Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Express là một web framework phổ biến, được viết bằng JavaScript và chạy trên môi trường node.js. Mô-đun này sẽ giải thích một số lợi ích của framework này, cách để thiết lập môi trường, phát triển cũng như triển khai ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu với module này, bạn cần có kiến thức về lập trình web phía máy chủ và web framework là gì, bạn có thể đọc: Những bước đầu về lập trình web phía máy chủ. Bạn cũng cần có kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình và đặc biệt là JavaScript, nhưng không quá quan trọng để hiểu những khái niệm cốt lõi.

Note: Những trang web có nhiều tài nguyên để học JavaScript về phát triển ở phía client (khách): JavaScriptJavaScript Guide, JavaScript BasicsJavaScript (learning). Những khái niệm cốt lõi và ngôn ngữ JavaScript là tương tự với phát triển ở phía server (chủ) trên Node.js và tài liệu này sẽ đề cập. Node.js cung cấp các APIs bổ sung để hỗ trợ các chức năng hữu ích trong môi trường không có trình duyệt, ví dụ: tạo các máy chủ HTTP và truy cập hệ thống tệp, nhưng không hỗ trợ các JavaScript APIs để làm việc với trình duyệt và DOM.

Hướng dẫn này sẽ cung cấp một số kiến thức khi làm việc với Node.js và Express, có vô số tài nguyên tuyệt vời khác trên Internet và trong sách — vài trong số đó đến từ How do I get started with Node.js (StackOverflow) và What are the best resources for learning Node.js? (Quora).

Hướng Dẫn

Giới thiệu Express/Node
Trong bài viết đầu tiên về Express, chúng ta trả lời câu hỏi "Node là gì?" và "Express là gì?" và cho bạn một cái nhìn tổng quan về thứ làm nên sự đặc biệt của Express web framework. Chúng ta sẽ điểm qua các tính năng chính và cho bạn thấy những thành phần dựng nên một ứng dụng Express (mặc dù hiện tại bạn chưa có môi trường phát triển để thử nó).
Cài đặt một môi trường phát triển Node (Express)
Bây giờ bạn đã biết Express là gì, chúng ta sẽ xem cách để cài đặt một môi trường Node/Express trên Windows, Linux (Ubuntu), và macOS. Bất kỳ hệ điều hành phổ biến nào bạn đang sử dụng, bài viết này sẽ cho bạn những thứ cần thiết để có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Express.
Hướng dẫn Express: Trang web Local Library
Bài đầu tiên trong chuỗi hướng dẫn thực hành giải thích những gì bạn sẽ học, và tổng quan về ví dụ trang web "local library" mà chúng ta sẽ làm việc và phát triển trong các bài tiếp theo.
Hướng dẫn Express Phần 2: Tạo cấu trúc cho dự án
Bài này hướng dẫn bạn cách tạo một "bộ khung" cho dự án web, là nơi để bạn tiếp tục phát triển routes cho các trang, templates/views và cơ sở dữ liệu.
Hướng dẫn Express Phần 3: Sử dụng cơ sở dữ liệu (với Mongoose)
Bài này giới thiệu tóm tắt về cơ sở dữ liệu cho Node/Express. Sau đó là cách chúng ta sử dụng Mongoose để truy cập cơ sở dữ liệu cho trang web LocalLibrary. Bài viết giải thích cách lược đồ đối tượng và các mô hình được khai báo, các trường chính và xác thực cơ bản, cũng như cho biết một số cách chính để truy cập dữ liệu mô hình.
Hướng dẫn Express Phần 4: Routes và controllers
In this tutorial we'll set up routes (URL handling code) with "dummy" handler functions for all the resource endpoints that we'll eventually need in the LocalLibrary website. On completion, we'll have a modular structure for our route handling code, that we can extend with real handler functions in the following articles. We'll also have a really good understanding of how to create modular routes using Express.
Hướng dẫn Express Phần 5: Hiển thị dữ liệu thư viện
We're now ready to add the pages that display the LocalLibrary website books and other data. The pages will include a home page that shows how many records we have of each model type, and list and detail pages for all of our models. Along the way we'll gain practical experience in getting records from the database, and using templates.
Hướng dẫn Express Phần 6: Làm việc với forms
In this tutorial we'll show you how to work with HTML Forms in Express, using Pug, and in particular how to write forms to create, update, and delete documents from the database.
Hướng dẫn Express Phần 7: Triển khai sử dụng
Now you've created an awesome LocalLibrary website, you're going to want to install it on a public web server so that it can be accessed by library staff and members over the Internet. This article provides an overview of how you might go about finding a host to deploy your website, and what you need to do in order to get your site ready for production.

See also

Installing LocalLibrary on PWS/Cloud Foundry
This article provides a practical demonstration of how to install LocalLibrary on the Pivotal Web Services PaaS cloud — this is a full-featured, open source alternative to Heroku, the PaaS cloud service used in Part 7 of the tutorial, listed above. PWS/Cloud Foundry is definitely worth checking out if you are looking for an alternative to Heroku (or another PaaS cloud service), or simply feel like trying something different.

Adding more tutorials

That's the end of the tutorial articles (for now). If you would like to extend it, other interesting topics to cover are:

  • Using sessions
  • User authentication
  • User authorisation and permissions
  • Testing an Express web application
  • Web security for Express web applications.

And of course it would be excellent to have an assessment task!

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: vhai, thanhminh, lol-russo
Cập nhật lần cuối bởi: vhai,