marquee

Niestandardowy: This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Element <marquee>...</marquee> wykorzystywany jest do przewijanego tekstu wewnątrz pola tekstowego.

Atrybuty

behavior
Ustawienia, w jaki sposób jest przewijany tekst w marquee. Możliwymi wartościami są scroll, slide i alternate. Jeśli wartość nie jest określona, to domyślnie jest ustawiona wartość scroll.
bgcolor
Ustawienia koloru tła, podane jako nazwa koloru lub wartości szesnastkowe.
direction
Ustawienia kierunku, w jakim przewijać ma się zawartość marquee. Możliwymi wartościami są left (w lewo), right (w prawo), up (do góry) i down (w dół). Jeśli wartość nie jest określona, to domyślnie jest ustawiona wartość left (w lewo).
height
Ustawienia wysokości. Wartości podajemy w pikselach lub procentach.
hspace (1.9a)
Ustawienia poziomego marginesu.
loop (1.9a)
Ustawienia, ile razy zostanie przewinięty znacznik marquee. Jeśli wartość nie jest określona, to domyślnie jest ustawiona wartość −1, która znaczy, że zawartość marquee będzie przewijana ciągle.
scrollamount
Ustawienia sumy przewinięć każdej przerwy, wyrażona w pikselach. Domyślnym ustawieniem jest 6.
scrolldelay
Ustawia przerwę pomiędzy każdym przesunięciem przewinięcia w milisekundach. Domyślną wartością jest 85. Uwaga, ta wartość nie może być mniejsza niż 60, bo mniejsze wartości są ignorowane i użyta jest wartość 60 zamiast wpisanej mniejszej wartości.
truespeed (1.9a)
Ustawia, czy czas przewijania nie jest mniejszy niż 60, bo mniejsze wartości będą ignorowane. Możliwe wartości to true lub false. Domyślną wartością jest false
vspace (1.9a)
Ustawienia pionowego marginesu w pikselach lub procentach.
width
Ustawia wartość długości w pikselach lub procentach.

Zdarzenia

onbounce
Zdarzenie jest wywołane, gdy tekst odbije się od końca jego pola. Może zdarzyć się tylko wtedy, gdy właściwość behavior jest ustawiona na alternate.
onfinish
Zdarzenie jest wywołane, kiedy tekst skończy się przewijać (przewijanie ustawiamy za pomocą atrybutu pętli). Może się zdarzyć tylko, gdy atrybut pętli jest większy niż 0.
onstart
Zdarza się, kiedy tekst zaczyna się przewijać.

Metody

start
Uruchamia przewijanie zawartości znacznika marquee.
stop
Zatrzymuje przewijanie zawartości znacznika marquee.

Przykład

<marquee>This text will scroll from right to left</marquee>
<marquee direction="up">Ten tekst będzie się przewijał do góry</marquee>
<marquee direction="down" width="250" height="200"
            behavior="alternate" style="border:1px solid black">
  <marquee behavior="alternate">
    This text will bounce
  </marquee>
</marquee>

Notatka

Znacznik marquee został wymyślony dla przeglądarki IE.

Znacznik marquee nie jest zgodny ze specyfikacją HTML lub XHTML. Autor strony, aby zachować zgodność ze standardami, nie powinien używać tego znacznika.

Znacznik marquee jest zaimplementowany w Mozilla przy użyciu XBL: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sou...bl-marquee.xml

{{ HTML:Element_Navigation() }}