Переклад цієї статті ще триває.

Array є глобальним об'єктом, що використовується при створенні масивів, які є високорівневими, спископодібними об'єктами.

Створення масиву

var fruits = ["Apple", "Banana"];

console.log(fruits.length);
// 2

Доступ до елементів масиву (за індексом)

var first = fruits[0];
// Apple

var last = fruits[fruits.length - 1];
// Banana

Перебір елементів масиву

fruits.forEach(function (item, index, array) {
  console.log(item, index);
});
// Apple 0
// Banana 1

Додавання в кінець масиву

var newLength = fruits.push("Orange");
// ["Apple", "Banana", "Orange"]

Видалення елементу з кінця масиву

var last = fruits.pop(); // видалити Orange (з кінця)
// ["Apple", "Banana"];

Видалення елементу з початку масиву

var first = fruits.shift(); // видалити Apple з початку
// ["Banana"];

Додавання елементу до початку масиву

var newLength = fruits.unshift("Strawberry") // додади до початоку
// ["Strawberry", "Banana"];

Пошук індексу елемента в масиві

fruits.push("Mango");
// ["Strawberry", "Banana", "Mango"]

var pos = fruits.indexOf("Banana");
// 1

Видалення елементу масиву за його індексом (позицією)

var removedItem = fruits.splice(pos, 1); // ось, як видалити елемент
// ["Strawberry", "Mango"]

Видалення елементів починаючи з певного індексу

var vegetables = ['Cabbage', 'Turnip', 'Radish', 'Carrot'];
console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Turnip", "Radish", "Carrot"]

var pos = 1, n = 2;

var removedItems = vegetables.splice(pos, n); 
// this is how to remove items, n defines the number of items to be removed,
// from that position(pos) onward to the end of array.

console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Carrot"] (the original array is changed)

console.log(removedItems); 
// ["Turnip", "Radish"]

 

Копіювання масиву

var shallowCopy = fruits.slice(); // this is how to make a copy
// ["Strawberry", "Mango"]

Синтакс

[element0, element1, ..., elementN]
new Array(element0, element1[, ...[, elementN]])
new Array(arrayLength)

Параметри

elementN

Масив у JavaScript ініціалізовується за допомогою наперед заданих елементів, за виключенням тієї ситуації коли в конструктор Array передається тільки один аргумент і він є числом (див. параметр arrayLength нижче). Зверніть увагу на те, що це спрацьовує лише у тому випадку, якщо масив створено за допомогою  конструктора Array, а не через літерали масивів створених з допомогою синтаксу квадратних дужок.
arrayLength
Якщо єдиним аргументом (вхідним параметром) конструктора Array є ціле число від 0 до 232-1 (включно), буде повернено новий JavaScript-масив з властивістю length рівною цьому числу.  Зверніть увагу, що цей масив матиме пусті слоти, а не слоти зі значеннями undefined. Якщо аргументом буде будь-яке інше число, виникне виняток RangeError.

Опис

Масиви - це спископодібні об'єкти, чий прототип має методи для операцій обходу та зміни.  Ні довжина масиву, ні типи його елементів не є незмінними. Довжина масиву може змінитись будь-коли, як і позиція даних в масиві; тому їх використання залежить від рішення програміста. Взагалі, це зручні характеристики; але якщо ці особливості не є бажаними для вашого конкретного використання, ви можете розглянути можливість використання типізованих масивів

Масиви не можуть використовувати стрічки у якості індексів елементів (як асоціативні масиви), а тільки цілі числа. Setting or accessing via non-integers using bracket notation(or dot notation) will not set or retrieve an element from the array list itself, but will set or access a variable associated with that array's object property collection. The array's object properties and list of array elements are separate, and the array's traversal and mutation operations cannot be applied to these named properties.

Доступ до елементів масиву

Масиви в JavaScript індексуються з нуля: перший елемент масиву має індекс, який дорівнює 0, а індекс останнього елементу відповідає значенню властивості масиву length мінус 1.

var arr = ['this is the first element', 'this is the second element'];
console.log(arr[0]);       // logs 'this is the first element'
console.log(arr[1]);       // logs 'this is the second element'
console.log(arr[arr.length - 1]); // logs 'this is the second element'

Array elements are object properties in the same way that toString is a property, but trying to access an element of an array as follows throws a syntax error, because the property name is not valid:

console.log(arr.0); // a syntax error

There is nothing special about JavaScript arrays and the properties that cause this. JavaScript properties that begin with a digit cannot be referenced with dot notation; and must be accessed using bracket notation. For example, if you had an object with a property named '3d', it can only be referenced using bracket notation. E.g.:

var years = [1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010];
console.log(years.0);  // a syntax error
console.log(years[0]); // works properly
renderer.3d.setTexture(model, 'character.png');   // a syntax error
renderer['3d'].setTexture(model, 'character.png'); // works properly

Note that in the 3d example, '3d' had to be quoted. It's possible to quote the JavaScript array indexes as well (e.g., years['2'] instead of years[2]), although it's not necessary. The 2 in years[2] is coerced into a string by the JavaScript engine through an implicit toString conversion. It is for this reason that '2' and '02' would refer to two different slots on the years object and the following example could be true:

console.log(years['2'] != years['02']);

Similarly, object properties which happen to be reserved words(!) can only be accessed as string literals in bracket notation(but it can be accessed by dot notation in firefox 40.0a2 at least):

var promise = {
 'var' : 'text',
 'array': [1, 2, 3, 4]
};

console.log(promise['array']);

Relationship between length and numerical properties

A JavaScript array's length property and numerical properties are connected. Several of the built-in array methods (e.g., join, slice, indexOf, etc.) take into account the value of an array's length property when they're called. Other methods (e.g., push, splice, etc.) also result in updates to an array's length property.

var fruits = [];
fruits.push('banana', 'apple', 'peach');

console.log(fruits.length); // 3

When setting a property on a JavaScript array when the property is a valid array index and that index is outside the current bounds of the array, the engine will update the array's length property accordingly:

fruits[5] = 'mango';
console.log(fruits[5]); // 'mango'
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 6

Increasing the length.

fruits.length = 10;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 10

Decreasing the length property does, however, delete elements.

fruits.length = 2;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1']
console.log(fruits.length); // 2

This is explained further on the Array.length page.

Creating an array using the result of a match

The result of a match between a regular expression and a string can create a JavaScript array. This array has properties and elements which provide information about the match. Such an array is returned by RegExp.exec, String.match, and String.replace. To help explain these properties and elements, look at the following example and then refer to the table below:

// Match one d followed by one or more b's followed by one d
// Remember matched b's and the following d
// Ignore case

var myRe = /d(b+)(d)/i;
var myArray = myRe.exec('cdbBdbsbz');

The properties and elements returned from this match are as follows:

Property/Element Description Example
input A read-only property that reflects the original string against which the regular expression was matched. cdbBdbsbz
index A read-only property that is the zero-based index of the match in the string. 1
[0] A read-only element that specifies the last matched characters. dbBd
[1], ...[n] Read-only elements that specify the parenthesized substring matches, if included in the regular expression. The number of possible parenthesized substrings is unlimited. [1]: bB
[2]: d

Властивості

Array.length
The Array constructor's length property whose value is 1.
Array.prototype
Allows the addition of properties to all array objects.

Методи

Array.from()
Creates a new Array instance from an array-like or iterable object.
Array.isArray()
Returns true if a variable is an array, if not false.
Array.of()
Creates a new Array instance with a variable number of arguments, regardless of number or type of the arguments.

Array instances

All Array instances inherit from Array.prototype. The prototype object of the Array constructor can be modified to affect all Array instances.

Properties

Array.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype.
Array.prototype.length
Reflects the number of elements in an array.
Array.prototype[@@unscopables]
A symbol containing property names to exclude from a with binding scope.

Methods

Mutator methods

These methods modify the array:

Array.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array.
Array.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value.
Array.prototype.pop()
Removes the last element from an array and returns that element.
Array.prototype.push()
Adds one or more elements to the end of an array and returns the new length of the array.
Array.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array in place — the first becomes the last, and the last becomes the first.
Array.prototype.shift()
Removes the first element from an array and returns that element.
Array.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array.
Array.prototype.splice()
Adds and/or removes elements from an array.
Array.prototype.unshift()
Adds one or more elements to the front of an array and returns the new length of the array.

Accessor methods

These methods do not modify the array and return some representation of the array.

Array.prototype.concat()
Returns a new array that is this array joined with other array(s) and/or value(s).
Array.prototype.includes()
Determines whether an array contains a certain element, returning true or false as appropriate.
Array.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string.
Array.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array.
Array.prototype.toSource()
Returns an array literal representing the specified array; you can use this value to create a new array. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Array.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Array.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.

Iteration methods

Several methods take as arguments functions to be called back while processing the array. When these methods are called, the length of the array is sampled, and any element added beyond this length from within the callback is not visited. Other changes to the array (setting the value of or deleting an element) may affect the results of the operation if the method visits the changed element afterwards. While the specific behavior of these methods in such cases is well-defined, you should not rely upon it so as not to confuse others who might read your code. If you must mutate the array, copy into a new array instead.

Array.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array.
Array.prototype.every()
Returns true if every element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true.
Array.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found.
Array.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found.
Array.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array.
Array.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array.
Array.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array.
Array.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.
Array.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Array generic methods

Array generics are non-standard, deprecated and will get removed near future. Note that you can not rely on them cross-browser. However, there is a shim available on GitHub.

Sometimes you would like to apply array methods to strings or other array-like objects (such as function arguments). By doing this, you treat a string as an array of characters (or otherwise treat a non-array as an array). For example, in order to check that every character in the variable str is a letter, you would write:

function isLetter(character) {
 return character >= 'a' && character <= 'z';
}

if (Array.prototype.every.call(str, isLetter)) {
 console.log("The string '" + str + "' contains only letters!");
}

This notation is rather wasteful and JavaScript 1.6 introduced a generic shorthand:

if (Array.every(str, isLetter)) {
 console.log("The string '" + str + "' contains only letters!");
}

Generics are also available on String.

These are not part of ECMAScript standards (though the ES6 Array.from() can be used to achieve this). The following is a shim to allow its use in all browsers:

// Assumes Array extras already present (one may use polyfills for these as well)
(function() {
 'use strict';

 var i,
  // We could also build the array of methods with the following, but the
  //  getOwnPropertyNames() method is non-shimable:
  // Object.getOwnPropertyNames(Array).filter(function(methodName) {
  //  return typeof Array[methodName] === 'function'
  // });
  methods = [
   'join', 'reverse', 'sort', 'push', 'pop', 'shift', 'unshift',
   'splice', 'concat', 'slice', 'indexOf', 'lastIndexOf',
   'forEach', 'map', 'reduce', 'reduceRight', 'filter',
   'some', 'every', 'find', 'findIndex', 'entries', 'keys',
    'values', 'copyWithin', 'includes'
  ],
  methodCount = methods.length,
  assignArrayGeneric = function(methodName) {
   if (!Array[methodName]) {
    var method = Array.prototype[methodName];
    if (typeof method === 'function') {
     Array[methodName] = function() {
      return method.call.apply(method, arguments);
     };
    }
   }
  };

 for (i = 0; i < methodCount; i++) {
  assignArrayGeneric(methods[i]);
 }
}());

Examples

Creating an array

The following example creates an array, msgArray, with a length of 0, then assigns values to msgArray[0] and msgArray[99], changing the length of the array to 100.

var msgArray = [];
msgArray[0] = 'Hello';
msgArray[99] = 'world';

if (msgArray.length === 100) {
 console.log('The length is 100.');
}

Creating a two-dimensional array

The following creates a chess board as a two dimensional array of strings. The first move is made by copying the 'p' in (6,4) to (4,4). The old position (6,4) is made blank.

var board = [ 
 ['R','N','B','Q','K','B','N','R'],
 ['P','P','P','P','P','P','P','P'],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 ['p','p','p','p','p','p','p','p'],
 ['r','n','b','q','k','b','n','r'] ];

console.log(board.join('\n') + '\n\n');

// Move King's Pawn forward 2
board[4][4] = board[6][4];
board[6][4] = ' ';
console.log(board.join('\n'));

Here is the output:

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p,p,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , ,p, , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p, ,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard New methods added: Array.isArray, indexOf, lastIndexOf, every, some, forEach, map, filter, reduce, reduceRight
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard New methods added: Array.from, Array.of, find, findIndex, fill, copyWithin
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Draft New method added: Array.prototype.includes()

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: mdnwebdocs-bot, SergTanchenko, oleksii-lyzun, vitaliy-patsay, justlp, Mycolaos, VFedyk, sassha96, fscholz
Востаннє оновлена: mdnwebdocs-bot,