Array.prototype.reduceRight()

Try it

Metoda reduceRight() przekazuje do funkcji wartość przyrostową dla każdego elementu w tablicy zaczynając od prawej do lewej (od najwyższego indexu do najniższego) w celu sprowadzenia tablicy do pojedynczej wartości.

Sprawdź również Array.prototype.reduce() dla redukowania tablicy od lewej do prawej (od najniższego indexu do najwyższego).

Składnia

arr.reduceRight(callback(akumulator, obecnaWartość[, index[, tablica]])[, wartośćPoczątkowa])

Parametry

callback
Funkcja która będzie wołana dla każdego elementu w tablicy, przyjmuje 4 argumenty:
akumulator
Wartość zwrócona z poprzedniego wywołania funkcji callback lub wartośćPoczątkowa, jeśli została zdefiniowana. (Sprawdź poniżej.)
obecnaWartość
Element z tablicy, który aktualnie jest przetwarzany
indexOptional
Index aktualnie przetwarzanego elementu z tablicy.
tablicaOptional
Tablica, na której reduceRight() zostało zawołane.
wartośćPoczątkowaOptional
Wartość, która zostanie użyta do pierwszego wykonania funkcji callback. Jeśli wartość ta nie zostanie zdefiniowana, ostatni element tablicy zostanie użyty i pominięty. Wołanie reduce lub reduceRight na pustej tablicy bez zdefiniowanej wartości początkowej spowoduje błąd TypeError.

Wartość zwracana

Wartość wynikowa redukcji.

Opis

reduceRight wykonuje funkcję callback dla każdego elementu z tablicy, z wyłączeniem miejsc niezdefiniowanych w tablicy, przekazując cztery argumenty: wartość początkową (lub wartość z poprzedniego wywołania funkcji callback), wartość obecnie przetwarzanego elementu, obecny index oraz tablicę na której wykonywane są iteracje.

Użycie funkcji callback w metodzie reduceRight może wyglądac następująco:

array.reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 // ...
});

Przy pierwszym wywołaniu funkcji, akumulator i obecnaWartość mogą mieć jedną z 2 wartości. Jeśli wartośćPoczątkowa została przekazana do reduceRight, to akumulator będzie równy wartośćPoczątkowaobecnaWartość będzie równa ostatniej wartości z tablicy. Jeśli wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana, wtedy akumulator będzie równy ostatniej wartości z tablicy a obecnaWartość będzie równa przedostatniej wartości z tablicy.

Jeśli tablica jest pusta i wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana, spowoduje to błąd: TypeError. Jeśli tablica ma tylko jeden element (niezależnie od jego pozycji) i wartośćPoczątkowa nie została zdefiniowana lub wartośćPoczątkowa została zdefiniowana ale tablica jest pusta, to ta pojedyncza wartość zostanie zwrócona bez wołania funkcji callback.

Przykład pokazujący, jak przepływają dane do funkcji callback:

[0, 1, 2, 3, 4].reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 return akumulator + obecnaWartość;
});

Funkcja callback wykona się 4 razy a argumenty wywołań oraz wartości zwracane będą zgodne z poniższą tabelą:

callback akumulator obecnaWartość index tablica zwrócona wartość
first call 4 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 7
second call 7 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 9
third call 9 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 10
fourth call 10 0 0 [0, 1, 2, 3, 4] 10

Wartość zwrócona przez reduceRight będzie tym, co zostało zwrócone przez ostatnie wywołanie funkcji callback (10).

Jeśli wartośćPoczątkowa zostałaby zdefiniowana wyniki wyglądałyby następująco:

[0, 1, 2, 3, 4].reduceRight(function(akumulator, obecnaWartość, index, tablica) {
 return akumulator + obecnaWartość;
}, 10);
callback akumulator obecnaWartość index tablica zwrócona wartość
first call 10 4 4 [0, 1, 2, 3, 4] 14
second call 14 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 17
third call 17 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 19
fourth call 19 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 20
fifth call 20 0 0 [0, 1, 2, 3, 4] 20

Wartość zwrócona przez reduceRight w tym przypadku, będzie, oczywiście, 20.

Przykłady

Zsumuj wszystkie wartości z tablicy

var sum = [0, 1, 2, 3].reduceRight(function(a, b) {
 return a + b;
});
// sum is 6

Spłaszcz tablicę tablic

var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduceRight(function(a, b) {
  return a.concat(b);
}, []);
// flattened is [4, 5, 2, 3, 0, 1]

Uruchom asynchroniczne funkcje z callbackami z listy w taki sposób aby każda przekazywała wynik wykonania do następnej

const waterfall = (...functions) => (callback, ...args) =>
 functions.reduceRight(
  (composition, fn) => (...results) => fn(composition, ...results),
  callback
 )(...args);

const randInt = max => Math.floor(Math.random() * max)

const add5 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x + 5);
};
const mult3 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x * 3);
};
const sub2 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x - 2);
};
const split = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x, x);
};
const add = (callback, x, y) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x + y);
};
const div4 = (callback, x) => {
 setTimeout(callback, randInt(1000), x / 4);
};

const computation = waterfall(add5, mult3, sub2, split, add, div4);
computation(console.log, 5) // -> 14

// same as:

const computation2 = (input, callback) => {
 const f6 = x=> div4(callback, x);
 const f5 = (x, y) => add(f6, x, y);
 const f4 = x => split(f5, x);
 const f3 = x => sub2(f4, x);
 const f2 = x => mult3(f3, x);
 add5(f2, input);
}

​​​​​​Różnica pomiędzy reduce i reduceRight

var a = ['1', '2', '3', '4', '5'];
var left = a.reduce(function(prev, cur)   { return prev + cur; });
var right = a.reduceRight(function(prev, cur) { return prev + cur; });

console.log(left); // "12345"
console.log(right); // "54321"

Przykład na rozwijanie funkcji

W rozwijaniu funkcji chodzi o to, że w wywołaniu jednej funkcji możemy użyć wielu funkcji. Odbywa się to od prawej do lewej, wołając każdą funkcję z wynikiem zwróconym przez poprzednią.

/**
 * Function Composition is way in which result of one function can
 * be passed to another and so on.
 *
 * h(x) = f(g(x))
 *
 * Function execution happens right to left
 *
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Function_composition
 */

const compose = (...args) => (value) => args.reduceRight((acc, fn) => fn(acc), value)

// Increment passed number
const inc = (n) => n + 1

// Doubles the passed value
const double = (n) => n * 2

// using composition function
console.log(compose(double, inc)(2)); // 6

// using composition function
console.log(compose(inc, double)(2)); // 5

Polyfill

reduceRight zostało dodane dostandardu ECMA-262 w piątej edycji, w związku z czym może jeszcze nie być dodane do wszystkich implementacji standardu. Można to rozwiązać poprzez użycie poniższego kodu na początku aplikacji, pozwoli to na używanie reduceRight w środowiskach, które tego nie implementują.

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.22
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.22
if ('function' !== typeof Array.prototype.reduceRight) {
 Array.prototype.reduceRight = function(callback /*, initialValue*/) {
  'use strict';
  if (null === this || 'undefined' === typeof this) {
   throw new TypeError('Array.prototype.reduce called on null or undefined');
  }
  if ('function' !== typeof callback) {
   throw new TypeError(callback + ' is not a function');
  }
  var t = Object(this), len = t.length >>> 0, k = len - 1, value;
  if (arguments.length >= 2) {
   value = arguments[1];
  } else {
   while (k >= 0 && !(k in t)) {
    k--;
   }
   if (k < 0) {
    throw new TypeError('Reduce of empty array with no initial value');
   }
   value = t[k--];
  }
  for (; k >= 0; k--) {
   if (k in t) {
    value = callback(value, t[k], k, t);
   }
  }
  return value;
 };
}

Specyfikacje

Zgodność w przeglądarkach

BCD tables only load in the browser

Sprawdź również