Αυτή η μετάφραση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το JavaScript αντικείμενο Array είναι ένα global αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πινάκων· οι οποίοι είναι υψηλού επιπέδου και παρεμφερή με λίστες αντικείμενα.

Δημιουργήστε έναν Array.

var fruits = ['Apple', 'Banana'];

console.log(fruits.length);
// 2

Πρόσβαση σε ένα αντικείμενο του Array.

var first = fruits[0];
// Apple

var last = fruits[fruits.length - 1];
// Banana

Χρήση επανάληψης για πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Array. 

fruits.forEach(function(item, index, array) {
  console.log(item, index);
});
// Apple 0
// Banana 1

Ένθεση στοιχείου στο τέλος του Array.

var newLength = fruits.push('Orange');
// ["Apple", "Banana", "Orange"]

Αφαίρεση στοιχείου από το τέλος του Array

var last = fruits.pop(); // αφαίρεση Orange (από το τέλος)
// ["Apple", "Banana"];

Αφαίρεση στοιχείου από την αρχή του Array

var first = fruits.shift(); // αφαίρεση Apple από την αρχή
// ["Banana"];

Ένθεση στοιχείου στην αρχή του Array

var newLength = fruits.unshift('Strawberry') // ένθεση στην αρχή
// ["Strawberry", "Banana"];

Εύρεση θέσης ενός στοιχείου του Array

fruits.push('Mango');
// ["Strawberry", "Banana", "Mango"]

var pos = fruits.indexOf('Banana');
// 1

Αφαίρεση στοιχείου με βάση την θέση του.

var removedItem = fruits.splice(pos, 1); //με αυτήν την εντολή γίνεται η διαγραφή
                    
// ["Strawberry", "Mango"]

Αφαίρεση στοιχείων από μία θέση

var vegetables = ['Cabbage', 'Turnip', 'Radish', 'Carrot'];
console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Turnip", "Radish", "Carrot"]

var pos = 1, n = 2;

var removedItems = vegetables.splice(pos, n); 
// έτσι αφαιρούνται τα αντικείμενα, n ορίζει το πλήθος των καταχωρήσεων που θα αφαιρεθούν,
// από αυτήν την θέση(pos) μέχρι και το τέλος.

console.log(vegetables); 
// ["Cabbage", "Carrot"] (άλλαξε ο αρχικός πίνακας)

console.log(removedItems); 
// ["Turnip", "Radish"]

Αντιγραφή Array

var shallowCopy = fruits.slice(); // έτσι δημιουργείται το αντίγραφο
// ["Strawberry", "Mango"]

Συντακτικό

[element0, element1, ..., elementN]
new Array(element0, element1[, ...[, elementN]])
new Array(arrayLength)

Παράμετροι

elementN
Ένας JavaScript πίνακας αρχικοποιείται με τα δοθέντα στοιχεία, εκτός αν έχει δωθεί στον κατασκευαστή ένα μόνο στοιχείο το οποίο είναι αριθμός(βλ. παράμετρος arrayLength παρακάτω). Αυτό είναι μία ειδική περίπτωση που έχει να κάνει μόνο με πίνακες που έχουν δημιυργηθεί με τον κατασκευαστή και όχι με αγκύλες.
arrayLength
Αν η μόνη παράμετρος που έχει περαστεί στον κατασκευαστή είναι ένας αριθμός από το 0 έως το  232-1, επιστρέφεται ένας νέος πίνακας που το length (μήκος) του ειναι ίσο με τον αριθμό αυτό και όλες οι θέσεις αυτές περιέχουν την τιμή undefined. Αν η παράμετρος είναι οποιοσδήποτε άλλος αριθμός, εμφανίζεται exception.

Περιγραφή

Οι πίνακες είναι αντικείμενα που μοιάζουν με λίστες των οποίων τα προτότυπα περιλαμβάνουν μεθόδους για να εκτελούνται λειτουργίες μετακίνησης στοιχείων ή αλλαγής τους. Ούτε το μήκως ενός πίνακα JavaScript ούτε και ο τύπος του είναι καθορισμένος. Από την στιγμή που το μήκος του πίνακα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε μη συνεχόμενες θέσεις στον πίνακα, οι πίνακες JavaScript δεν είναι αναγκαστικά γεμάτοι και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που τους χρησιμοποιεί ο εκάστοτε προγραμματιστής. Γενικά αυτά είναι βολικά χαρακτηριστικά αλλά αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν χρησιμέουν σε κάποιον, ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσει typed arrays.

Arrays cannot use strings as element indexes (as in an associative array) but must use integers. Setting or accessing via non-integers using bracket notation (or dot notation) will not set or retrieve an element from the array list itself, but will set or access a variable associated with that array's object property collection. The array's object properties and list of array elements are separate, and the array's traversal and mutation operations cannot be applied to these named properties.

Accessing array elements

JavaScript arrays are zero-indexed: the first element of an array is at index 0, and the last element is at the index equal to the value of the array's length property minus 1. Using an invalid index number returns undefined.

var arr = ['this is the first element', 'this is the second element', 'this is the last element'];
console.log(arr[0]);       // logs 'this is the first element'
console.log(arr[1]);       // logs 'this is the second element'
console.log(arr[arr.length - 1]); // logs 'this is the last element'

Array elements are object properties in the same way that toString is a property, but trying to access an element of an array as follows throws a syntax error because the property name is not valid:

console.log(arr.0); // a syntax error

There is nothing special about JavaScript arrays and the properties that cause this. JavaScript properties that begin with a digit cannot be referenced with dot notation; and must be accessed using bracket notation. For example, if you had an object with a property named '3d', it can only be referenced using bracket notation. E.g.:

var years = [1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010];
console.log(years.0);  // a syntax error
console.log(years[0]); // works properly
renderer.3d.setTexture(model, 'character.png');   // a syntax error
renderer['3d'].setTexture(model, 'character.png'); // works properly

Note that in the 3d example, '3d' had to be quoted. It's possible to quote the JavaScript array indexes as well (e.g., years['2'] instead of years[2]), although it's not necessary. The 2 in years[2] is coerced into a string by the JavaScript engine through an implicit toString conversion. It is, for this reason, that '2' and '02' would refer to two different slots on the years object and the following example could be true:

console.log(years['2'] != years['02']);

Similarly, object properties which happen to be reserved words(!) can only be accessed as string literals in bracket notation (but it can be accessed by dot notation in firefox 40.0a2 at least):

var promise = {
 'var' : 'text',
 'array': [1, 2, 3, 4]
};

console.log(promise['var']);

Relationship between length and numerical properties

A JavaScript array's length property and numerical properties are connected. Several of the built-in array methods (e.g., join, slice, indexOf, etc.) take into account the value of an array's length property when they're called. Other methods (e.g., push, splice, etc.) also result in updates to an array's length property.

var fruits = [];
fruits.push('banana', 'apple', 'peach');

console.log(fruits.length); // 3

When setting a property on a JavaScript array when the property is a valid array index and that index is outside the current bounds of the array, the engine will update the array's length property accordingly:

fruits[5] = 'mango';
console.log(fruits[5]); // 'mango'
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 6

Increasing the length.

fruits.length = 10;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1', '2', '5']
console.log(fruits.length); // 10

Decreasing the length property does, however, delete elements.

fruits.length = 2;
console.log(Object.keys(fruits)); // ['0', '1']
console.log(fruits.length); // 2

This is explained further on the Array.length page.

Creating an array using the result of a match

The result of a match between a regular expression and a string can create a JavaScript array. This array has properties and elements which provide information about the match. Such an array is returned by RegExp.exec, String.match, and String.replace. To help explain these properties and elements, look at the following example and then refer to the table below:

// Match one d followed by one or more b's followed by one d
// Remember matched b's and the following d
// Ignore case

var myRe = /d(b+)(d)/i;
var myArray = myRe.exec('cdbBdbsbz');

The properties and elements returned from this match are as follows:

Property/Element Description Example
input A read-only property that reflects the original string against which the regular expression was matched. cdbBdbsbz
index A read-only property that is the zero-based index of the match in the string. 1
[0] A read-only element that specifies the last matched characters. dbBd
[1], ...[n] Read-only elements that specify the parenthesized substring matches, if included in the regular expression. The number of possible parenthesized substrings is unlimited. [1]: bB
[2]: d

Properties

Array.length
The Array constructor's length property whose value is 1.
get Array[@@species]
The constructor function that is used to create derived objects.
Array.prototype
Allows the addition of properties to all array objects.

Methods

Array.from()
Creates a new Array instance from an array-like or iterable object.
Array.isArray()
Returns true if a variable is an array, if not false.
Array.of()
Creates a new Array instance with a variable number of arguments, regardless of number or type of the arguments.

Array instances

All Array instances inherit from Array.prototype. The prototype object of the Array constructor can be modified to affect all Array instances.

Properties

Array.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype.
Array.prototype.length
Reflects the number of elements in an array.
Array.prototype[@@unscopables]
A symbol containing property names to exclude from a with binding scope.

Methods

Mutator methods

These methods modify the array:

Array.prototype.copyWithin()
Copies a sequence of array elements within the array.
Array.prototype.fill()
Fills all the elements of an array from a start index to an end index with a static value.
Array.prototype.pop()
Removes the last element from an array and returns that element.
Array.prototype.push()
Adds one or more elements to the end of an array and returns the new length of the array.
Array.prototype.reverse()
Reverses the order of the elements of an array in place — the first becomes the last, and the last becomes the first.
Array.prototype.shift()
Removes the first element from an array and returns that element.
Array.prototype.sort()
Sorts the elements of an array in place and returns the array.
Array.prototype.splice()
Adds and/or removes elements from an array.
Array.prototype.unshift()
Adds one or more elements to the front of an array and returns the new length of the array.

Accessor methods

These methods do not modify the array and return some representation of the array.

Array.prototype.concat()
Returns a new array that is this array joined with other array(s) and/or value(s).
Array.prototype.includes()
Determines whether an array contains a certain element, returning true or false as appropriate.
Array.prototype.indexOf()
Returns the first (least) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.join()
Joins all elements of an array into a string.
Array.prototype.lastIndexOf()
Returns the last (greatest) index of an element within the array equal to the specified value, or -1 if none is found.
Array.prototype.slice()
Extracts a section of an array and returns a new array.
Array.prototype.toSource()
Returns an array literal representing the specified array; you can use this value to create a new array. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Array.prototype.toString()
Returns a string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Array.prototype.toLocaleString()
Returns a localized string representing the array and its elements. Overrides the Object.prototype.toLocaleString() method.

Iteration methods

Several methods take as arguments functions to be called back while processing the array. When these methods are called, the length of the array is sampled, and any element added beyond this length from within the callback is not visited. Other changes to the array (setting the value of or deleting an element) may affect the results of the operation if the method visits the changed element afterwards. While the specific behavior of these methods in such cases is well-defined, you should not rely upon it so as not to confuse others who might read your code. If you must mutate the array, copy into a new array instead.

Array.prototype.entries()
Returns a new Array Iterator object that contains the key/value pairs for each index in the array.
Array.prototype.every()
Returns true if every element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.filter()
Creates a new array with all of the elements of this array for which the provided filtering function returns true.
Array.prototype.find()
Returns the found value in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or undefined if not found.
Array.prototype.findIndex()
Returns the found index in the array, if an element in the array satisfies the provided testing function or -1 if not found.
Array.prototype.forEach()
Calls a function for each element in the array.
Array.prototype.keys()
Returns a new Array Iterator that contains the keys for each index in the array.
Array.prototype.map()
Creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array.
Array.prototype.reduce()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from left-to-right) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.reduceRight()
Apply a function against an accumulator and each value of the array (from right-to-left) as to reduce it to a single value.
Array.prototype.some()
Returns true if at least one element in this array satisfies the provided testing function.
Array.prototype.values()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.
Array.prototype[@@iterator]()
Returns a new Array Iterator object that contains the values for each index in the array.

Array generic methods

Array generics are non-standard, deprecated and will get removed in the near future

Sometimes you would like to apply array methods to strings or other array-like objects (such as function arguments). By doing this, you treat a string as an array of characters (or otherwise treat a non-array as an array). For example, in order to check that every character in the variable str is a letter, you would write:

function isLetter(character) {
 return character >= 'a' && character <= 'z';
}

if (Array.prototype.every.call(str, isLetter)) {
 console.log("The string '" + str + "' contains only letters!");
}

This notation is rather wasteful and JavaScript 1.6 introduced a generic shorthand:

if (Array.every(str, isLetter)) {
 console.log("The string '" + str + "' contains only letters!");
}

Generics are also available on String.

These are not part of ECMAScript standards and they are not supported by non-Gecko browsers. As a standard alternative, you can convert your object to a proper array using Array.from(); although that method may not be supported in old browsers:

if (Array.from(str).every(isLetter)) { 
  console.log("The string '" + str + "' contains only letters!"); 
}

Examples

Creating an array

The following example creates an array, msgArray, with a length of 0, then assigns values to msgArray[0] and msgArray[99], changing the length of the array to 100.

var msgArray = [];
msgArray[0] = 'Hello';
msgArray[99] = 'world';

if (msgArray.length === 100) {
 console.log('The length is 100.');
}

Creating a two-dimensional array

The following creates a chess board as a two-dimensional array of strings. The first move is made by copying the 'p' in (6,4) to (4,4). The old position (6,4) is made blank.

var board = [ 
 ['R','N','B','Q','K','B','N','R'],
 ['P','P','P','P','P','P','P','P'],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 [' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '],
 ['p','p','p','p','p','p','p','p'],
 ['r','n','b','q','k','b','n','r'] ];

console.log(board.join('\n') + '\n\n');

// Move King's Pawn forward 2
board[4][4] = board[6][4];
board[6][4] = ' ';
console.log(board.join('\n'));

Here is the output:

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p,p,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

R,N,B,Q,K,B,N,R
P,P,P,P,P,P,P,P
 , , , , , , , 
 , , , , , , , 
 , , , ,p, , , 
 , , , , , , , 
p,p,p,p, ,p,p,p
r,n,b,q,k,b,n,r

Using an array to tabulate a set of values

values = [];
for (var x = 0; x < 10; x++){
 values.push([
 2 ** x,
 2 * x ** 2
 ])
};
console.table(values)

Results in

0	1	0
1	2	2
2	4	8
3	8	18
4	16	32
5	32	50
6	64	72
7	128	98
8	256	128
9	512	162

(First column is the (index))

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard New methods added: Array.isArray, indexOf, lastIndexOf, every, some, forEach, map, filter, reduce, reduceRight
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard New methods added: Array.from, Array.of, find, findIndex, fill, copyWithin
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array' in that specification.
Standard New method added: Array.prototype.includes()

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
concatChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
copyWithinChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 32IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 32Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
entriesChrome Full support 38Edge Full support YesFirefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 28Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
everyChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
fillChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support 31IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 31Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
filterChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
findChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
findIndexChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
flat
Experimental
Chrome Full support 69Edge No support NoFirefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 62Opera Android Full support 56Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android No support Nonodejs No support No
flatMap
Experimental
Chrome Full support 69Edge No support NoFirefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 62Opera Android Full support 56Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 11.0.0
forEachChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
fromChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support 32IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 9WebView Android ? Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 32Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 4.0.0
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 9WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support 14Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
indexOfChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
isArrayChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
joinChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
keysChrome Full support 38Edge Full support YesFirefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 28Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
lastIndexOfChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
lengthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
mapChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
observe
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 36 — 52Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
ofChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 9WebView Android Full support YesChrome Android Full support 39Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 25Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0
popChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
prototypeChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
pushChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
reduceChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
reduceRightChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 3IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
reverseChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
shiftChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
sliceChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
someChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
sortChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
spliceChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toLocaleStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
unobserve
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 36 — 52Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
unshiftChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes
valuesChrome Full support 66Edge Full support YesFirefox Full support 60IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 9WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 60Opera Android Full support 53Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 10.9.0
Full support 10.9.0
Full support 6.5.0
Notes Disabled
Notes The --harmony-array-prototype-values flag is required; the --harmony flag is not sufficient in this case.
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony-array-prototype-values runtime flag.
No support 0.12 — 4.0.0
@@iteratorChrome Full support 38Edge ? Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12
@@speciesChrome ? Edge ? Firefox Full support 48IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
@@unscopablesChrome ? Edge ? Firefox Full support 48IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ? nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, irokas
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,