điều này là. Tính JavaScript bắt đầu bằng một chữ số không thể được tham chiếu với ký hiệu dấu chấm; và phải được truy cập bằng cách sử dụng ký hiệu khung. Ví dụ, nếu bạn đã có một đối tượng với một thuộc tính có tên '3D' , nó chỉ có thể được tham chiếu bằng cách sử dụng ký hiệu khung. Ví dụ như:

var years = [1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010];
console.log(years.0); // Một lỗi cú pháp
console.log(years[0]); // Đúng cú pháp
renderer.3d.setTexture (model, 'character.png'); // Một lỗi cú pháp
renderer['3D']setTexture (model, 'character.png.'); // Đúng cú pháp

Lưu ý rằng trong ví dụ 3d , '3D' đã được trích dẫn. Có thể trích dẫn các chỉ số mảng JavaScript cũng như (ví dụ, năm ['2'] thay vì năm [2] ), mặc dù nó không cần thiết. 2 trong năm [2] là bị cưỡng chế vào một chuỗi các công cụ JavaScript thông qua một tiềm ẩn toString chuyển đổi. Chính vì lý do này mà '2''02' sẽ chỉ đến hai khe cắm khác nhau trên năm đối tượng và các ví dụ sau đây có thể là sự thật :

console.log(years['2'] = years['02']!);

Tương tự, thuộc tính đối tượng đó xảy ra để được dành riêng chỉ có thể được truy cập như các chuỗi trong ký hiệu khung:

var promise = {
 'Var': 'text',
 'Array': [1, 2, 3, 4]
};

console.log(promise['Array']);

Mối quan hệ giữa chiều dài và số thuộc tính

Một mảng của JavaScript chiều dài tài sản và tính toán được kết nối. Một số phương pháp mảng xây dựng trong (ví dụ, tham gia, lát cắt, indexOf , vv) có tính đến các giá trị của một mảng chiều dài tài sản khi chúng được gọi. Các phương pháp khác (ví dụ, đẩy, mối nối, vv) cũng cho kết quả trong bản cập nhật tới một mảng của { {jsxref ("Array.length", "chiều dài")}} thuộc tính.

var fruits = [];
fruits.push('banana', 'apple', 'peach');

console.log(fruits.length); // 3

Khi thiết lập một thuộc tính trên một mảng JavaScript khi tài sản là một chỉ số mảng hợp lệ và chỉ số đó là ngoài giới hạn hiện tại của mảng, engine sẽ cập nhật thuộc tính chiều dài của mảng cho phù hợp:

fruits[5] = 'mango';
console.log(fruits[5]); // 'mango'
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 6

Tăng chiều dài.

fruits.length = 10;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 10

Giảm thuộc tính chiều dài , tuy nhiên, xóa các phần tử.

fruits.length = 2;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1']
console.log(fruits.length); // 2

Điều này được giải thích thêm về Array.length trang.

Tạo một mảng bằng cách sử dụng kết quả của một trận đấu

Kết quả của một trận đấu giữa một biểu hiện thường xuyên và một chuỗi có thể tạo ra một mảng JavaScript. Mảng này có các tính chất và các yếu tố trong đó cung cấp thông tin về trận đấu. Một mảng đó được trả về bởi RegExp.exec, String.matchstring.Replace. Để giúp giải thích các thuộc tính và các yếu tố, nhìn vào ví dụ sau đây và sau đó tham khảo bảng dưới đây:

// Trận đấu một d theo sau bởi một hoặc nhiều b theo sau bởi một d
// Ghi phù hợp của b và d sau
// Bỏ qua trường hợp

var Myre = / d (b +) (d) / i;
var myArray = myRe.exec('cdbBdbsbz');

Các tính chất và các yếu tố trở về từ trận đấu này như sau:

Bất động sản / tử Miêu tả Thí dụ
đầu vào Một thuộc tính chỉ đọc phản ánh các chuỗi ban đầu dựa vào đó các biểu thức chính quy được kết hợp. cdbBdbsbz
mục lục Một thuộc tính chỉ đọc mà là chỉ số không dựa trên các trận đấu trong chuỗi. 1
[0] Một yếu tố chỉ đọc mà xác định các ký tự tương ứng cuối cùng. dbBd
[1], ... [n] Chỉ đọc các yếu tố đó chỉ định các trận đấu substring parenthesized, nếu có trong các biểu hiện thường xuyên. Số lượng các chuỗi con trong ngoặc có thể là không giới hạn. [1]: bB
[2]: d

Thuộc tính

Array.length
Thuộc tính chiều dài của Array trong constructor (hàm dựng) có giá trị là 1.
Array.prototype
Cho phép bổ sung các thuộc tính cho tất cả các đối tượng mảng.

Phương thức

Array.from()
Tạo ra một Mảng mới từ một đối tượng giống mảng hoặc iterable.
Array.isArray()
Trả về true nếu một biến là một mảng, ngược lại false nếu không phải là mảng.
Array.of()
Tạo ra một Array mới với một số lượng các đối số, bất kể số hoặc loại của các đối số.

Array instances

Tất cả instance Array kế thừa từ Array.prototype. Các đối tượng nguyên mẫu của Array constructor có thể được sửa đổi để ảnh hưởng đến tất cả các instance Array.

Thuộc tính

Phương thức

Phương thức mutator

Phương thức accessor

Phương thức lặp đi lặp lại

Array phương thức chung

Đôi khi bạn muốn áp dụng phương thức mảng các chuỗi hoặc các đối tượng mảng giống khác (chẳng hạn như chức năng lý luận). Bằng cách này, bạn đối xử với một chuỗi như là một mảng kí tự (hoặc nếu không điều trị một phi mảng như là một mảng). Ví dụ, để kiểm tra xem tất cả các nhân vật trong biến str là một lá thư, bạn có thể viết:

function isLetter (person) {
 return person >= 'a' && person <= 'z';
}

if (Array.prototype.every.call (str, isLetter)) {
 console.log("The string " + str + " contains only letters!");
}

Ký hiệu này là khá lãng phí và JavaScript 1.6 giới thiệu một cách viết tắt chung:

if (Array.every (str, isLetter)) {
 console.log("The string " + str + " contains only letters!");
}

Generics cũng có sẵn trên String.

Đây không phải là một phần của tiêu chuẩn ECMAScript và chúng không được hỗ trợ bởi các trình duyệt không phải là Gecko. Như một thay thế tiêu chuẩn, bạn có thể chuyển đổi đối tượng của bạn thành một mảng bằng cách sử dụng (Array.from (), mặc dù phương pháp này có thể không được hỗ trợ trong các trình duyệt cũ:

if (Array.from(str).every(isLetter)) { 
 console.log("The string " + str + " contains only letters!"); 
}

Ví dụ

Tạo một mảng

Ví dụ sau tạo một mảng, msgArray , với chiều dài 0, sau đó gán giá trị cho [0] msgArraymsgArray [99] , thay đổi độ dài của mảng đến 100.

var msgArray = [];
msgArray [0] = "Hello";
msgArray [99] = 'World';

if (msgArray.length === 100) {
 console.log('Chiều dài là 100');
}

Tạo một mảng hai chiều

Sau đây tạo ra một bàn cờ như là một mảng hai chiều của chuỗi. Động thái đầu tiên được thực hiện bằng cách sao chép 'p' trong (6,4) đến (4,4). Các vị trí cũ (6,4) được làm trống.

var board = [ 
 ['R','N','B','Q','K','B','N','R'],
 ['P','P','P','P','P','P','P','P'],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 ['p','p','p','p','p','p','p','p'],
 ['r','n','b','q','k','b','n','r'] ];

console.log(board.join('\n') + '\n\n');

// Di chuyển King's Pawn về phía trước 2
board[4][4] = board[6][4];
board[6][4] = ' ';
console.log(board.join('\n'));

Đây là kết quả:

R, N, B, Q, K, B, N, R
P, P, P, P, P, P, P, P
 ,,,,,,, 
 ,,,,,,, 
 ,,,,,,, 
 ,,,,,,, 
p, p, p, p, p, p, p, p
r, n, b, q, k, b, n, r

R, N, B, Q, K, B, N, R
P, P, P, P, P, P, P, P
 ,,,,,,, 
 ,,,,,,, 
 ,,,, P,,, 
 ,,,,,,, 
p, p, p, p,, p, p, p
r, n, b, q, k, b, n, r

Sử dụng một mảng để sắp xếp một tập các giá trị

values = [];
for (var x = 0; x < 10; x++){
 values.push([
 2 ** x,
 2 * x ** 2
 ])
};
console.table(values)

Kết quả là:

0	1	0
1	2	2
2	4	8
3	8	18
4	16	32
5	32	50
6	64	72
7	128	98
8	256	128
9	512	162

(Cột đầu tiên là index (chỉ mục))

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard Phương thức mới được thêm vào: Array.isArray, indexOf, lastIndexOf , every, some, forEach, map, filter, reduce, reduceRight
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard Phương thức mới được thêm vào: Array.from, Array.of, find, findIndex, fill, copyWithin

Khả năng tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ArrayChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
Array() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
concatChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
copyWithinChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 32IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 32Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
entriesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
everyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
fillChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 31IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 31Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
filterChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
findChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
findIndexChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
flatChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0
flatMapChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0
forEachChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
fromChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 32IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 32Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 9WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
indexOfChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
isArrayChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
joinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
keysChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
lastIndexOfChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
lengthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
mapChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
ofChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 9WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0
popChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
pushChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reduceChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reduceRightChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
reverseChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
shiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
sliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
someChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
sortChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
spliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5
Notes
Full support 5.5
Notes
Notes From Internet Explorer 5.5 through 8, all elements of the array will not be deleted if deleteCount is omitted. This behavior was fixed in Internet Explorer 9.
Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
toLocaleStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
unshiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
valuesChrome Full support 66Edge Full support 12Firefox Full support 60IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 9WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 60Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.9.0
Full support 10.9.0
Full support 6.5.0
Notes Disabled
Notes The --harmony-array-prototype-values flag is required; the --harmony flag is not sufficient in this case.
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony-array-prototype-values runtime flag.
No support 0.12 — 4.0.0
@@iteratorChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 79Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
@@unscopablesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Xem thêm