MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

L'element HTML <span> és un contenidor en línia genèric per a contingut textual, que no representa res essencial. Pot ser utilitzat per agrupar elements amb fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com lang. S'ha d'utilitzar només quan cap altre element semàntic sigui apropiat. <span> és molt semblant a un element <div>, però <div> és un element a nivell de bloc, mentre que un <span> és un element en línia.

Categories de contingut Contingut dinàmic, Contingut textual.
Contingut permès Contingut textual
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut textual, o qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLSpanElement ( abans d'HTML 5, la interfície era HTMLElement)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple 1

<p><span>Some text</span></p>

Resultat

Some text

Exemple 2

<li><span>
    <a href="portfolio.html" target="_blank">See my portfolio</a>
</span></li>

CSS:

li span {
background: gold;
}

Nota

És il·legal col·locar un element a nivell de bloc dins d'un element en línia.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<span>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<span>' in that specification.
Recommendation La interfície DOM és ara HTMLSpanElement.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<span>' in that specification.
Recommendation  

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,