Array.prototype.pop()

Podsumowanie

Usuwa ostatni element z tablicy zwracając go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

Składnia

arr.pop()

Zwracana wartość

Ostatni element tablicy;
Jeśli tablica jest pusta zwraca undefined

Opis

Metoda pop usuwa ostatni element tablicy i zwraca tę wartość.

pop is intentionally generic. Metoda ta może być called (en-US) lub applied do obiektu przypominającego tablice. Obiekty, które nie posiadają właściwości length odzwierciedlającej ostani element w serii, przy właściwościach liczonych od zera nie mogą zachowywać się w żaden znaczący sposób.

Jeśli zawołasz  pop() na pustej tablicy, zwróci ona undefined.

Przykład

Przykład: Usuwanie ostatniego elementu tablicy

Następujący kod tworzy tablicę myFish zawierającą cztery elementy, a następnie usuwa ostatni jej element.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

console.log(myFish); // ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon']

var popped = myFish.pop();

console.log(myFish); // ['angel', 'clown', 'mandarin' ]

console.log(popped); // 'sturgeon'

Specyfikacja

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także