Object

Konstruktor Object tworzy wrapper obiektu.

Składnia

// Notacja literałowa
{ [ paraWartoscNazwa1[, paraWartoscNazwa2[, ...paraWartoscNazwaN] ] ] }

// Wywoływany jako konstruktor
new Object([wartosc])

Parametry

paraWartoscNazwa1, paraWartoscNazwa2, ... paraWartoscNazwaN
Pary nazw (string) oraz wartości (jakakolwiek wartość) przyczym nazwa oddzielona jest od wartości dwukropkiem.
wartosc
Jakakolwiek wartość.

Opis

Kostruktor obiektu tworzy wrapper dla danej wartości. Jeżeli podana wartość to null albo undefined, konstruktor stworzy i zwróci pusty obiekt. W przeciwnym razie stworzy i zwróci obiekt o takim samym typie jak podana wartość. Jeżeli podana wartość jest obiektem to konstruktor zwróci ten właśnie obiekt.

Zobacz również Inicjator obiektu / notacja literałowa.

Właściwości

Object.length
Przyjmuje wartość 1.
Object.prototype (en-US)
Pozwala na dodawanie właściwości i metod do wszystkich obiektów typu Object.

Metody

Object.assign()
Kopiuje wszystkie własne właściwości z jednego lub więcej obiektów żródłowych do obiektu docelowego.
Object.create() (en-US)
Tworzy nowy obiekt z podanym prototypem oraz właściwościami
Object.defineProperty() (en-US)
Dodaje do obiektu wymienioną właściwość opisywaną przez podany deskryptor.
Object.defineProperties() (en-US)
Dodaje do obiektu wymienione właściwości opisywane przez podane deskryptory.
Object.freeze()
Zamraża obiekt. Uniemożliwia usuwanie oraz modyfikowanie jego właściwości.
Object.getOwnPropertyDescriptor()
Zwraca z obiektu deskryptor dla wymienionej właściwości. 
Object.getOwnPropertyNames() (en-US)
Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich własnych właściwości obiektu. (Zarówno przeliczalnych jak i nieprzeliczalnych)
Object.getOwnPropertySymbols() (en-US)
Zwraca tablicę zawierającą wszystkie własne właściwości-symbole danego obiektu
Object.getPrototypeOf() (en-US)
Zwraca prototyp określonego obiektu.
Object.is() (en-US)
Sprawdza czy dwie podane wartości są takie same.
Object.isExtensible() (en-US)
Sprawdza czy obiekt można rozszerzyć.
Object.isFrozen() (en-US)
Sprawdza czy obiekt jest zamrożony.
Object.isSealed() (en-US)
Sprawdza czy obiekt jest zapieczętowany.
Object.keys() (en-US)
Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich własnych właściwości obiektu. (Tylko przeliczalnych)
Object.preventExtensions() (en-US)
Zabopiega rozszerzaniu obiektu (tj. dodawaniu właściwości).
Object.seal()
Zapieczętowuje obiekt, zapobiegając dodawaniu oraz usuwaniu jego właściwości.
Object.setPrototypeOf() (en-US)
Ustawia prototyp obiektu.
Object.values() (en-US) Experimental
Zwraca tablicę zawierającą wszystkie własne, przeliczalne wartości obiektu.

Instancje i prototyp Object

W Javascript, wsyzstkie obiekty pochodzą od obiektu Object, tymsamym dziedziczą metody i właściwości z Object.prototype (en-US), jednak mogą być one nadpisane. Na przykład, prototypy innych konstruktorów nadpisują właściwość constructor oraz metody toString(). Wszelkie zmiany w prototypie Object są przekazywane do wszystkich obiektów, chyba że właściwości lub metody do których zmiany się odnośiły zostały gdzieś po drodze nadpisane.

Właściwości

{{page('/pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Object/prototype', 'W.C5.82asno.C5.9Bci') }}

Metody

{{page('/pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Object/prototype', 'Metody') }}

Przykłady

Używanie typów null i undefined

W poniższych przykładach zmienna o przechowuje pusty obiekt Object:

var o = new Object();
var o = new Object(undefined);
var o = new Object(null);

Tworzenie obiektu Boolean

W poniższych przykładach zmienna o przechowuje obiekty Boolean:

// równoznaczne z: o = new Boolean(true);
var o = new Object(true);
// równoznaczne z: o = new Boolean(false);
var o = new Object(Boolean());

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Początkowa definicja. Zaimplementowana w JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard Dodano Object.assign, Object.getOwnPropertySymbols, Object.setPrototypeOf, Object.is
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Living Standard Dodano Object.entries, Object.values oraz Object.getOwnPropertyDescriptors.

Kompatybilność z przeglądarką

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także