Array.prototype.map()

Metoda map() tworzy nową tablicę zawierającą wyniki wywoływania podanej funkcji dla każdego elementu wywołującej tablicy.

var liczby = [1, 5, 10, 15];
var podwojenia = liczby.map(function(x) {
    return x * 2;
});
// podwojenia to teraz [2, 10, 20, 30]
// liczby to dalej [1, 5, 10, 15]

var liczby = [1, 4, 9];
var pierwiastki = liczby.map(Math.sqrt);
// pierwiastki to teraz [1, 2, 3]
// liczby to dalej [1, 4, 9]

Składnia

var new_array = arr.map(function callback(currentValue, index, array){ // Zwróć element nowej tablicy }[, thisArg])

Parametry

callback
Funkcja tworząca element nowej tablicy, przyjmująca trzy argumenty:
currentValue
Element tablicy nad którym obecnie pracujemy
index
Indeks elementu tablicy nad którym obecnie pracujemy
array
Oryginalna tablica na rzecz której wywołano metodę map
thisArg
Opcjonalny. Wartość jaką użyć jako this podczas wywołania callback

Zwracana wartość

Nowa tablica zawierająca elementy będące wynikami wywoływani funkcji callback.

Opis

map wykonuje funkcję (callback) raz na każdym z elementów tablicy w kolejności i tworzy nową tablicę na podstawie wyników. callback wywoływany jest tylko dla indeksów tablicy które mają przypisane wartości, włącznie z undefined. Nie jest wywoływany dla brakujących elementów tablicy (indeksów które nigdy nie były ustawione, usunięte lub nie miały nigdy przypisanych wartości).

callback wywoływana jest z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i tablicą która jest trawersowana.

W przypadku podania argumentu thisObject, zostanie on przekazany jako this przy każdym wywołaniu callback. Gdy go brak, lub ma wartość null, użyty zostanie obiekt globalny przyporządkowany do callback.

map nie modyfikuje tablicy, na której jest wywołany.

Zakres elementów przetwarzanych przez map ustalany jest przed pierwszym wywołaniem callback. Elementy dodane do tablicy po wywołaniu map nie zostaną odwiedzone przez callback. Jeśli istniejący, element tablicy zostanie zmieniony lub usunięty, wartością przekazaną do callback będzie wartość z momentu w którym map odwiedza dany element; elementy usunięte przed sprawdzeniem będą przekazane jako undefined.

Przykłady

Wielkie litery łańcuchów w tablicy

Poniższy kod tworzy nową tablicę zawierającą pisaną wielkimi literami wersję wszystkich oryginalnych łańcuchów.

var strings = ["hello", "Array", "WORLD"];
function makeUpperCase(v)
{
    return v.toUpperCase();
}
var uppers = strings.map(makeUpperCase);
// uppers są teraz pisane wielkimi literami ["HELLO", "ARRAY", "WORLD"]
// strings są niezmienione

Mapowanie tablicy liczb do tablicy pierwiastków kwadratowych

Poniższy kod pobiera tablicę liczb i tworzy nową tablicę z pierwiastkami kwadratowymi liczb z pierwszej tablicy.

var liczby = [1, 4, 9];
var pierwiastki = liczby.map(Math.sqrt);
// otrzymane pierwiastki [1, 2, 3]
// pozostające nadal liczby [1, 4, 9]