Array.prototype.pop()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức pop() xoá phần tử cuối cùng của một mảng và trả về phần tử đó. Phương thức này làm thay đổi độ dài của mảng.

Cú pháp

arr.pop()

Giá trị trả về

Phần tử bị xoá từ mảng; undefined nếu mảng rỗng.

Mô tả

The pop method removes the last element from an array and returns that value to the caller.
Phương thức pop xoá phần tử cuối cùng của một mảng và trả về giá trị đó cho lời gọi.

pop is intentionally generic; this method can be called ?or applied to objects resembling arrays. Objects which do not contain a length property reflecting the last in a series of consecutive, zero-based numerical properties may not behave in any meaningful manner.

Nếu bạn gọi pop() trên một mảng rỗng, nó trả về undefined.

Ví dụ

Xoá phần tử cuối cùng của một mảng

Đoạn mã sau tạo mảng myFish chứa 4 phần tử, sau đó xoá phần tử cuối cùng.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

var popped = myFish.pop();

console.log(myFish); // ['angel', 'clown', 'mandarin' ] 

console.log(popped); // 'sturgeon'

Đặc tả

Đặc tả ?Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu. Cài đặt trong JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.pop' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.pop' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.pop' in that specification.
Living Standard  

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
popChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

See also