ArrayBuffer

ArrayBuffer обекта се използва за репрезентиране на най общ бъфер за двоични данни със статична дължина.

Това е масив от байтове, често наричан в други езици "byte array".Не можете директно да манипулирате съдържанието на ArrayBuffer; вместо това вие трябва да създадете масив от типизирани обекти или DataView обект, който ще представлява бъфера в специфичен формат, който ще се използва за да чете съдържанието на бъфера.

ArrayBuffer() конструктора създава нов ArrayBuffer от подадена дължина в байтове, можете също да получите ArrayBuffer от вече съществуващи данни, например от Base64 низ или от файл от вашата система.

Конструктор

ArrayBuffer()
Създава нови ArrayBuffer обекти.

Свойства

ArrayBuffer.length 
Връща броя параметри на конструктор функцията на ArrayBuffer , който е 1.
get ArrayBuffer[@@species]
Конструктор функцията, която се използва за създаване на нови обекти.
ArrayBuffer.prototype
Позволява за добавянето на допълнителни свойства към всички ArrayBuffer обекти.

Методи

ArrayBuffer.isView(arg)
Връща true ако arg е един от буферните масивни типове, като масив от типизирани обекти или DataView. Връща false в противен случай.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
Връща нов ArrayBuffer ,чието съдържание е взето от данните на oldBuffer и след това се скъсява или се доплъват водещите нули (zero-extended) с newByteLength.

Инстанции

Всички ArrayBuffer инстанции наследяват ArrayBuffer.prototype.

Свойства

ArrayBuffer.prototype.constructor
Е функцията, която създава прототипа на обекта. Началната стойност е стандартният, вграден конструктор на ArrayBuffer.
ArrayBuffer.prototype.byteLength Read only
Големината, в байтове на ArrayBuffer. Това се установява когато масива се създава и не може да се променя.

Методи

ArrayBuffer.prototype.slice()
Връща нов ArrayBuffer, чието съдържание е копие на байтовете на този ArrayBuffer от begin(началото), включително, до end(края), изключае.Ако някое от begin или end е отрицателно, се отнася към индекс в края на масива, вместо в началото.

Пример

В този пример ще създадем 8-битов бъфер с Int32Array  изглед, рефериращ към бъфера:

const buffer = new ArrayBuffer(8);
const view = new Int32Array(buffer);

Спецификации

Съвместимост на браузъра

BCD tables only load in the browser

Вижте също