Array.prototype.includes()

includes() metodu bir dizinin belirli bir elemanı içerip içermediğini belirler, içeriyorsa true içermiyorsa false değeri döndürür. Aranan öğenin bulunup bulunmadığını belirlemek için sameValueZero algoritmasını kullanır.

var a = [1, 2, 3];
a.includes(2); // true
a.includes(4); // false

 

Söz Dizimi

arr.includes(searchElement)
arr.includes(searchElement, fromIndex)

Parametreler

searchElement
Aranan eleman.
fromIndex Optional
Dizide searchElement için aramanın başlatılacağı indis. Negatif bir değer, dizinin sonundan aramaya başlar. Varsayılan değer 0'dır.

Return value

A Boolean.

Örnekler

[1, 2, 3].includes(2);   // true
[1, 2, 3].includes(4);   // false
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

fromIndex dizi uzunluğundan büyük veya eşitse

Eğer fromIndex dizinin uzunluğundan büyük veya eşitse, false döndürülür. Dizi aranmaz.

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('c', 3);  //false
arr.includes('c', 100); // false

Hesaplanan indis 0'dan küçükse

Eğer fromIndex negatifse, hesaplanan indis, searchElement için aramaya başlanacak konum olarak belirlenir. Hesaplanmış indis 0'dan küçükse, dizinin tamamı aranır.

// array length is 3
// fromIndex is -100
// computed index is 3 + (-100) = -97

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('a', -100); // true
arr.includes('b', -100); // true
arr.includes('c', -100); // true

includes() genel bir yöntem olarak kullanılması

includes() yöntemi kasıtlı olarak geneldir. this değerinin bir Array nesnesi türünde olmasını gerektirmez, böylece diğer türlerdeki nesnelere (örn: dizi benzeri nesneler) uygulanabilir. Aşağıdaki örnek, fonksiyonun sahip olduğu argümanlar nesnesi için uygulanan includes() metodunu göstermektedir.

(function() {
 console.log([].includes.call(arguments, 'a')); // true
 console.log([].includes.call(arguments, 'd')); // false
})('a','b','c');

Polyfill

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.includes
if (!Array.prototype.includes) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'includes', {
  value: function(searchElement, fromIndex) {

   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If len is 0, return false.
   if (len === 0) {
    return false;
   }

   // 4. Let n be ? ToInteger(fromIndex).
   //  (If fromIndex is undefined, this step produces the value 0.)
   var n = fromIndex | 0;

   // 5. If n ≥ 0, then
   // a. Let k be n.
   // 6. Else n < 0,
   // a. Let k be len + n.
   // b. If k < 0, let k be 0.
   var k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

   function sameValueZero(x, y) {
    return x === y || (typeof x === 'number' && typeof y === 'number' && isNaN(x) && isNaN(y));
   }

   // 7. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let elementK be the result of ? Get(O, ! ToString(k)).
    // b. If SameValueZero(searchElement, elementK) is true, return true.
    if (sameValueZero(o[k], searchElement)) {
     return true;
    }
    // c. Increase k by 1.
    k++;
   }

   // 8. Return false
   return false;
  }
 });
}

Object.defineProperty desteklemeyen eski JavaScript motorlarını desteklemeniz gerekiyorsa, Array.prototype metodlarını non-enumerable yapamadığımız için polyfill uygulamamak daha iyidir.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also