<title>: תגית כותרת

תגית <title> מגדירה את כותרת מסמך ה-HTML. הכותרת מופיעה בשורת הכותרת של הדפדפן או בשם הכרטיסיה. תג זה מכיל טקסט ומספרים בלבד.

קטגוריה מטא-דאטה ונתונים אודות המסמך.
תוכן מורשה טקסט ומספרים בלבד.
תגיות הורים מורשות כפיפות לתגית <head>.
ממשק DOM HTMLTitleElement (en-US)

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא

<html>
  <head>
    <title>Document title</title>
  </head>
</html>

ראה גם