Array.prototype.reverse()

Hàm reverse() khi gọi bởi một mảng thì đảo ngược thứ tự của chính mảng đó. Phần tử đầu tiên của mảng trở thành phần tử cuối và ngược lại, phần tử cuối trở thành phần tử đầu tiên của mảng.

Cú pháp

arr.reverse()

Tham số

Không.

Mô tả

Hàm reverse đảo ngược thứ tự các phần tử của bản thân mảng, thay đổi mảng, và trả về tham chiếu của mảng đó.

Ví dụ

Đảo ngược thứ tự của một mảng

Ví dụ dưới đây tạo một mảng myArray chứa 3 phần tử, sau đó đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng.

var myArray = ['one', 'two', 'three'];
myArray.reverse();

console.log(myArray) // ['three', 'two', 'one']

Các đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được cài đặt ở JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard  

Tính tương thích đối với các trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Xem thêm