Array.prototype.indexOf()

indexOf() metodu, argüman olarak verilen elemanın array de ilk görüldüğü index'i verir. Eğer bu eleman array de bulunmuyorsa -1 değeri döner.

var a = [2, 9, 9];
a.indexOf(2); // 0
a.indexOf(7); // -1

if (a.indexOf(7) === -1) {
 // eleman array de bulunmamaktadır.
}

Yazım

arr.indexOf(aranacakEleman)
arr.indexOf(aranacakEleman, aramayaBaşlanacakİndex)

Parametreler

aranacakEleman
Array içerisinde aranacak elemanı karşılayacak metod parametresidir.
aramayaBaşlanacakİndexOptional
Aramaya başlanacak index değerini karşılayacak metod parametresidir. Eğer index olarak gönderilmiş argümanın değeri array'in uzunluğuna eşit veya daha büyükse, metod -1 değerini döndürür, bu array'in hiç aranmayacağı anlamına gelmektedir. Eğer argümanın değeri negatif bir değerse bu durumda argüman değeri array'in sonundan offset olarak algılanacaktır. Not: eğer index argümanı negatif ise, array hala baştan sona aranacaktır. Bu durumda elemanın bulunduğu index negatif hesaplanırsa, bütün array baştan aranacaktır. Default: 0 (tüm array baştan aranacaktır).

Dönüş değeri

Elemanın array de ilk görüldüğü index; eğer eleman bulunamazsa -1 dir.

Açıklama

indexOf() aranacakEleman'ı katı eşitlik ilkesine göre dizi elemanları ile karşılaştırır (aynı yöntem === veya üç eşittir operatörü tarafından da kullanılır).

Örnekler

indexOf()'u kullanma

Aşağıdaki örnekte indexOf() metodu kullanılarak, değerlerin bir dizideki konumları bulunuyor.

var array = [2, 9, 9];
array.indexOf(2);   // 0
array.indexOf(7);   // -1
array.indexOf(9, 2); // 2
array.indexOf(2, -1); // -1
array.indexOf(2, -3); // 0

Bir öğenin tüm konumlarını bulma

var indices = [];
var array = ['a', 'b', 'a', 'c', 'a', 'd'];
var element = 'a';
var idx = array.indexOf(element);
while (idx != -1) {
 indices.push(idx);
 idx = array.indexOf(element, idx + 1);
}
console.log(indices);
// [0, 2, 4]

Bir öğenin dizide olup olmadığını öğrenme ve diziyi güncelleme

function updateVegetablesCollection (veggies, veggie) {
  if (veggies.indexOf(veggie) === -1) {
    veggies.push(veggie);
    console.log('New veggies collection is : ' + veggies);
  } else if (veggies.indexOf(veggie) > -1) {
    console.log(veggie + ' already exists in the veggies collection.');
  }
}

var veggies = ['potato', 'tomato', 'chillies', 'green-pepper'];

updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// New veggies collection is : potato,tomato,chillies,green-papper,spinach
updateVegetablesCollection(veggies, 'spinach');
// spinach already exists in the veggies collection.

Polyfill

indexOf() ECMA-262 standartlarına 5. sürümde eklendi; bu yüzden henüz tüm tarayıcılarda mevcut olmayabilir. Aşağıdaki kod parçasını kendi kodunuzun başına ekleyerek kullanabilirsiniz. Böylelikle indexOf() metodunu tarayıcı desteklemese bile kullanabilirsiniz. Aşağıdaki algoritma  TypeError (en-US) ve Math.abs() (en-US) öğelerinin orijinal değerlerine sahip olduğu varsayılarak ECMA-262, 5. sürümde belirtilenle eşleşir.

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.14
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.14
if (!Array.prototype.indexOf) {
 Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {

  var k;

  // 1. Let o be the result of calling ToObject passing
  //  the this value as the argument.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('"this" is null or not defined');
  }

  var o = Object(this);

  // 2. Let lenValue be the result of calling the Get
  //  internal method of o with the argument "length".
  // 3. Let len be ToUint32(lenValue).
  var len = o.length >>> 0;

  // 4. If len is 0, return -1.
  if (len === 0) {
   return -1;
  }

  // 5. If argument fromIndex was passed let n be
  //  ToInteger(fromIndex); else let n be 0.
  var n = fromIndex | 0;

  // 6. If n >= len, return -1.
  if (n >= len) {
   return -1;
  }

  // 7. If n >= 0, then Let k be n.
  // 8. Else, n<0, Let k be len - abs(n).
  //  If k is less than 0, then let k be 0.
  k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

  // 9. Repeat, while k < len
  while (k < len) {
   // a. Let Pk be ToString(k).
   //  This is implicit for LHS operands of the in operator
   // b. Let kPresent be the result of calling the
   //  HasProperty internal method of o with argument Pk.
   //  This step can be combined with c
   // c. If kPresent is true, then
   //  i. Let elementK be the result of calling the Get
   //    internal method of o with the argument ToString(k).
   //  ii. Let same be the result of applying the
   //    Strict Equality Comparison Algorithm to
   //    searchElement and elementK.
   // iii. If same is true, return k.
   if (k in o && o[k] === searchElement) {
    return k;
   }
   k++;
  }
  return -1;
 };
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.indexOf' in that specification.
Living Standard

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) 1.5 (1.8) 9 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 1.0 (1.8) (Yes) (Yes) (Yes)

Compatibility notes

 • Starting with Firefox 47 (Firefox 47 / Thunderbird 47 / SeaMonkey 2.44),  this method will no longer return -0. For example, [0].indexOf(0, -0) will now always return +0 (bug 1242043).

See also