Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Các chuyên mục dưới đây cung cấp những thông tin cần thiết nhằm giúp bạn tận dụng các công nghệ và API cụ thể.

HTML Learning Area
HyperText Markup Language (HTML) là ngôn ngữ nền tảng của gần như toàn bộ các thành phần trong một trang Web. Hầu hết mọi thứ hiển thị trên màn hình của bạn đều được định dạng bởi HTML.
CSS Learning Area
Cascading Style Sheets (CSS) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày, được dùng để định ra các quy tắc thể hiện một tài liệu HTML.
Event developer guide
"Sự kiện" liên quan đến một design pattern được dùng trong việc xử lý các quá trình không đồng bộ diễn ra trong một trang web và nó cũng liên quan đế and to the naming, characterization, and use of a large number of incidents of different types.
AJAX
AJAX là một khái niệm xác định một nhóm các công nghệ cho phép tạo ra các ứng dụng web động nhanh nhạy cho giao diện người dùng mà không phải tải lại nguyên trang. Nó hỗ trợ các ứng dụng xử lý nhanh và hiệu quả hơn khi thực hiện tác vụ. 
Graphics on the Web
Các trang Web và ứng dụng hiện đại thường cần hiển thị đồ hoạ với sự tinh tế riêng biệt.
Guide to Web APIs
Danh sách những Web API và phương thức hoạt động của chúng.
JavaScript
JavaScript là ngôn ngữ lập trình thông dịch cực kỳ mạnh mẽ, được dùng để khởi tạo các ứng dụng cho trang Web.
Localizations and character encodings
Trình duyệt xử lý văn bản dưới dạng Unicode. Tuy nhiên, trong quá trình truyền dữ liệu đến trình duyệt, các ký tự được biểu diễn dưới dạng bytes (mã hóa ký tự).  Đặc tả HTML khuyến nghị việc sử dụng phương thức mã hóa UTF-8 (có thể biểu diễn được tất cả ký tự Unicode), bất kể hình thức khai báo mã hóa nào được yêu cầu.
Mobile Web Development
This page provides an overview of some of the main techniques needed to design web sites that work well on mobile devices. If you're looking for information on Mozilla's Firefox OS project, see the Firefox OS page. Or you might be interested in details about Firefox for Android.
Optimization and performance
When building modern Web apps and sites, it's important to make your content perform well. That is, to make it work quickly and efficiently. This lets it work effectively both for users of powerful desktop systems as well as for handheld devices with less power.
Parsing and serializing XML
The Web platform provides the following objects for parsing and serializing XML:
SVG-in-OpenType
The SVG-in-OpenType work is currently in the hands of the MPEG group. Once we're ready for wider adoption the information from wiki.mozilla.org will be moved here, updated and expanded.
The Web Open Font Format (WOFF)
WOFF (the Web Open Font Format) is a  web font format developed by Mozilla in concert with Type Supply, LettError, and other organizations. It
User experience
Making the user experience of your Web site or app a pleasant one for your users is important if you want users to come back and use it again and again. Here you'll find articles that may help you along.
Using FormData Objects
The FormData object lets you compile a set of key/value pairs to send using XMLHttpRequest. Its primarily intended for use in sending form data, but can be used independently from forms in order to transmit keyed data. The transmitted data is in the same format that the form's submit() method would use to send the data if the form's encoding type were set to "multipart/form-data".
Glossary
Defines numerous technical terms related to the Web and Internet.

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: tdtrung17693, thuytrang17, jswisher
Cập nhật lần cuối bởi: tdtrung17693,