Array.prototype.includes()

Phương thức includes() kiểm tra xem phần tử đã cho có tồn tại trong mảng hay không, trả về kết quả true hoặc false.

Cú pháp

arr.includes(valueToFind[, fromIndex])

Các tham số

valueToFind

Giá trị muốn kiểm tra.

Lưu ý: Khi kiểm tra chuỗi hoặc kí tự, includes() sẽ phân biệt hoa thường.

fromIndex Optional
Vị trí trong mảng để bắt đầu tìm kiếm valueToFind; đầu tìm kiếm tại fromIndex khi fromIndex mang giá trị dương, hoặc tại array.length + fromIndex khi fromIndex  mang giá trị âm (sử dụng giá trị tuyệt đối của fromIndex làm số lượng kí tự tính từ cuối mảng làm vị trí bắt đầu). Giá trị mặc định là 0.

Giá trị trả về

Có kiểu Boolean, trả về true nếu valueToFind được tìm thấy trong mảng (hoặc một phần của mảng được xác định bởi fromIndex nếu có). Các giá trị "không" được coi là bằng nhau (-0 sẽ bằng 0 và +0), nhưng false thì không bằng 0.

Lưu ý: Về mặt kĩ thuật, includes() sử dụng thuật toán sameValueZero để kiểm tra phần tử đã cho có tìm thấy hay không.

Ví dụ

[1, 2, 3].includes(2);     // true
[1, 2, 3].includes(4);     // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

fromIndex lớn hơn hoặc bằng độ dài mảng

Nếu fromIndex lớn hơn hoặc bằng độ dài mảng, trả về kết quả false

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('c', 3);   // false
arr.includes('c', 100); // false

Computed index nhỏ hơn 0

Nếu fromIndex là số âm, computed index sẽ được dùng làm vị trí bắt đầu để tìm kiếm valueToFind. Nếu computed index nhỏ hơn hoặc bằng -1 * array.length, phần tử đã cho sẽ được tìm kiếm trong toàn bộ mảng (tương tự như fromIndex bằng 0).

// độ dài mảng là 3
// fromIndex là -100
// computed index là 3 + (-100) = -97

var arr = ['a', 'b', 'c'];

arr.includes('a', -100); // true
arr.includes('b', -100); // true
arr.includes('c', -100); // true
arr.includes('a', -2); // false

includes() used as a generic method

includes() method is intentionally generic. It does not require this value to be an Array object, so it can be applied to other kinds of objects (e.g. array-like objects). The example below illustrates includes() method called on the function's arguments object.

(function() {
  console.log([].includes.call(arguments, 'a')); // true
  console.log([].includes.call(arguments, 'd')); // false
})('a','b','c');

Đặc tả

Specification Status Comment
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Initial definition.

Khả năng tương thích của trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm