Generator

Generator là một object return bởi một generator function, nó phù hợp với cả iterable protocol và iterator protocol.

Cú pháp

function* gen() {
 yield 1;
 yield 2;
 yield 3;
}

var g = gen(); // "Generator { }"

Phương thức

Generator.prototype.next()
Trả về giá trị yielded, được khai báo qua câu lệnh yield.
Generator.prototype.return()
Trả về giá trị và kết thúc generator.
Generator.prototype.throw()
Quăng lỗi vào generator (đồng thời kết thúc generator, trừ khi được bắt lại trong generator đó).

Ví dụ

Một vòng lặp vô hạn

function* idMaker() {
  var index = 0;
  while(true)
    yield index++;
}

var gen = idMaker(); // "Generator { }"

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2
// ...

Generator object cũ

Firefox (SpiderMonkey) đã hiện thực phiên bản generators đầu tiên trong JavaScript 1.7, lúc đó dấu sao (*) trong khai báo không bắt buộc (bạn chỉ cần dùng từ khóa yield bên trong hàm). Tuy nhiên, kiểu viết này đã không còn được hổ trợ từ Firefox 58 (released ngày 23, tháng 1, 2018) (bug 1083482).

Các phương thức generator cũ

Generator.prototype.next()
Returns a value yielded by the yield expression. This corresponds to next() in the ES2015 generator object.
Generator.prototype.close()
Closes the generator, so that when calling next() an StopIteration error will be thrown. This corresponds to the return() method in the ES2015 generator object.
Generator.prototype.send()
Used to send a value to a generator. The value is returned from the yield expression, and returns a value yielded by the next yield expression. send(x) corresponds to next(x) in the ES2015 generator object.
Generator.prototype.throw()
Throws an error to a generator. This corresponds to the throw() method in the ES2015 generator object.

Legacy generator example

function fibonacci() {
 var a = yield 1;
 yield a * 2;
}

var it = fibonacci();
console.log(it);     // "Generator { }"
console.log(it.next());  // 1
console.log(it.send(10)); // 20
console.log(it.close()); // undefined
console.log(it.next());  // throws StopIteration (as the generator is now closed)

Specifications

Trình duyệt hổ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm

Legacy generators

ES2015 generators