This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Özet

JavaScript Array nesnesi, üst düzey, liste benzeri dizi yapıları için kullanılan genel bir nesnedir.

Bir dizi oluşturma

var meyveler = ["Elma", "Muz"];

console.log(meyveler.length);
// 2

Dizideki (indeks ile) elemana ulaşma

var ilk = meyveler[0];
// Elma

var son = meyveler[meyveler.length - 1];
/* Diziler sıfır-tabanlı olduğu için uzunluk-1'inci eleman son elemandır.
// Muz

Bir Dizi üzerinde döngü kurma

meyveler.forEach(function (item, index, array) {
 console.log(item, index);
});
// Elma 0
// Muz 1

Dizinin sonuna eleman ekleme

var newLength = meyveler.push("Portakal");
// ["Elma", "Muz", "Portakal"]

Dizi sonundan eleman kaldırma

var last = meyveler.pop(); // Portakal elemanını kaldır(sondan)
// ["Elma", "Muz"];

Dizi başından eleman kaldırma

var first = fruits.shift(); // Elma elemanını kaldır(baştan)
// ["Muz"];

Dizi başına eleman ekleme

var newLength = fruits.unshift("Çilek") // Başa ekle
// ["Çilek", "Muz"];

Dizideki elemanın kaçıncı sırada olduğunu bulma

meyveler.push("Mango");
// ["Çilek", "Muz", "Mango"]

var pos = meyveler.indexOf("Muz");
// 1

Belirli bir sıradaki elemanı silme

var silinenEleman = meyveler.splice(pos, 1); // bir elemanı kaldırma
// ["Çilek", "Mango"]

Dizi kopyalama

var shallowCopy = meyveler.slice(); //
// ["Çilek", "Mango"]

Söz Dizimi

[element0, element1, ..., elementN]
new Array(element0, element1, ..., elementN)
new Array(diziUzunlugu)

Not: N + 1 = dizi uzunluğu

element0, element1, ..., elementN
Bir dizi new Array() nesnesine verilen argüman dışında(yukarıdaki diziUzunluğu argümanı gibi), verilen elemanlar ile oluşturulabilir.(Yukarıda görüldüğü üzere) Bu özel durum sadece new Array() nesnesiyle (Array Constructor) oluşturulan dizilere uygulanabilir, köşeli parantezler ( [ ve ] ) ile oluşturulan dizilere uygulanamaz.
arrayLength (dizi uzunluğu)
array nesnesinden sadece 0 ve 232-1 (dahil) arasındaki tam sayılardan biri argüman olarak geçirilebilir.
If the only argument passed to the Array constructor is an integer between 0 and 232-1 (inclusive), a new, empty JavaScript array and its length is set to that number. If the argument is any other number, a RangeError exception is thrown.

Tanım

Diziler liste benzeri nesnelerdir ve dönüştürme, tekrarlama gibi işlemlerini uygulamak için dahili methotlarla gelmektedir. JavaScript dizilerinin ne uzunlukları nede elemanları sabit değildir. Önceden tanımlamak gerekmez. Listenin uzunluğu her daim değişebilir ve dizi elemanları ayrık yerleştirilebilir. JavaScript dizilerin düzenli olmasını garanti etmez. Kullanımı tamamen geliştiricinin kullanım senaryosuna bağlıdır. Genel olarak bu yapı esnek ve kullanışlıdır fakat bu özelliklerin sizin belirli kullanım senaryonuzla uyuşup uyuşmadığını dikkate almalısınız.

Note that you shouldn't use an array as an associative array. You can use plain objects instead, although doing so comes with its own caveats. See the post Lightweight JavaScript dictionaries with arbitrary keys as an example.

Dizi nesnelerine erişme

JS dizileri sıfır-tabanlı'dır. Yani ilk elemanın dizideki index'i 0'dır. Son elemanın index'i length değerinin bir eksiğine eşittir.

var arr = ["bu ilk eleman", "bu ikinci eleman"];
console.log(arr[0]);       // ilk elemanı yazdırır
console.log(arr[1]);       // ikinci elemanı yazdırır
console.log(arr[arr.length - 1]); // son elemanı yazdırır

Dizi öğeleri, toString  gibi sadece nesne özellikleridir. Geçersiz index numarası ile eleman çağırdığınız zaman undefined değerini alırsınız.  Ancak, dizinin bir elemanına aşağıdaki gibi erişmeye çalışırsanız söz dizimi hatası alırsınız, çünkü özellik adı geçerli değildir.

console.log(arr.0); // bir söz dizimi hatasıdır

Yukardaki kullanımın söz dizimi hatasına yol açmasında özel bir durum yoktur nokta ile gösterim sayı değeri ile başlayamaz tıpkı değişken tanımlamalarında olduğu gibi. Eğer '3d' isimli bir obje değerine ulaşmak istiyorsanız obj['3d'] çağırımını yapmalısınız.

var years = [1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010];
console.log(years.0);  // söz dizimi hatası
console.log(years[0]); // çalışır
renderer.3d.setTexture(model, "character.png");   // söz dizimi hatası
renderer["3d"].setTexture(model, "character.png"); // çalışır

Note that in the 3d example, "3d" had to be quoted. It's possible to quote the JavaScript array indexes as well (e.g., years["2"] instead of years[2]), although it's not necessary. The 2 in years[2] eventually gets coerced into a string by the JavaScript engine, anyway, through an implicit toString conversion. It is for this reason that "2" and "02" would refer to two different slots on the years object and the following example logs true:

console.log(years["2"] != years["02"]);

Similarly, object properties which happen to be reserved words(!) can only be accessed as string literals in bracket notation:

var promise = {
 'var' : 'text',
 'array': [1, 2, 3, 4]
};

console.log(promise['array']);

Uzunluk ve sayısal özellikler arasındaki ilişki

Bir JavaScript dizisinin length özelliği ve sayısal özellikleri bağlıdır. Bir takım ön tanımlı dizi metotları (örn., join, slice, indexOf, vb.) çağrıldıklarında, dizinin length özellik değerini hesaba katar. Diğer metotlar (örn., push, splice, vb.) daha çok dizinin length özelliğinin güncellenmesine neden olur.

var meyveler = [];
meyveler.push("muz", "elma", "şeftali");

console.log(meyveler.length); // 3

Uygun bir index değeri ile beraber, bir dizi elemanı güncellenirse ve ilgili index sayısı dizi sınırları dışında ise; dizi boyutu, verilen index'e uyum sağlayacak biçimde büyüyecek ve Javascript motoru, dizinin length özelliğini uygun şekilde güncelleyecektir.

fruits[3] = "mango";
console.log(fruits[3]);
console.log(fruits.length); // 4

Uzunluk özelliğini doğrudan ayarlamak, özel bir davranışa neden olur.

fruits.length = 10;
console.log(fruits);    // Dizi, tanımsız olarak doldurulur
console.log(fruits.length); // 10

Bu özellik Array.length sayfasında daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Bir diziyi eşleşen bir sonuç ile oluşturmak

Bir düzenli ifadeye yollanan metin sonucu bir JavaScript dizisi oluşturulabilir. Bu dizi, eşleşen sonuca ait özellikleri ve ifadeleri içerir. Böyle bir dizi RegExp.exec, String.match, ve String.replace tarafından döndürülür.  Bu özellikler ve öğeleri açıklamaya yardımcı olabilmesi için aşağıdaki örneği ve altındaki tabloyu inceleyin.

// Match one d followed by one or more b's followed by one d
// Remember matched b's and the following d
// Ignore case

var myRe = /d(b+)(d)/i;
var myArray = myRe.exec("cdbBdbsbz");

Eşleşen sonucun öğeleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

Özellik/Öğe Açıklama Örnek
input Düzenli ifadeye yollanan metni işaret eden salt-okunur bir özelliktir. cdbBdbsbz
index Düzenli ifadeye yollanan metindeki eşleşmenin sıfır-tabanlı ve salt-okunur index özelliğidir. 1
[0] Son eşleşen karakteri belirten salt-okunur bir özelliktir. dbBd
[1], ...[n] Read-only elements that specify the parenthesized substring matches, if included in the regular expression. The number of possible parenthesized substrings is unlimited. [1]: bB
[2]: d

Özellikler

For properties available on Array instances, see Properties of Array instances.
Array.length
The Array constructor's length property whose value is 1.
Array.prototype
Allows the addition of properties to all array objects.

Yöntemler

For methods available on Array instances, see Methods of Array instances.
Array.from()
Bir dizi benzeri veya bir yinelenebilir nesneden yeni bir Dizi örneği oluşturur.
Array.isArray()
Eğer bir dizi ise true değilse false döndürür.
Array.observe()
Asynchronously observes changes to Arrays, similar to Object.observe() for objects. It provides a stream of changes in order of occurrence.
Array.of()
Creates a new Array instance with a variable number of arguments, regardless of number or type of the arguments.

Dizi örnekleri

Tüm dizi örnekleri, Array.prototype 'dan türer. The prototype object of the Array constructor can be modified to affect all Array instances.

Properties

Array.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype.
Array.prototype.length
Reflects the number of elements in an array.

Methods

Mutator methods

These methods modify the array:

Array.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array.
Array.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value.
Array.prototype.pop()
Removes the last element from an array and returns that element.
Array.prototype.push()
Adds one or more elements to the end of an array and returns the new length of the array.
Array.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array in place — the first becomes the last, and the last becomes the first.
Array.prototype.shift()
Removes the first element from an array and returns that element.
Array.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array.
Array.prototype.splice()
Adds and/or removes elements from an array.
Array.prototype.unshift()
Adds one or more elements to the front of an array and returns the new length of the array.

Accessor methods

These methods do not modify the array and return some representation of the array.

Array.prototype.concat()
Returns a new array comprised of this array joined with other array(s) and/or value(s).
Array.prototype.includes()
Determines whether an array contains a certain element, returning true or false as appropriate.
Array.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string.
Array.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array.
Array.prototype.toSource()
Returns an array literal representing the specified array; you can use this value to create a new array. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Array.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Array.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.
Array.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.

Iteration methods

Several methods take as arguments functions to be called back while processing the array. When these methods are called, the length of the array is sampled, and any element added beyond this length from within the callback is not visited. Other changes to the array (setting the value of or deleting an element) may affect the results of the operation if the method visits the changed element afterwards. While the specific behavior of these methods in such cases is well-defined, you should not rely upon it so as not to confuse others who might read your code. If you must mutate the array, copy into a new array instead.

Array.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array.
Array.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array.
Array.prototype.every()
Returns true if every element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true.
Array.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found.
Array.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found.
Array.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array.
Array.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array.
Array.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.
Array.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Array generic methods

Sometimes you would like to apply array methods to strings or other array-like objects (such as function arguments). By doing this, you treat a string as an array of characters (or otherwise treat a non-array as an array). For example, in order to check that every character in the variable str is a letter, you would write:

function isLetter(character) {
 return (character >= "a" && character <= "z");
}

if (Array.prototype.every.call(str, isLetter))
 alert("The string '" + str + "' contains only letters!");

This notation is rather wasteful and JavaScript 1.6 introduced a generic shorthand:

if (Array.every(isLetter, str))
 alert("The string '" + str + "' contains only letters!");

Generics are also available on String.

These are currently not part of ECMAScript standards (though the ES6 Array.from() can be used to achieve this). The following is a shim to allow its use in all browsers:

// Assumes Array extras already present (one may use polyfills for these as well)
(function () {
    'use strict';

    var i,
        // We could also build the array of methods with the following, but the
        //   getOwnPropertyNames() method is non-shimable:
        // Object.getOwnPropertyNames(Array).filter(function (methodName) {return typeof Array[methodName] === 'function'});
        methods = [
            'join', 'reverse', 'sort', 'push', 'pop', 'shift', 'unshift',
            'splice', 'concat', 'slice', 'indexOf', 'lastIndexOf',
            'forEach', 'map', 'reduce', 'reduceRight', 'filter',
            'some', 'every', 'isArray'
        ],
        methodCount = methods.length,
        assignArrayGeneric = function (methodName) {
            var method = Array.prototype[methodName];
            Array[methodName] = function (arg1) {
                return method.apply(arg1, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
            };
        };

    for (i = 0; i < methodCount; i++) {
        assignArrayGeneric(methods[i]);
    }
}());

Örnekler

Bir dizi oluşturmak

The following example creates an array, msgArray, with a length of 0, then assigns values to msgArray[0] and msgArray[99], changing the length of the array to 100.

var msgArray = new Array();
msgArray[0] = "Hello";
msgArray[99] = "world";

if (msgArray.length == 100)
  print("The length is 100.");

Creating a two-dimensional array

The following creates chess board as a two dimensional array of strings. The first move is made by copying the 'p' in 6,4 to 4,4. The old position 6,4 is made blank.

var board = 
[ ['R','N','B','Q','K','B','N','R'],
 ['P','P','P','P','P','P','P','P'],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 ['p','p','p','p','p','p','p','p'],
 ['r','n','b','q','k','b','n','r']];
print(board.join('\n') + '\n\n');

// Move King's Pawn forward 2
board[4][4] = board[6][4];
board[6][4] = ' ';
print(board.join('\n'));

Sonu

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p,p,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , ,p, , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p, ,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

Tarayıcı Uyumluluk Tablosu

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
concat1 Yes15.5 Yes Yes
copyWithin451232 No329
entries38 Yes28 No258
every Yes Yes1.59 Yes Yes
fill45 Yes31 No Yes8
filter Yes Yes1.59 Yes Yes
find45 Yes25 No328
findIndex45 Yes25 No328
flat69 No62 No56 No
flatMap69 No62 No56 No
forEach Yes Yes1.59 Yes Yes
from45 Yes32 No Yes9
includes471443 No349
indexOf Yes Yes1.59 Yes Yes
isArray5 Yes4910.55
join1 Yes15.5 Yes Yes
keys38 Yes28 No258
lastIndexOf Yes Yes1.59 Yes Yes
length Yes Yes1 Yes Yes Yes
map Yes Yes1.59 Yes Yes
observe36 — 52 No No No No No
of45 Yes25 No Yes9
pop1 Yes15.5 Yes Yes
prototype Yes Yes1 Yes Yes Yes
push1 Yes15.5 Yes Yes
reduce Yes Yes3910.54
reduceRight Yes Yes3910.54
reverse1 Yes15.5 Yes Yes
shift1 Yes15.5 Yes Yes
slice1 Yes1 Yes Yes Yes
some Yes Yes1.59 Yes Yes
sort1 Yes15.5 Yes Yes
splice1 Yes15.5 Yes Yes
toLocaleString Yes Yes1 Yes Yes Yes
toSource No No1 No No No
toString Yes Yes1 Yes Yes Yes
unobserve36 — 52 No No No No No
unshift1 Yes15.5 Yes Yes
values66 Yes60 No539
@@iterator38 ?

36

27 — 365 6

17 — 277 8

No25 Yes
@@species ? ?48 ? ? ?
@@unscopables ? ?48 ? ? ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
concat Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
copyWithin Yes Yes Yes32 Yes Yes Yes
entries Yes Yes Yes28 Yes8 Yes
every Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
fill Yes Yes Yes31 Yes8 Yes
filter Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
find Yes Yes Yes4 Yes8 Yes
findIndex Yes Yes Yes4 Yes8 Yes
flat6969 No6256 No No
flatMap6969 No6256 No No
forEach Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
from ? Yes Yes32 Yes Yes Yes
includes Yes Yes1443349 Yes
indexOf Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
isArray Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
join Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
keys Yes Yes Yes28 Yes8 Yes
lastIndexOf Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
length Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
map Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
observe No No No No No No No
of Yes39 Yes25 Yes Yes4.0
pop Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
push Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
reduce Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
reduceRight Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
reverse Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
shift Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
slice Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
some Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
sort Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
splice Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
toLocaleString Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
toSource No No No4 No No No
toString Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
unobserve No No No No No No No
unshift Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
values6666 Yes60539 No
@@iterator Yes Yes ?

36

27 — 365 6

17 — 277 8

Yes Yes Yes
@@species ? ? ?48 ? ? ?
@@unscopables ? ? ?48 ? ? ?

1. From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

2. From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

3. The --harmony-array-prototype-values flag is required; the --harmony flag is not sufficient in this case.

4. From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony-array-prototype-values runtime flag.

5. A placeholder property named @@iterator is used.

6. Supported as @@iterator.

7. A placeholder property named iterator is used.

8. Supported as iterator.

9. From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Daha fazlası

Document Tags and Contributors

Tags: 
Contributors to this page: cevherkarakoc, ozanduman, maydemirx, pasalog, teoli, ramesaliyev
Last updated by: cevherkarakoc,