Array.prototype.indexOf()

Phương thức indexOf() sẽ trả về giá trị index đầu tiên của mảng, nơi mà nó đc tìm thấy trong mảng, hoặc trả về -1 nếu không tồn tại trong mảng.

Chú ý: sử dụng indexOf() cho String, xem ở đây String.prototype.indexOf() (en-US).

Cú pháp

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex])

Các tham số

searchElement
Phần tử cần tìm trong mảng.
fromIndex Optional
Vị trí index nơi bắt đầu tìm kiếm. Nếu index lớn hơn hoặc bằng số phần tử trong mảng, -1 sẽ được trả về, việc tìm kiếm sẽ không xảy ra. Nếu giá trị fromIndex là một số âm, vị trí index được tính từ cuối mảng. Lưu ý: cho dù fromIndex là số âm, kết quả tìm kiếm vẫn tính từ đầu mảng trở về sau. Nếu index bằng 0, cả mảng sẽ được tìm kiếm. Mặc định: 0 (cả mảng sẽ được tìm kiếm)

Giá trị trả về

Index đầu tiên của phần tử tìm thấy trong mảng; -1 nếu không tìm thấy.

Mô tả

indexOf() sẽ so sánh giá trị searchElement với các phần tử của mảng sử dụng so sánh chặt (tương đương với việc so sánh toán tử ba-dấu-bằng ===)

Ví dụ

Sử dụng indexOf()

Ví dụ sau sẽ dùng indexOf() để tìm vị trí của giá trị trong một mảng.

var array = [2, 9, 9];
array.indexOf(2);   // 0
array.indexOf(7);   // -1
array.indexOf(9, 2); // 2
array.indexOf(2, -1); // -1
array.indexOf(2, -3); // 0

Tìm tất cả các lần xuất hiện của phần tử

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.indexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}
console.log(indices);
// [0, 2, 4]

Xác định phần tử đã tồn tại trong mảng hay chưa và cập nhật lại mảng

function updateVegetablesCollection (veggies, veggie) {
  if (veggies.indexOf(veggie) === -1) {
    veggies.push(veggie);
    console.log('New veggies collection is : ' + veggies);
  } else if (veggies.indexOf(veggie) > -1) {
    console.log(veggie + ' already exists in the veggies collection.');
  }
}

var veggies = ['potato', 'tomato', 'chillies', 'green-pepper'];

updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// New veggies collection is : potato,tomato,chillies,green-pepper,spinach
updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// spinach already exists in the veggies collection.

Polyfill

indexOf() được thêm vào đặc tả ECMA-262, phiên bản 5; nên có thể nó không có sẵn trong tất cả trình duyệt. Bạn có thể work around bằng cách thêm vào đoạn code bên dưới vào đầu script. Polyfill này sẽ giúp bạn vẫn sử dụng được indexOf dù trình duyệt nào đó vẫn chưa hỗ trợ sẵn. Giải thuật của polyfill này tương đương với đặc tả của indexOf trong ECMA-262, 5th edition, với yêu cầu TypeError (en-US)Math.abs() không bị thay đổi.
 

// This version tries to optimize by only checking for "in" when looking for undefined and
// skipping the definitely fruitless NaN search. Other parts are merely cosmetic conciseness.
// Whether it is actually faster remains to be seen.
if (!Array.prototype.indexOf)
 Array.prototype.indexOf = (function(Object, max, min) {
  "use strict"
  return function indexOf(member, fromIndex) {
   if (this === null || this === undefined)
    throw TypeError("Array.prototype.indexOf called on null or undefined")

   var that = Object(this), Len = that.length >>> 0, i = min(fromIndex | 0, Len)
   if (i < 0) i = max(0, Len + i)
   else if (i >= Len) return -1

   if (member === void 0) {    // undefined
    for (; i !== Len; ++i) if (that[i] === void 0 && i in that) return i
   } else if (member !== member) { // NaN
    return -1 // Since NaN !== NaN, it will never be found. Fast-path it.
   } else             // all else
    for (; i !== Len; ++i) if (that[i] === member) return i

   return -1 // if the value was not found, then return -1
  }
 })(Object, Math.max, Math.min)

Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu rõ mọi chi tiết của đặc tả ECMA, và không mấy quan tâm đến performance hay cần phải ngắn gọn, thì bạn nên tham khảo đoạn polyfill bên dưới:

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.14
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.14
if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {

  var k;

  // 1. Let o be the result of calling ToObject passing
  //  the this value as the argument.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('"this" is null or not defined');
  }

  var o = Object(this);

  // 2. Let lenValue be the result of calling the Get
  //  internal method of o with the argument "length".
  // 3. Let len be ToUint32(lenValue).
  var len = o.length >>> 0;

  // 4. If len is 0, return -1.
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  // 5. If argument fromIndex was passed let n be
  //  ToInteger(fromIndex); else let n be 0.
  var n = fromIndex | 0;

  // 6. If n >= len, return -1.
  if (n >= len) {
   return -1;
  }

  // 7. If n >= 0, then Let k be n.
  // 8. Else, n<0, Let k be len - abs(n).
  //  If k is less than 0, then let k be 0.
  k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

  // 9. Repeat, while k < len
  while (k < len) {
   // a. Let Pk be ToString(k).
   //  This is implicit for LHS operands of the in operator
   // b. Let kPresent be the result of calling the
   //  HasProperty internal method of o with argument Pk.
   //  This step can be combined with c
   // c. If kPresent is true, then
   //  i. Let elementK be the result of calling the Get
   //    internal method of o with the argument ToString(k).
   //  ii. Let same be the result of applying the
   //    Strict Equality Comparison Algorithm to
   //    searchElement and elementK.
   // iii. If same is true, return k.
   if (k in o && o[k] === searchElement) {
    return k;
   }
   k++;
  }
  return -1;
 };
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu. Được hiện thực trong JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Living Standard

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Lưu ý về tương thích

 • Kể từ Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44), phương thức này không còn trả về -0. Ví dụ: [0].indexOf(0, -0) sẽ luôn trả về +0 (bug 1242043).

Tương tự