window.opener

Podsumowanie

Właściwość opener obiektu Window zwraca odniesienie do okna, które otworzyło okno używając open().

Innymi słowy, jeśli okno A otwiera okno B, B.opener zwraca A.

Składnia

openerWindow = window.opener;

Wartość

Window odnosi się do okna, które wywołało open(), aby otworzyć bieżące okno, lub null, jeśli to okno nie zostało otwarte przez połączenie z innym lub utworzone przez inne.

W niektórych przeglądarkach atrybut rel="noopener noreferrer" w początkowym elemencie <a> zapobiega ustawianiu referencji window.opener, w którym to przypadku ta właściwość zwróci wartość null.

Przykład

 if window.opener != indexWin {
     referToTop(window.opener);
 }

Uwagi

Kiedy okno jest otwarte z innego okna, to utrzymuje referencję do pierwszego okna jako window.opener. Jeśli bieżące okno nie posiada własności opener, te metoda zwróci NULL.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
openerChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support