Bản dịch này đang trong quá trình.

Phương thức splice() thay đổi phần tử của mảng bằng cách xóa phần tử đang tồn tại và/hoặc thêm phần tử mới.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

myFish.splice(2, 0, 'drum'); // chèn 'drum' vào vị trí 2
// myFish is ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"]

myFish.splice(2, 1); // xóa 1 phần tử từ vị trí 2
// myFish is ["angel", "clown","mandarin", "sturgeon"]

Cú pháp

array.splice(start[deleteCount[item1[item2[...]]]])

Các tham số 

start
Vị trí để bắt đầu thay đổi mảng (mặc định là 0). Nếu lớn hơn độ dài của mảng, thì chỉ số Start được thiết lập bằng độ dài của mảng. Nếu giá trị là âm , thì bắt đầu từ các phần từ cuối mảng (gốc là -1) và sẽ set giá trị 0 nếu trị tuyệt đối lớn hơn độ dài mảng
deleteCount Optional
Con số chỉ định số lượng các phần tử sẽ bị xóa.
Nếu deleteCount bị bỏ qua hoặc có giá trị lớn hơn array.length - start ( nghĩa là nếu giá trị lớn hơn số phần tử còn lại của mảng, bắt đầu từ  start), thì tất cả các phần tử từ vị trí start đến cuối mảng sẽ bị xóa bỏ.
Nếu deleteCount bằng 0 hoặc là số âm, không phần tử nào được xóa. Trong trường hợp này bạn sẽ phải xác định ít nhất 1 phần tử mới.
Nếu deleteCount là lớn hơn số lượng phần tử còn lại của mảng bắt đầu từ  start, thì tất cả các phần tử từ start  tới cuối mảng sẽ bị xóa. Trong trường hợp này, bạn nên chỉ định ít nhất một phần tử mới (xem bên dưới)
item1, item2, ... Optional
Các phần tử thêm vào mảng, bắt đầu tử chỉ số  start . Nếu không có, splice() sẽ chỉ xóa các phần tử trong mảng.

Giá trị trả về

Trả về một mảng chứa các phần từ bị xóa. Nếu chỉ có 1 phần từ bị xóa, trả về mảng chứa 1 phần tử. Nếu không có phần tử nào bị xóa, trả về mảng rỗng.

Mô tả

Nếu các phần tử chèn vào khác số phần tử bị xóa đi. Mảng mới sẽ có độ dài khác.

Ví dụ

Xóa 0 phần tử từ vị trí số 2, và thêm "drum"

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum');

// myFish is ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"] 
// removed is [], không có phần tử nào bị xóa

Xóa 1 phần tử từ vị trí số 3

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(3, 1);

// removed is ["mandarin"]
// myFish is ["angel", "clown", "drum", "sturgeon"] 

Xóa 1 phần tử mảng từ vị trí số 2 , và thêm phần tử "trumpet"

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 1, 'trumpet');

// myFish is ["angel", "clown", "trumpet", "sturgeon"]
// removed is ["drum"]

Xóa 2 phần tử mảng từ vị trí số 0, và thêm "parrot", "anemone" và "blue"

var myFish = ['angel', 'clown', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(0, 2, 'parrot', 'anemone', 'blue');

// myFish is ["parrot", "anemone", "blue", "trumpet", "sturgeon"] 
// removed is ["angel", "clown"]

Xóa 2 phần tử mảng từ vị trí số 2 

var myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(myFish.length - 3, 2);

// myFish is ["parrot", "anemone", "sturgeon"] 
// removed is ["blue", "trumpet"]

Xóa 1 phần tử mảng từ vị trí số -2

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(-2, 1);

// myFish is ["angel", "clown", "sturgeon"] 
// removed is ["mandarin"]

Xóa mọi phần tử mảng phía sau vị trí số 2 (incl.)

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2);

// myFish is ["angel", "clown"] 
// removed is ["mandarin", "sturgeon"]

Đặc điểm kỹ thuật

Đặc tả kỹ thuật Tình trạng Chú ý
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Draft  

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Xem cùng

  • push() / pop() — thêm/xóa phần tử từ vị trí cuối mảng
  • unshift() / shift() — thêm/xóa phần tử từ vị trí đầu mảng
  • concat() — trả về mảng mới là kết hợp của mảng hiện tại với mảng khác(s) và/hoặc giá trị(s)

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, longgt, hcminh, hiep8024, trongle, toolaugh
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,