URL

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Các URL giao diện được sử dụng để phân tích, xây dựng, chuẩn hóa, và mã hóa URL. Nó hoạt động bằng cách cung cấp các thuộc tính cho phép bạn dễ dàng đọc và sửa đổi các thành phần của URL. Bạn thường tạo một URLđối tượng mới bằng cách chỉ định URL dưới dạng chuỗi khi gọi hàm tạo của nó hoặc bằng cách cung cấp URL tương đối và URL cơ sở. Sau đó, bạn có thể dễ dàng đọc các thành phần được phân tích cú pháp của URL hoặc thay đổi URL.

Nếu trình duyệt chưa hỗ trợ hàm tạo URL (), bạn có thể truy cập một đối tượng URL bằng giao diện Window Window.URL. Hãy chắc chắn kiểm tra xem liệu bất kỳ trình duyệt mục tiêu nào của bạn yêu cầu điều này phải được thêm tiền tố.

Note: This feature is available in Web Workers.

Constructor

URL mới ()
Creates and returns a URL object referencing the URL specified using an absolute URL string, or a relative URL string and a base URL string.

Properties

hash
A USVString containing a '#' followed by the fragment identifier of the URL.
host
A USVString containing the domain (that is the hostname) followed by (if a port was specified) a ':' and the port of the URL.
hostname
A USVString containing the domain of the URL.
href
A USVString containing the whole URL.
origin Read only
Returns a USVString containing the origin of the URL, that is its scheme, its domain and its port.
password
A USVString containing the password specified before the domain name.
pathname
A USVString containing an initial '/' followed by the path of the URL.
port
A USVString containing the port number of the URL.
protocol
A USVString containing the protocol scheme of the URL, including the final ':'.
search
A USVString indicating the URL's parameter string; if any parameters are provided, this string includes all of them, beginning with the leading '?' character.
searchParams Read only
A URLSearchParams object which can be used to access the individual query parameters found in search.
URL.username
A USVString containing the username specified before the domain name.

Methods

toString()
Returns a USVString containing the whole URL. It is a synonym for URL.href, though it can't be used to modify the value.
toJSON()
Returns a USVString  containing the whole URL. It returns the same string as the href property.

Static methods

createObjectURL()
Returns a DOMString containing a unique blob URL, that is a URL with blob: as its scheme, followed by an opaque string uniquely identifying the object in the browser.
revokeObjectURL()
Revokes an object URL previously created using URL.createObjectURL().

Usage notes

The constructor takes a url parameter, and an optional base parameter to use as a base if the url parameter is a relative URL:

const url = new URL('../cats', 'http://www.example.com/cats');
console.log(url.hostname); // "www.example.com"
console.log(url.pathname); // "/cats"

URL properties can be set to construct the URL:

url.hash = 'tabby';
console.log(url.href); // "http://www.example.com/cats#tabby"

URLs are encoded according to the rules found in RFC 3986. For instance:

url.pathname = 'démonstration.html';
console.log(url.href); // "http://www.example.com/d%C3%A9monstration.html"

The URLSearchParams interface can be used to build and manipulate the URL query string.

To get the search params from the current window's URL, you can do this:

// https://some.site/?id=123
var parsedUrl = new URL(window.location.href);
console.log(parsedUrl.searchParams.get("id")); // 123

The toString() method of URL just returns the value of the href property, so the constructor can be used to normalize and encode a URL directly.

const response = await fetch(new URL('http://www.example.com/démonstration.html'));

Specifications

Specification Status Comment
File API
The definition of 'URL' in that specification.
Working Draft Added the static methods URL.createObjectURL() and URL.revokeObjectURL().
URL
The definition of 'API' in that specification.
Living Standard Initial definition (implements URLUtils).

Tính tương thích của trình duyệt web

api.URL

Xem thêm