Array.prototype.includes()

includes() metodu bir dizinin belirli bir elemanı içerip içermediğini belirler, içeriyorsa true içermiyorsa false değeri döndürür. Aranan öğenin bulunup bulunmadığını belirlemek için sameValueZero algoritmasını kullanır.

var a = [1, 2, 3];
a.includes(2); // true 
a.includes(4); // false

 

Söz Dizimi

arr.includes(searchElement)
arr.includes(searchElement, fromIndex)

Parametreler

searchElement
Aranan eleman.
fromIndex Optional
Dizide searchElement için aramanın başlatılacağı indis. Negatif bir değer, dizinin sonundan aramaya başlar. Varsayılan değer 0'dır.

Return value

A Boolean.

Örnekler

[1, 2, 3].includes(2);   // true
[1, 2, 3].includes(4);   // false
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

fromIndex dizi uzunluğundan büyük veya eşitse

Eğer fromIndex dizinin uzunluğundan büyük veya eşitse, false döndürülür. Dizi aranmaz.

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('c', 3);  //false
arr.includes('c', 100); // false

Hesaplanan indis 0'dan küçükse

Eğer fromIndex negatifse, hesaplanan indis, searchElement için aramaya başlanacak konum olarak belirlenir. Hesaplanmış indis 0'dan küçükse, dizinin tamamı aranır.

// array length is 3
// fromIndex is -100
// computed index is 3 + (-100) = -97

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('a', -100); // true
arr.includes('b', -100); // true
arr.includes('c', -100); // true

includes() genel bir yöntem olarak kullanılması

includes() yöntemi kasıtlı olarak geneldir. this değerinin bir Array nesnesi türünde olmasını gerektirmez, böylece diğer türlerdeki nesnelere (örn: dizi benzeri nesneler) uygulanabilir. Aşağıdaki örnek, fonksiyonun sahip olduğu argümanlar nesnesi için uygulanan includes() metodunu göstermektedir.

(function() {
 console.log([].includes.call(arguments, 'a')); // true
  console.log([].includes.call(arguments, 'd')); // false
})('a','b','c');

Polyfill

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.includes
if (!Array.prototype.includes) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'includes', {
  value: function(searchElement, fromIndex) {

   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If len is 0, return false.
   if (len === 0) {
    return false;
   }

   // 4. Let n be ? ToInteger(fromIndex).
   //  (If fromIndex is undefined, this step produces the value 0.)
   var n = fromIndex | 0;

   // 5. If n ≥ 0, then
   // a. Let k be n.
   // 6. Else n < 0,
   // a. Let k be len + n.
   // b. If k < 0, let k be 0.
   var k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

    function sameValueZero(x, y) {
    return x === y || (typeof x === 'number' && typeof y === 'number' && isNaN(x) && isNaN(y));
    }

   // 7. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let elementK be the result of ? Get(O, ! ToString(k)).
    // b. If SameValueZero(searchElement, elementK) is true, return true.
    if (sameValueZero(o[k], searchElement)) {
     return true;
    }
     // c. Increase k by 1. 
    k++;
   }

   // 8. Return false
   return false;
  }
 });
}

Object.defineProperty desteklemeyen eski JavaScript motorlarını desteklemeniz gerekiyorsa, Array.prototype metodlarını non-enumerable yapamadığımız için polyfill uygulamamak daha iyidir.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 9WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also