EventTarget.removeEventListener()

The EventTarget.removeEventListener() methodu daha önce  EventTarget.addEventListener() ile kaydedilmiş olan EventListener'i kaldırır.

Yazım

target.removeEventListener(type, listener[, options]);
target.removeEventListener(type, listener[, useCapture]);

Parametreler

type
Kaldırılacak olan eventListener'in türünü belirten String.
listener
Kaldırılacak olan EventListener fonksiyonu.
options Optional
EventListener objesinin karakteristliğini belirten seçenek. Kullanılabilecek seçenekler:
 • capture: Boolean.Bu, benzer türdeki olayların DOM ağacında altında kalan herhangi bir EventTarget'tan önce kayıtlı dinleyiciye iletileceği anlamına gelir. 
 • passive: Boolean. Dinleyicinin asla preventDefault( ) fonksiyonunu çağıramayacağını belirten Boolean. Dinleyici çağırsa bile "user-agent" bunu dikkate almayacaktır ve bu konuda bşr konsol uyarısında bulunacaktır.
 • This API has not been standardized. mozSystemGroup: Sadece XBL ya da Firefox' chrome da çalışan kodta geçerlidir.Belirtilen olay dinleyicisinin sistem gurubuna atanıp atanmadığını gösteren Boolean dır.
useCapture Optional
Kaldırılacak olan EventListener'in capturing EventListener olup olmadığını belirtir. Eğer bu alan kullanılmazsa varsayılan deferi "false" olarak kabul edilir.
Eğer bir olay dinleyici bir defa yakalayıcı bir defa yakalayıcı olmayacak şekilde iki defa kayıt edilmişse her birini ayrı ayrı kaldırın. Kaydedici olan olay dinleyicinin kaldırılması diğer olay dinleyici etkilemez.
Note: useCapture çoğu eski tarayıcılarda gerekli bir alandır. Eğer geniş uyumluluğu hedefliyorsanız bu parametreyi sağlamanız önerilir.

Return Value

Void.

Notlar

Eğer bir EventListener , EventTarget'tan bir olayı işlerken kaldırılmışsa en son yapılan aksiyonlardan bir daha çağrılamaz. Ama tekrar atanabilir.

removeEventListener() fonksiyonunun argümanlarla çağırılması EventTarget üzerinde herhangi bir EventListener'in olup olmadığını kontrol etmede kullanılamaz.

Örnek

Bu örnekte nasıl fareye basma tabanlı olay dinleyicisi eklemeyi ve üzerine fareyle üzerine gelme tabanlı olay dinleyicisinin kaldırmanın nasıl yapılacağını göstermektedir.

var body =
    document.querySelector('body'),
  clickTarget =
    document.getElementById('click-target'),
  mouseOverTarget =
    document.getElementById('mouse-over-target'),
  toggle = false;

function makeBackgroundYellow() {
  'use strict';

  if (toggle) {
    body.style.backgroundColor = 'white';
  } else {
    body.style.backgroundColor = 'yellow';
  }

  toggle = !toggle;
}

clickTarget.addEventListener('click',
  makeBackgroundYellow,
  false
);

mouseOverTarget.addEventListener('mouseover', function () {
  'use strict';

  clickTarget.removeEventListener('click',
    makeBackgroundYellow,
    false
  );
});

Özellikler

Tarayıcı Desteği

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0[1][2] 1.0 (1.7 or earlier)[3] 9.0 7[4] 1.0[1]
useCapture made optional (Yes) 6.0 9.0 11.60 (Yes)
options parameter 49.0        
Feature Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support 1.0[1] (Yes)[2] 1.0 (1)[3] 9.0 6.0[4] 1.0[1] (Yes)[2]
useCapture made optional ? (Yes)         (Yes)
options parameter No support 49.0         49.0

[1] Although WebKit explicitly added "[optional]" to the useCapture parameter for Safari 5.1 and Chrome 13, it had been working before the change.

[2] Before Chrome 49, the type and listener parameters were optional.

[2] Prior to Firefox 6, the browser would throw an exception if the useCapture parameter was not explicitly false. Prior to Gecko 9.0 (Firefox 9.0 / Thunderbird 9.0 / SeaMonkey 2.6), addEventListener() would throw an exception if the listener parameter was null; now the method returns without error, but without doing anything.

[4] Opera 11.60 made the useCapture parameter optional (source).

[5] For backwards compatibility, browsers that support options allow the third parameter to be either options or Boolean.

Eski Tarayıcılara Polyfill Desteği

addEventListener() ve removeEventListener() eski tarayıcılarda bulunmaz. Onun yerine aşağıdaki kodu scriptlerinizin başına ekleyerek bu fonksiyonların kullanımını sağlayabilirsiniz. Ne yazık ki bu methot Internet Explorer 7 ya da öncesinde Element.prototype'ı extend etme desteğinin Explorer 8 gelene kadar sağlanmadığı için çalışmaz.

if (!Element.prototype.addEventListener) {
 var oListeners = {};
 function runListeners(oEvent) {
  if (!oEvent) { oEvent = window.event; }
  for (var iLstId = 0, iElId = 0, oEvtListeners = oListeners[oEvent.type]; iElId < oEvtListeners.aEls.length; iElId++) {
   if (oEvtListeners.aEls[iElId] === this) {
    for (iLstId; iLstId < oEvtListeners.aEvts[iElId].length; iLstId++) { oEvtListeners.aEvts[iElId][iLstId].call(this, oEvent); }
    break;
   }
  }
 }
 Element.prototype.addEventListener = function (sEventType, fListener /*, useCapture (will be ignored!) */) {
  if (oListeners.hasOwnProperty(sEventType)) {
   var oEvtListeners = oListeners[sEventType];
   for (var nElIdx = -1, iElId = 0; iElId < oEvtListeners.aEls.length; iElId++) {
    if (oEvtListeners.aEls[iElId] === this) { nElIdx = iElId; break; }
   }
   if (nElIdx === -1) {
    oEvtListeners.aEls.push(this);
    oEvtListeners.aEvts.push([fListener]);
    this["on" + sEventType] = runListeners;
   } else {
    var aElListeners = oEvtListeners.aEvts[nElIdx];
    if (this["on" + sEventType] !== runListeners) {
     aElListeners.splice(0);
     this["on" + sEventType] = runListeners;
    }
    for (var iLstId = 0; iLstId < aElListeners.length; iLstId++) {
     if (aElListeners[iLstId] === fListener) { return; }
    }
    aElListeners.push(fListener);
   }
  } else {
   oListeners[sEventType] = { aEls: [this], aEvts: [ [fListener] ] };
   this["on" + sEventType] = runListeners;
  }
 };
 Element.prototype.removeEventListener = function (sEventType, fListener /*, useCapture (will be ignored!) */) {
  if (!oListeners.hasOwnProperty(sEventType)) { return; }
  var oEvtListeners = oListeners[sEventType];
  for (var nElIdx = -1, iElId = 0; iElId < oEvtListeners.aEls.length; iElId++) {
   if (oEvtListeners.aEls[iElId] === this) { nElIdx = iElId; break; }
  }
  if (nElIdx === -1) { return; }
  for (var iLstId = 0, aElListeners = oEvtListeners.aEvts[nElIdx]; iLstId < aElListeners.length; iLstId++) {
   if (aElListeners[iLstId] === fListener) { aElListeners.splice(iLstId, 1); }
  }
 };
}

Ayrıca Bakın