window.opener

Podsumowanie

Właściwość opener obiektu Window zwraca odniesienie do okna, które otworzyło okno używając open().

Innymi słowy, jeśli okno A otwiera okno B, B.opener zwraca A.

Składnia

openerWindow = window.opener;

Wartość

Window odnosi się do okna, które wywołało open(), aby otworzyć bieżące okno, lub null, jeśli to okno nie zostało otwarte przez połączenie z innym lub utworzone przez inne.

W niektórych przeglądarkach atrybut rel="noopener noreferrer" w początkowym elemencie <a> zapobiega ustawianiu referencji window.opener, w którym to przypadku ta właściwość zwróci wartość null.

Przykład

 if window.opener != indexWin {
     referToTop(window.opener);
 }

Uwagi

Kiedy okno jest otwarte z innego okna, to utrzymuje referencję do pierwszego okna jako window.opener. Jeśli bieżące okno nie posiada własności opener, te metoda zwróci NULL.

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser