Array.prototype.includes()

De methode includes() controleert of de opgegeven waarde aanwezig is in een reeks of niet. Als dit waar is geeft het true, anders false.

var a = [1, 2, 3];
a.includes(2); // true
a.includes(4); // false

Syntax

arr.includes(zoekWaarde[vanIndex])

Parameters

zoekWaarde
Het element om te zoeken.
vanIndex Optional
De positie binnen de array waar begonnen wordt met het zoeken naar zoekWaarde. Een negatieve waarde zoekt oplopend uit de index van array.length + vanIndex. Standaard 0.

Antwoord waarde

Een Boolean. true als de zoekWaarde is gevonden. false als dit niet het geval is. de 0 (nul) worden als gelijk gezien. -0 is gelijk aan 0 en +0. false staat niet gelijk aan 0

Voorbeelden

 

[1, 2, 3].includes(2);   // true (waar)
[1, 2, 3].includes(4);   // false (niet waar)
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false (niet waar)
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true (waar)
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true (waar) (NaN betekent "Not A Number" oftewel "geen nummer" in het Engels)

 

fromIndex is groter dan of gelijk aan de array lengte

Als fromIndex groter of gelijk is aan de lengte van de array, wordt er false geantwoord.  De array zal niet doorzocht worden.

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('c', 3);  // false (niet waar)
arr.includes('c', 100); // false (niet waar)

De berekende index is minder dan 0

Als vanIndex negatief is, zal de berekende index worden berekend om te worden gebruikt als een positie in de array waarop moet worden gezocht naar zoekElement. Als de berekende index lager is dan 0, wordt de hele array doorzocht.

// array lengte is 3
// vanIndex is -100
// berekende index is 3 + (-100) = -97

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('a', -100); // true (waar)
arr.includes('b', -100); // true (waar)
arr.includes('c', -100); // true (waar)

includes() gebruiken als een algemene methode

De includes() methode is natuurlijk algemeen. Het is niet nodig dat deze waarde een Array is. Het onderstaande voorbeeld laat de includes() methode zien in een functie's argumenten lijst. 

(function() {
 console.log([].includes.call(arguments, 'a')); // true (waar)
 console.log([].includes.call(arguments, 'd')); // false (niet waar)
})('a','b','c');

Polyfill

// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.includes
if (!Array.prototype.includes) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'includes', {
  value: function(searchElement, fromIndex) {

   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   if (this == null) {
    throw new TypeError('"this" is null or not defined');
   }

   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // 3. If len is 0, return false.
   if (len === 0) {
    return false;
   }

   // 4. Let n be ? ToInteger(fromIndex).
   //  (If fromIndex is undefined, this step produces the value 0.)
   var n = fromIndex | 0;

   // 5. If n ≥ 0, then
   // a. Let k be n.
   // 6. Else n < 0,
   // a. Let k be len + n.
   // b. If k < 0, let k be 0.
   var k = Math.max(n >= 0 ? n : len - Math.abs(n), 0);

   // 7. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let elementK be the result of ? Get(O, ! ToString(k)).
    // b. If SameValueZero(searchElement, elementK) is true, return true.
    // c. Increase k by 1.
    // NOTE: === provides the correct "SameValueZero" comparison needed here.
    if (o[k] === searchElement) {
     return true;
    }
    k++;
   }

   // 8. Return false
   return false;
  }
 });
}

If you need to support truly obsolete JavaScript engines that don't support Object.defineProperty, it's best not to polyfill Array.prototype methods at all, as you can't make them non-enumerable.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Basic support

47

43 (43) Niet ondersteund 14 34 9
Feature Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support Niet ondersteund

47

43.0 (43) Niet ondersteund 34 9

47

See also