Map.prototype.entries()

Metoda entries() zwraca nowy obiekt typu Iterator który zawiera pary[klucz, wartość] dla każdego elementu Mapy. Można się do nich odnieść w takiej kolejności, jakiej zostały wstawione.

Składnia

myMap.entries()

Zwracana wartość

Nowy iterator obiektu typu Map.

Przykłady

Używanie entries()

var myMap = new Map();
myMap.set('0', 'foo');
myMap.set(1, 'bar');
myMap.set({}, 'baz');

var mapIter = myMap.entries();

console.log(mapIter.next().value); // ["0", "foo"]
console.log(mapIter.next().value); // [1, "bar"]
console.log(mapIter.next().value); // [Object, "baz"]

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.entries' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.entries' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 (Yes) 20 (20) No support 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 (Yes) 20.0 (20) No support No support 8

Zobacz również