Avaluació: Estructurar les dades dels planeta

En la nostra avaluació de la taula, proporcionarem algunes dades sobre els planetes del nostre sistema solar, per  obtenir una estructura en una taula HTML.

Requisits Previs: Abans de procedir a aquesta avaluació ja s'hauria d'haver treballat a través de tots els articles d'aquest mòdul.
Objectiu: Posar a prova la comprensió de les taules HTML i funcions associades.

Punt de partida

Per obtenir aquesta avaluació començarem per fer còpies locals de blank-template.html, minimal-table.css i planets-data.txt en un nou directori a l'equip local.

Nota: Com a alternativa, es pot utilitzar un lloc com JSBin o Thimble per fer l'avaluació. Es pot fer enganxant el codi HTML, CSS i JavaScript en un d'aquests editors en línia. Si l'editor en línia que s'utilitza no té panells  separats de JavaScript/CSS, lliurament es poden posar en línia amb els elements <script>/<style> dins de la pàgina HTML.

Resum del projecte

Estem treballant en una escola; actualment els estudiants estan estudiant els planetes del nostre sistema solar, i volem proporcionar-los un conjunt fàcil de seguiment de dades per buscar dades i xifres sobre els planetes. Una taula de dades HTML seria ideal - cal prendre les dades en brut que tenim disponibles i convertir-les en una taula, seguint els passos a continuació.

La taula d'acabada ha de tenir aquest aspecte:

També es pot veure el exemple en viu aquí (sense mirar el codi font - no enganyar!)

Passos per completar

Els següents passos descriuen el que s'ha de fer per completar la taula d'exemple. Totes les dades que es necessitan estan contingudes en l'arxiu planets-data.txt. Si hi ha problemes per visualitzar les dades, mirar l'exemple viu de dalt, o tractar de dibuixar un diagrama.

  1. Obrir la còpia blank-template.html i començar la taula per fora, donant-li un recipient exterior, una capçalera i un cos de taula. No cal un peu de taula per a aquest exemple.
  2. Afegir el títol proporcionat a la taula.
  3. Afegir una fila a la capçalera de la taula que contingui tots els encapçalats de columna.
  4. Crear totes les files de contingut dins del cos de la taula, sense oblidar de fer tots els encapçalats de les files en encapçalats semàntics.
  5. Assegureu-vos que tot el contingut s'insereix en les cel·les correctes - amb les dades en brut, cada fila de dades del planeta s'ha de mostrar al costat del seu planeta associat.
  6. Afegir atributs per fer que les capçaleres de fila i columna estiguin inequívocament associades a les files, columnes o grups de files que actuen com capçaleres.
  7. Afegir una vora negre al voltant de la columna que conté tots els encapçalats de fila dels noms del planetes

Consells i suggeriments

  • La primera cel·la de la fila de capçalera ha d'estar en blanc, i abasta dues columnes.
  • Els títols de les files del grup (per exemple Jovian planets ) que se situen a l'esquerra dels encapçalats de les files dels noms dels planetes (per exemple, Saturn ) són una mica complicats de classificar - necessita està segur que cadascun abasti el nombre correcte de files i columnes.
  • Associar les capçaleres amb les seves files/columnes és molt més fàcil que al revés.

Avaluació

Si esteu seguint aquesta avaluació com a part d'un curs organitzat, heu de ser capaços de donar al treball al vostre professor/tutor per avaluar-ho. Si és d'auto-aprenentatge, llavors es pot obtenir la guia d'avaluació facilment preguntan a la llista de correu dev-mdc o al canal d'IRC #mdn en Mozilla IRC. Proveu el primer exercici - no hi ha res a guanyar amb trampes!