Introducing JavaScript objects

Trong JavaScript, hầu hết mọi thứ đều là các đối tượng, từ các tính nắng cốt lõi của JavaScript như chuỗi và mảng đến các APIs của trình duyệt được xây dựng dựa trên JavaScript. Thậm chí bạn có thể tự tạo các đối tượng để bao đóng các hàm và các biến thành các gói và hoạt động như một kho chứa dữ liệu. Bản chất của JavaScript là dựa trên đối tượng, đây là hiểu biết quan trọng nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này. Do đó, chúng tôi cung cấp mô đun này để giúp bạn. Chúng tôi trình bày chi tiết về nguyên lý và cú pháp đối tượng, sau đó là cách để bạn tự tạo các đối tượng cho riêng mình.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu mô đun này, bạn cần có hiểu biết về HTMLCSS. Bạn có thể tìm hiểu qua Introduction to HTMLIntroduction to CSS trước khi bắt đầu học JavaScript.

Bạn cũng cần có hiểu biết cơ bản về JavaScript. Trước khi bắt đầu nghiên cứu mô đun này, bạn nên tìm hiểu JavaScript first stepsJavaScript building blocks.

Chú ý: Nếu bạn đang làm việc trên các thiết bị (máy tính bàn/máy tính bản/các thiết bị khác) mà không thể tạo các tệp riêng trên đó thì bạn có thể thử gõ mã trên JSBin hoặc Thimble.

Các hướng dẫn

Cơ bản về đối tượng
In the first article looking at JavaScript objects, we'll look at fundamental JavaScript object syntax, and revisit some JavaScript features we've already looked at earlier on in the course, reiterating the fact that many of the features you've already dealt with are in fact objects.
Hướng đối tượng trong JavaScript cho người mới học
With the basics out of the way, we'll now focus on object-oriented JavaScript (OOJS) — this article presents a basic view of object-oriented programming (OOP) theory, then explores how JavaScript emulates object classes via constructor functions, and how to create object instances.
Nguyên mẫu của đối tượng
Prototypes are the mechanism by which JavaScript objects inherit features from one another, and they work differently to inheritance mechanisms in classical object-oriented programming languages. In this article we explore that difference, explain how prototype chains work, and look at how the prototype property can be used to add methods to existing constructors.
Kế thừa trong JavaScript
With most of the gory details of OOJS now explained, this article shows how to create "child" object classes (constructors) that inherit features from their "parent" classes. In addition, we present some advice on when and where you might use OOJS.
Làm việc với định dạng dữ liệu JSON
JavaScript Object Notation (JSON) is a standard text-based format for representing structured data based on JavaScript object syntax, which is commonly used for representing and transmitting data on web sites (i.e. sending some data from the server to the client, so it can be displayed on a web page). You'll come across it quite often, so in this article we give you all you need to work with JSON using JavaScript, including parsing the JSON so you can access data items within it and writing your own JSON.
Luyện tập xây dựng đối tượng
In previous articles we looked at all the essential JavaScript object theory and syntax details, giving you a solid base to start from. In this article we dive into a practical exercise, giving you some more practice in building custom JavaScript objects, which produce something fun and colorful — some colored bouncing balls.

Assessments

Adding features to our bouncing balls demo
In this assessment, you are expected to use the bouncing balls demo from the previous article as a starting point, and add some new and interesting features to it.