Array.prototype.sort()

Podsumowanie

Sortuje elementy tablicy.

Składnia

arr.sort([compareFunction])

Parametry

compareFunction 
jest nazwą funkcji porównującej elementy. Jeżeli parametr zostanie pominięty, tablica będzie posortowana w porządku leksykograficznym (alfabetycznie).

Opis

Jeżeli compareFunction nie zostanie podana, elementy zostaną posortowane leksykograficznie (alfabetycznie - słownikowo) według porównania ich reprezentacji znakowej (łańcucha znaków). Przykładowo "80" znajdzie się przed "9" w porządku leksykograficznym, pomimo że numerycznie 9 poprzedza 80.

Jeżeli compareFunction zostanie podana, elementy tablicy zostaną posortowane odpowiednio do wartości zwracanej przez funkcję porównującą. Jeżeli a oraz b są dwoma porównywanymi elementami tablicy to:

 • compareFunction(a, b) zwróci wartość mniejszą od 0 - indeks elementu a będzie mniejszy niż indeks b (logicznie a < b).
 • compareFunction(a, b) zwróci 0 - pozostawia a oraz b w niezmienionej kolejności względem siebie, jednak w dalszym ciągu oba będą porównywane z innymi elementami (logicznie b = a). Uwaga: Standard ECMAscript nie gwarantuje niezmienionej kolejności (np. Mozilla wszystkie wersje do 2003 roku).
 • compareFunction(a, b) zwraca wartość większą od 0 - indeks elementu a będzie większy niż indeks b (logicznie a > b).

Ogólna postać funkcji porównującej wygląda następująco:

function compare(a, b) {
  if (a mniejsze niż b według kryteriów sortowania)
   return -1
  if (a większe od b według kryteriów sortowania)
   return 1
  // a równe b
  return 0
}

W celu porównania liczb, zamiast napisów, funkcja porównująca może odejmować b od a:

function compareNumbers(a, b) {
  return a - b
}

Niektóre implementacje JavaScript wykonują sortowanie stabilne: kolejność elementów a i b nie jest zmieniana jeśli a i b są sobie równe. Jeżeli przed sortowaniem a jest w tablicy wcześniej niż b oraz a i b są sobie równe, to po sortowaniu ich kolejność będzie taka sama (niezależnie od tego, jak zmienią się pozycje elementów a i b).

Przykłady

Przykład: Tworzenie, wyświetlanie i sortowanie tablic

Następujący przykład tworzy cztery tablice i wyświetla oryginalną tablicę, potem posortowane tablice. Tablice liczbowe są sortowane najpierw bez podania funkcji porównującej, następnie z taką funkcją.

stringArray = new Array("Blue","Humpback","Beluga")
numericStringArray = new Array("80","9","700")
numberArray = new Array(40,1,5,200)
mixedNumericArray = new Array("80","9","700",40,1,5,200)

function compareNumbers(a, b) {
  return a - b
}

console.log("tablicaNapisów: " + stringArray.join())
console.log("Posortowana: " + stringArray.sort())

console.log("tablicaLiczbowa: " + numberArray.join())
console.log("Posortowana bez funkcji porównującej: " + numberArray.sort())
console.log("Posortowana z funkcją porównującą: " + numberArray.sort(compareNumbers))

console.log("tablicaNapisówLiczbowych: " + numericStringArray.join())
console.log("Posortowana bez funkcji porównującej: " + numericStringArray.sort())
console.log("Posortowana z funkcją porównującą: " + numericStringArray.sort(compareNumbers))

console.log("tablicaLiczbowaMieszna: " + mixedNumericArray.join())
console.log("Posortowana bez funkcji porównującej: " + mixedNumericArray.sort())
console.log("Posortowana z funkcją porównującą: " + mixedNumericArray.sort(compareNumbers))

Ten przykład wyświetla następujące dane. Jak widać, przy zastosowaniu funkcji porównującej, liczby są sortowane prawidłowo niezależnie od tego czy są przedstawiane jako wartości liczbowe bądź też napisy.

tablicaNapisów: Blue,Humpback,Beluga
Posortowana: Beluga,Blue,Humpback

tablicaLiczbowa: 40,1,5,200
Posortowana bez funkcji porównującej: 1,200,40,5
Posortowana z funkcją porównującą: 1,5,40,200

tablicaNapisówLiczbowych: 80,9,700
Posortowana bez funkcji porównującej: 700,80,9
Posortowana z funkcją porównującą: 9,80,700

tablicaLiczbowaMieszna: 80,9,700,40,1,5,200
Posortowana bez funkcji porównującej: 1,200,40,5,700,80,9
Posortowana z funkcją porównującą: 1,5,9,40,80,200,700

Zobacz także