Document.execCommand()

Kiedy dokument HTML jest przełączony w tryb designMode, obiekt dokumentu udostępnia metodę execCommand, która pozwala uruchomić komendy manipulujące edytowalnym obszarem. Większość poleceń wpływa na zaznaczony obszar (pogrubienie, kursywa itd.), podczas gdy inne wstawiają nowe elementy (dodawanie linku) lub wpływają na całą linię (wcięcia). Przy użyciu contentEditable, wywołanie execCommand() wpływa na aktywny edytowalny element.

Składnia

bool = document.execCommand(aCommandName, aShowDefaultUI, aValueArgument)

Zwracane wartości

Obiekt Boolean, który zwraca false, jeśli polecenie jest niewspierane lub włączone. Uwaga: Zwraca prawdę tylko jeśli jest częścią UI, to znaczy - nie jest używana do sprawdzania wsparcia przeglądarki przed renderowaniem elementu, który wywołuje polecenie. 

Parametry

aCommandName
Typu DOMString (en-US) - określanazwę polecenia do wykonania. Zobacz Commands, aby wyświetlić listę poleceń.
aShowDefaultUI
Typu {jsxref("Boolean")}} - wskazuje czy domyślny interfejs użytkownika powinien być pokazany. Nie jest implementowane przez Mozillę.
aValueArgument
W przypadku komend wymagających wprowadzenia argumentu (takiego jak insertImage, gdzie jest to URL do grafiki do wstawienia), jest to DOMString (en-US) przekazujący te informacje. Podaj null, jeśli niewymagany.

Polecenia

backColor
Zmienia kolor tła. W trybie styleWithCss zmieia kolor jedynie zawierającego elementu. Wymaga podania ciągu znaków<color> (en-US) jako wartości argumentu. Zwróć uwagę na to, że Internet Explorer używa tego do zmiany koloru tła tekstu.
bold
Włącza/wyłącza pogrubienie w zaznaczeniu lub miejscu wstawiania. IE używa znacznika <strong> zamiast <b>.
contentReadOnly
Sprawia, że dokument jest zawartość jest tylko do odczytu lub edytowalna. Wymaga prawdy/fałszu jako wartości argumentu. (Nie wspierany przez IE).
copy
Kopiuje zaznaczenie do schowkka. Warunki włączenia tego zachowania różnią się między przeglądarkami i zmieniają się w czasie. Sprawdź tabelę zgodności, aby określić, czy możesz użyć w swoim przypadku.
Wstawia link z zaznaczenia (wymaga zaznaczenia). HREF URI musi być podany jako wartość argumentu. URI musi zawierać co najmniej jeden zak, może być białym znakiem (IE utworzy link z wartością null).
cut
Usuwa zaznaczenie kopiując do schowka. Warunki włączenia tego zachowania różnią się między przeglądarkami i zmieniają się w czasie. Sprawdź tabelę zgodności, aby określić, czy możesz użyć w swoim przypadku.
decreaseFontSize
Wstawia znacznik <small> wokół zaznaczenia lub w miejscu wstawienia. (Nie wspierane przez IE.)
defaultParagraphSeparator
Zmienia separator akapitu używany podczas tworzenia nowych akapitów w edytowalnych regionach tekstowych.  Zobacz Differences in markup generation (en-US) po więcej szczegółów.
delete
Usuwa zaznaczenie.
enableInlineTableEditing
Włącza lub wyłącza wstawianie wierszy i kolumn oraz elementy sterujące usuwaniem. (Nie obsługiwane przez Internet Explorer.)
enableObjectResizing
Umożliwia lub uniemożliwia zmianę rozmiaru uchwytów na obrakach lub innych skalowalnych obiektów.  (Nie wspierane przez IE)
fontName
Zmienia nazwę czcionki dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania. Wymaga ciągu znaków (np. "Arial") jako wartości argumentu.
fontSize
Zmienia rozmiar czcionki dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania. Wymaga rozmiaru czcionki HTML (1-7) jako wartości argumentu.
foreColor
Zmienia kolor czcionki dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania. Wymaga wartości koloru (w postaci ciągu znaków) jako wartości argumentu.
formatBlock
Wstawia tag stylu blokowego dla linii w zaznaczeniu, zastępując blokowy element zawierający linię, jeśli taki istnieje (w Firefoxie, BLOCKQUOTE jest wyjątkiem - zawinie blokowy element zawierający).  Wymaga ciągu znaków oznaczającego znacznik jako wartość argumentu. Można użyć praktycznie wszystkich (np. "H1", "P", "DL", "BLOCKQUOTE). (IE wspiera jedynie H1-H6, "ADDRESS", PRE, które jeszcze muszą zawierać nawiasy znaczników <>, tak jak "<h1">).
forwardDelete
Usuwa znak przed pozycją kursora.  Działa jak wciśnięcie klawisza Delete.
heading
Wstawia tag nagłówka naokoło zaznaczenia lub w miejscu wstawiania. Wymaga ciągu znaków oznaczającego nazwę tagu jako wartości argumentu (np. "H1", "H6"). (Nie wspierane przez IE ani Safari).
hiliteColor
Zmienia kolor tła dla zaznaczenia lub w miejscu wstawiania. Wymaga ciągu znaków w postaci wartości kolorów jako wartości argumentu. Do użycia tej funkcji jest wymagane użycie CSS. (Nie wspierane przez IE).
increaseFontSize
Wstawia tag BIG naokoło zaznaczenia lub w miejscu wstawiania. (Nie wspierane przez IE).
indent
Wcina wiersz zawierający zaznaczenie lub punkt wstawiania. W Firefixie, jeśli zaznaczenie obejmuje wiele linii na różnych poziomach wcięcia, jedynie ostatnie wcięte linie zostaną wcięte.
insertBrOnReturn
Kontroluje, czy klawisz Enter wstawia tag BR, czy dzieli elemet blokowy na dwa (Nie wspierane przez IE)
insertHorizontalRule
Wstawia poziomą linię w miejscu wstawiania (usuwa zaznaczenie).
insertHTML
Wstawia ciąg znaków w postaci kodu HTML (usuwa zaznaczenie). Wymaga poprawnego kodu jako wartość argumentu. (Nie wspierane prze
insertImage
Wstawia grafikę w punkcie wstawiania (usuwa zaznaczenie). Wymaga ciągu znaków w postaci SRC URI jako wartości argumentu. URI musi zawierać co najmniej jeden znak (może być to biały znak). (Nie wspierane przez IE).
insertOrderedList
Wstawia numerowaną listę dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
insertUnorderedList
Wstawia punktowaną listę dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
insertParagraph
Wstawia akapit naokoło zaznaczenia lub w danej linii. (IE wstawia akapit w miejscu wstaawiania i usuwa zaznaczenie).
insertText
Wstawia dany tekst w miejsce wstawiania (usuwa zaznaczenie).
italic
Włącza/wyłącza pochylenie dla zaznaczenia lub w miejscu wstawiania (IE używa tagu EM zamiast I).
justifyCenter
Wyśrodkowuje zaznaczenie lub miejsce wstawiania.
justifyFull
Justuje zaznaczenie lub miejsce wstawiania.
justifyLeft
Wyrównuje do lewej zaznaczenie lub miejsce wstawiania.
justifyRight
Wyrównuje do prawej zaznaczenie lub miejsce wstawiaia.
outdent
Wysuwa linię zawierającą zaznaczenie lub punkt wstawiania.
paste
Wstawia zawartość schowka w miejscu wstawiania (zastępuje zaznaczenie). Nie działa dla zawartości z internetu. Zobacz [1]
redo
Ponawia ostatnio cofniętą komendę.
removeFormat
Usuwa całe formatowanie z zaznaczenia.
selectAll
Zaznacza całą zawartość z edytowalnego obszaru.
strikeThrough
Włącza/wyłącza przekreślenie dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
subscript
Włącza/wyłącza indeks dolny dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
superscript
Włącza/wyłącza indeks górny dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
underline
Włącza/wyłącza podkreślenie dla zaznaczenia lub w punkcie wstawiania.
undo
Cofa ostatnio wykonaną komendę.
Usuwa tag kotwicy z zaznaczonego linku.
useCSS Deprecated
Przełącza użycie HTML/CSS dla generowanego kodu. Wymaga prawdy/fałszu jako wartości argumentu. UWAGA: dla CSS wymaga fałszu, dla HTML - prawdy. (Nie jest wspierane przez IE). Deprecjonowana właściwość. Użyj styleWithCSS
styleWithCSS
Zastępuje useCSS; działa normalnie - dla CSS wymaga prawdy, fałsz generuje HTML.

Example

Zobacz how to use w CodePen.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Editing APIs
The definition of 'execCommand' in that specification.
Editor's Draft Initial definition

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes)[1] ? ? (Yes)
insertBrOnReturn No support No support (Yes) No support No support No support
copy/cut (Yes) (Yes) 41 (41) 9 29 10
defaultParagraphSeparator (Yes) (Yes) 55 (55) No support (Yes) No support
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? (Yes) (Yes) (Yes)[1] ? ? ?
insertBrOnReturn No support No support No support (Yes) No support No support No support
copy/cut No support (Yes) (Yes) 41.0 (41) ? ? No support
defaultParagraphSeparator No support (Yes) (Yes) 55.0 (55) No support (Yes) No support

[1] Przed przeglądarką Firefox 41 w pliku preferencji user.js trzeba było włączyć obsługę schowka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krótki przewodnik po preferencjach Mozilli. Jeśli polecenie nie było obsługiwane lub włączone, execCommand rzucał wyjątek zamiast zwracać false. W Firefoxie 41 i nowszych, schowek może zostać zapisany w dowolnym programie obsługi zdarzeń read the clipboard. WebExtensions can interact with the clipboard.

Przed przeglądarką Firefox 41 w pliku preferencji user.js trzeba było włączyć obsługę schowka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krótki przewodnik po preferencjach Mozilli. Jeśli polecenie nie było obsługiwane lub włączone, execCommand podnosił wyjątek zamiast zwracać fałsz. W przeglądarce Firefox 41 i nowszych schowek może zostać zapisany w dowolnej obsłudze zdarzeń, która może spowodować wyskoczenie okna (częściowo zaufane skrypty), ale żadna treść internetowa nie może odczytać schowka. WebExtensions mogą wchodzić w interakcje ze schowkiem.

Zobacz również