<base>

L'element HTML <base> especifica la URL principal que s'utilitzarà per a totes les URL relatives contingudes dins d'un document. Solsament pot haver un element <base> per document.

La direcció URL base d'un document es pot consultar des del script document.baseURI.

Nota d'ús: Si s'especifiquen diversos elements <base>, s'utilitzen només la primera secció href i el primer valor target; tots els altres són ignorats.
Categories de contingut Contingut Metadata.
Contingut permès Cap, és un empty element.
Omissió de l'etiqueta No ha d'haver cap etiqueta de tancament.
Elements pares permesos Qualsevol <head> no pot contenir un altre element <base>.
Interfície DOM HTMLBaseElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

href
La direcció URL base que s'usa en tot el document per a les adreces URL relatives. Si s'especifica aquest atribut, aquest element ha de venir abans de qualssevol altres elements amb atributs, els valors dels quals són adreces URL. Es permeten les adreces URL absolutes i relatives.
target
Un nom o una paraula clau que indica la ubicació per defecte per mostrar el resultat quan naveguem per hipervincles o formularis, elements que no tenen una referència objectiva explícita. És un nom o una paraula clau per a un context de navegació (per exemple: pestanya, finestra o marc en línia). Les següents paraules clau tenen un significat especial:
  • _self: Càrrega el resultat en el mateix context de navegació com l'actual. Aquest valor és el valor per defecte si no s'especifica l'atribut.
  • _blank: Càrrega el resultat en un nou context de navegació sense nom.
  • _parent: Càrrega el resultat en el context de navegació dels pares de l'actual. Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self
  • _top: Càrrega el resultat en el context de nivell superior de navegació (és a dir, el context de navegació que és un ancestre de l'actual, i no té pare). Si no hi ha pare, aquesta opció es comporta de la mateixa manera que _self.

Exemples

<base href="http://www.example.com/page.html">
<base target="_blank" href="http://www.example.com/page.html">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<base>' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de  l'última presentació.
HTML5
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Defineix el comportament de target
HTML 4.01 Specification
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation S'ha afegit l'atribut target

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] (Yes) [2] (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] S'ha afegit el suport de URIs relatives per href en Gecko 2.0 (Firefox 4.0)

[2] Abans d'Internet Explorer 7, <base> podia ser col·locat en qualsevol lloc del document i el valor més proper de <base> es el que s'utilitzava.El suport a les URL relatives s'ha eliminat a Internet Explorer 8.