<head>: תגית המציינת את ראש המסמך

תגית <head> מספקת מידע כללי על מסמך ה-HTML כגון: כותרת, מטא-דאטה, קישורים לסקריפטים (JavaScript) וגליונות סגנון מדורגים (CSS).

קטגוריה ללא.
תוכן מורשה

<title>
<link>
<meta>
<style>
<script>

תגיות הורים מורשות כפיפות לתגית <html> כילד ראשון.
ממשק DOM HTMLHeadElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא

<html>
  <head>
    <title>Document title</title>
  </head>
</html>

ראה גם