Array.prototype.splice()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Phương thức splice() thay đổi phần tử của mảng bằng cách xóa phần tử đang tồn tại và/hoặc thêm phần tử mới.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

myFish.splice(2, 0, 'drum'); // chèn 'drum' vào vị trí 2
// myFish is ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"]

myFish.splice(2, 1); // xóa 1 phần tử từ vị trí 2
// myFish is ["angel", "clown","mandarin", "sturgeon"]

Cú pháp

array.splice(start[deleteCount[item1[item2[...]]]])

Các tham số 

start
Vị trí để bắt đầu thay đổi mảng (mặc định là 0). Nếu lớn hơn độ dài của mảng, thì chỉ số start được thiết lập bằng độ dài của mảng. Nếu giá trị là âm , thì bắt đầu từ các phần từ cuối mảng (gốc là -1, -n ứng với vị thứ thứ n cuối cùng và viết là array.length - n) và sẽ set giá trị 0 nếu trị tuyệt đối lớn hơn độ dài mảng.
deleteCount Optional
Con số chỉ định số lượng các phần tử sẽ bị xóa.
Nếu deleteCount bị bỏ qua hoặc có giá trị lớn hơn hoặc bằng array.length - start (nếu giá trị lớn hơn số phần tử còn lại của mảng, bắt đầu từ  start), thì tất cả các phần tử từ vị trí start đến cuối mảng sẽ bị xóa bỏ.
Nếu deleteCount bằng 0 hoặc là số âm, không phần tử nào được xóa. Trong trường hợp này bạn sẽ phải xác định ít nhất 1 phần tử mới (xem bên dưới).
item1, item2, ... Optional
Các phần tử thêm vào mảng, bắt đầu từ chỉ số  start . Nếu không có, splice() thì sẽ chỉ xóa các phần tử trong mảng.

Giá trị trả về

Trả về một mảng chứa các phần từ bị xóa. Nếu chỉ có 1 phần từ bị xóa, trả về mảng chứa 1 phần tử. Nếu không có phần tử nào bị xóa, trả về mảng rỗng.

Mô tả

Nếu số các phần tử chèn vào khác với số các phần tử bị xóa đi. Mảng mới sẽ có độ dài khác.

Ví dụ

Xóa 0 phần tử từ vị trí số 2, và thêm "drum"

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum');

// myFish is ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"] 
// removed is [], không có phần tử nào bị xóa

Không xóa phần tử nào và thêm "drum" và "guitar" tại vị trí số 2

 myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum', 'guitar');

// myFish is ["angel", "clown", "drum", "guitar", "mandarin", "sturgeon"] 
// removed is [], no elements removed

Xóa 1 phần tử từ vị trí số 3

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(3, 1);

// removed is ["mandarin"]
// myFish is ["angel", "clown", "drum", "sturgeon"] 

Xóa 1 phần tử mảng từ vị trí số 2 , và thêm phần tử "trumpet"

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 1, 'trumpet');

// myFish is ["angel", "clown", "trumpet", "sturgeon"]
// removed is ["drum"]

Xóa 2 phần tử mảng từ vị trí số 0, và thêm "parrot", "anemone" và "blue"

var myFish = ['angel', 'clown', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(0, 2, 'parrot', 'anemone', 'blue');

// myFish is ["parrot", "anemone", "blue", "trumpet", "sturgeon"] 
// removed is ["angel", "clown"]

Xóa 2 phần tử mảng từ vị trí số 2 

var myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(myFish.length - 3, 2);

// myFish is ["parrot", "anemone", "sturgeon"] 
// removed is ["blue", "trumpet"]

Xóa 1 phần tử mảng từ vị trí số -2

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(-2, 1);

// myFish is ["angel", "clown", "sturgeon"] 
// removed is ["mandarin"]

Xóa mọi phần tử mảng phía sau vị trí số 2 (incl.)

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2);

// myFish is ["angel", "clown"] 
// removed is ["mandarin", "sturgeon"]

Đặc điểm kỹ thuật

Đặc tả kỹ thuật Tình trạng Chú ý
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa sơ khai được ghi trong JavaScript 1.2
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Living Standard

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
spliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5
Notes
Full support 5.5
Notes
Notes From Internet Explorer 5.5 through 8, all elements of the array will not be deleted if deleteCount is omitted. This behavior was fixed in Internet Explorer 9.
Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Liên quan

  • push() / pop() — thêm/xóa phần tử từ vị trí cuối mảng
  • unshift() / shift() — thêm/xóa phần tử từ vị trí đầu mảng
  • concat() — trả về mảng mới là mảng sau khi được nối với (các) mảng hoặc các giá trị khác.