Element

 


Deze pagina geeft alle HTML-elementen weer. Ze zijn gegroepeerd op functie om u te helpen met te vinden wat u zoekt.

Bekijk de sectie over elementen in het artikel Een inleiding op HTML voor meer informatie over de basis van HTML-elementen en -attributen.

Hoofdelement

Element Description
<html> Het <html>-element  representeert de 'root' (het element op het hoogste niveau) van een HTML-document. Er wordt daarom naar verwezen als het root-element. Alle andere elementen moeten nakomelingen zijn van dit element.

Document-metadata

Metadata bevat informatie over de pagina, zoals stijlen, scripts, en gegevens om software (zoekmachines, browsers, etc.) te helpen de pagina te gebruiken en renderen. Metadata voor stijlen en script kunnen worden gedefinieerd in de pagina of kunnen verwijzen naar een ander bestand dat die informatie bevat.

Element Description
<base>
<head>
<link>
<meta>
<style>
<title>

Hoofdelement voor segmentatie

Element Description
<body>

Inhoud segmenteren

Segmentatie-elementen zorgen ervoor dat u de inhoud van het document kunt indelen in logische stukjes. Gebruik de segmentatie-elementen om een uitgebreid stramien te maken voor uw pagina-inhoud, met bijvoorbeeld navigatie in de header en footer, en elementen die de segmenten van de inhoud identificeren.

Element Description
<address>
<article>
<aside>
<footer>
<header>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
<hgroup>
<main>
<nav>
<section>

Tekstinhoud

Gebruik HTML-elementen voor tekstinhoud om blokken of segmenten van inhoud te organiseren tussen de openings- en sluitingstags van het <body>-element. Deze elementen identificeren het doel en de structuur van die inhoud, wat belangrijk is voor toegankelijkheid en SEO.

Element Description
<blockquote>
<dd>
<div> Het HTML <div> element is een algemene container voor flow content, en heeft geen specifieke betekenis.
Het kan gebruikt worden om elementen te groeperen voor stijl-doeleinden (doormiddel van een class of id), of omdat ze attribuutwaarden delen, zoals lang. Het mag alleen gebruikt worden als er geen alternatief semantisch element is (zoals article of nav).
<dl>
<dt>
<figcaption> Het HTML <figcaption> element vertegenwoordigt een bijschrift/opschrift of een legende die bij een figure of afbeelding hoort en die de rest van de data omschrijft van het figure element,  wat zijn directe voorouder is.
<figure>
<hr>
<li>
<ol>
<p> Het <p>-element van HTML vertegenwoordigt een paragraaf van tekst. Paragrafen worden meestal vertegenwoordigd in visuele media als blokken tekst, die worden gescheiden van aangrenzende blokken door verticale witruimte en/of inspringing op de eerste regel. Paragrafen zijn elementen op blokniveau.
<pre>
<ul>

Inline tekstsemantiek

De inline tekstsemantiek kan worden gebruikt om de betekenis, structuur of stijl van een woord, regel of een willekeurig stuk te tekst te definiëren.

Element Description
<a> Het HTML <a> element (of anker element) maakt een hyperlink naar andere web pagina's, bestanden, lokaties binnen dezelfde pagina, email-adressen of een andere URL.
<abbr> Het HTML Abbreviation element (<abbr>) geeft de mogelijkheid om een afkorting aan te geven en geeft optioneel de mogelijkheid voor het geven van een volledige omschrijving. Indien het title attribuut wordt opgegeven in het element, hoort deze de volledige omschrijving te bevatten en niets anders.
<b> Het HTML B-element (<b>) representeert een stuk tekst dat qua stijl verschilt van gewone tekst, maar zonder dat het enig belang of relevantie toevoegt. Het is gebruikelijk dat het element wordt toegepast om sleutelwoorden in een samenvatting of productnamen in een recensie vetgedrukt weer te geven. Het element voor datzelfde ook gebruikt voor andere tekst die normaal vetgedrukt wordt weergegeven. Een laatste voorbeeld is het gebruik om de eerste zin van een artikel vetgedrukt te laten zien.
<bdi>
<bdo>
<br>
<cite>
<code>
<data>
<dfn>
<em>
<i>
<kbd>
<mark>
<q>
<rb>
<rp>
<rt>
<rtc>
<ruby>
<s>
<samp>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<time>
<u>
<var>
<wbr>

Afbeeldingen en multimedia

HTML ondersteund verschillende multimediabronnen, zoals afbeeldingen, audio en video.

Element Description
<area>
<audio>
<img>
<map>
<track>
<video>

Ingebedde inhoud

HTML kan naast normale multimediainhoud ook verschillende andere soorten inhoud bevatten, zelfs als deze inhoud niet altijd even interactief is.

Element Description
<embed>
<iframe>
<object>
<param>
<picture>
<portal>
<source>

Scripten

HTML ondersteunt het gebruik van scripttalen om dynamische inhoud en webapplicaties te maken, waarbij JavaScript de meest bekende is. Sommige elementen ondersteunen deze mogelijkheid.

Element Description
<canvas>
<noscript>
<script>

Bewerkingen afbakenen

Deze elementen geven u de mogelijkheid om aan te geven dat bepaalde stukken van de tekst zijn aangepast.

Element Description
<del>
<ins>

Tabelinhoud

Deze elementen worden gebruikt om tabelgegevens te maken en verwerken.

Element Description
<caption>
<col>
<colgroup>
<table>
<tbody>
<td>
<tfoot>
<th>
<thead>
<tr>

Formulieren

HTML versterkt een aantal elementen dat kan samen kan worden gebruikt om formulieren te maken, die een gebruiker kan invullen en kan opsturen naar de website of applicatie. In de Gids voor HTML-formulieren staat veel meer informatie over formulieren.

Element Description
<button>
<datalist>
<fieldset>
<form>
<input>
<label>
<legend>
<meter>
<optgroup>
<option>
<output>
<progress>
<select>
<textarea>

Interactieve elementen

HTML biedt een aantal elementen waarmee objecten voor een interactieve gebruikersomgeving kunnen worden gemaakt.

Element Description
<details>
<dialog>
<menu>
<summary>

Web Components

Web Components is een HTML-gerelateerde technologie, die het mogelijk maakt om aangepaste elementen te maken en gebruiken alsof het gewone HTML is. Daarnaast kunt u aangepaste versies maken van standaard HTML-elementen.

Element Description
<content>
<shadow>
<slot>
<template>

Verouderde en afgeschafte elementen

Waarschuwing: Dit zijn oude HTML-elementen die zijn afgeschaft zijn en niet horen te worden gebruikt. U moet ze nooit gebruiken in nieuwe projecten, en u moet ze zo snel mogelijk vervangen in oude projecten. Ze worden hier alleen genoemd voor informatiedoeleinden.

Element Description
<acronym>
<applet>
<basefont>
<bgsound>
<big>
<blink>
<center>
<content>
<dir>
<font>
<frame>
<frameset>
<hgroup>
<image>
<isindex>
<keygen>
<listing>
<marquee> Het HTML <marquee> element wordt gebruikt voor het invoegen van een scrollende lichtkrant met tekst.
<menuitem>
<multicol>
<nextid>
<nobr>
<noembed>
<noframes>
<plaintext>
<rb>
<rtc>
<shadow>
<spacer>
<strike>
<tt>
<xmp>