JSON

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

JSON nesnesi, JavaScript Object Notasyonunu çözümlemek ve değerleri JSON'a çevirmek için kullanılan metodları içinde barındırır. Çağırılamaz veya inşa edilemez, ve iki özelliği haricinde kendisine ait başka ilginç bir kullanılabilirliği de yoktur.

Açıklama

JavaScript Obje Notasyonu

JSON; nesneleri, dizileri, sayıları, dizeleri, boolean değerleri ve null değerini seri haline getirmek için kullanılan bir sözdizimidir. JavaScript sözdizimine bağlıdır ama farklılıkları da vardır: Her JavaScript, JSON olmadığı gibi her JSON da JavaScript olmayabilir. Buna da göz atın: JSON: The JavaScript subset that isn't.

JavaScript ve JSON farklılıkları
JavaScript tipi JSON farklılıkları
Nesneler ve Diziler Property isimleri çift tırnaklı dizeler olmalıdır; sona konulan virgüller yasaktır.
Sayılar Öne gelecek sıfırlar yasaktır( JSON.stringify'da sıfırlar göz ardı edilirler, ama JSON.parse'da SyntaxError döndürürler); bir ondalik noktanın devamında en az bir sayı gelmelidir.
Dizeler

Sadece sınırlı sayıda karakterin kaçmasına izin verilebilir; belli kontrol karakterleri yasaklanmıştır; Unicode satır ayırıcı (U+2028) ve paragraf ayırıcı (U+2029) karakterlerine izin verilir; dizeler çift tırnaklı olmalıdır. Aşağıdaki örneğe göz atarsanız; JSON.parse()'ın düzgün çalıştığını ve JavaScript olarak değerlendiği zaman bir SyntaxError döndürüldüğünü görebilirsiniz:

var code = '"\u2028\u2029"';
JSON.parse(code); // düzgün çalışıyor.
eval(code); // hata veriyor.

Tüm JSON söz dizimi aşağıdaki gibidir:

JSON = null
  or true or false
  or JSONNumber
  or JSONString
  or JSONObject
  or JSONArray

JSONNumber = - PositiveNumber
     or PositiveNumber
PositiveNumber = DecimalNumber
       or DecimalNumber . Digits
       or DecimalNumber . Digits ExponentPart
       or DecimalNumber ExponentPart
DecimalNumber = 0
       or OneToNine Digits
ExponentPart = e Exponent
      or E Exponent
Exponent = Digits
    or + Digits
    or - Digits
Digits = Digit
   or Digits Digit
Digit = 0 through 9
OneToNine = 1 through 9

JSONString = ""
     or " StringCharacters "
StringCharacters = StringCharacter
        or StringCharacters StringCharacter
StringCharacter = any character
         except " or \ or U+0000 through U+001F
        or EscapeSequence
EscapeSequence = \" or \/ or \\ or \b or \f or \n or \r or \t
       or \u HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit
HexDigit = 0 through 9
    or A through F
    or a through f

JSONObject = { }
     or { Members }
Members = JSONString : JSON
    or Members , JSONString : JSON

JSONArray = [ ]
     or [ ArrayElements ]
ArrayElements = JSON
       or ArrayElements , JSON

Önemsiz boşluklar; JSONNumber ve JSONString dışında herhangi bir yerde kullanılabilirler (sayılar boşluk içeremezler) veya (Dizeler için, dizede karşılık gelen karakter olarak yorumlanır, veye hataya sebep verir). Tab karakteri (U+0009), satırbaşı (U+000D), line feed (U+000A), ve boşluk (U+0020) karakterleri tek kabul edilen boşluk karakterleridir.

Metotlar

JSON.parse()
Bir dizeyi; JSON olarak çözümler, opsiyonel olarak üretilen değer ve değerin özelliklerini de dönüştürebilir. Sonrasında değeri döndürür.
JSON.stringify()
Belirtilen değerle ilişkili JSON dizesini döndürür, opsiyonel olarak sadece belirlenen özellikleri ekler veya özellik değerlerini kullanıcı tanımlı biçimde değiştirir.

Polyfill

JSON nesnesi eski tarayıcılar tarafından desteklenmemektedir. Bunun üstesinden geçici bir şekilde gelmek için scriptinizin başına aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz, bu şekilde aslen destenlenmediğinde JSON nesnesinin kullanımına izin verilmiş olur (Internet Explorer 6 gibi).

Aşağıdaki algoritma asıl JSON nesnesinin bir taklididir.

if (!window.JSON) {
 window.JSON = {
  parse: function(sJSON) { return eval('(' + sJSON + ')'); },
  stringify: (function () {
   var toString = Object.prototype.toString;
   var hasOwnProperty = Object.prototype.hasOwnProperty;
   var isArray = Array.isArray || function (a) { return toString.call(a) === '[object Array]'; };
   var escMap = {'"': '\\"', '\\': '\\\\', '\b': '\\b', '\f': '\\f', '\n': '\\n', '\r': '\\r', '\t': '\\t'};
   var escFunc = function (m) { return escMap[m] || '\\u' + (m.charCodeAt(0) + 0x10000).toString(16).substr(1); };
   var escRE = /[\\"\u0000-\u001F\u2028\u2029]/g;
   return function stringify(value) {
    if (value == null) {
     return 'null';
    } else if (typeof value === 'number') {
     return isFinite(value) ? value.toString() : 'null';
    } else if (typeof value === 'boolean') {
     return value.toString();
    } else if (typeof value === 'object') {
     if (typeof value.toJSON === 'function') {
      return stringify(value.toJSON());
     } else if (isArray(value)) {
      var res = '[';
      for (var i = 0; i < value.length; i++)
       res += (i ? ', ' : '') + stringify(value[i]);
      return res + ']';
     } else if (toString.call(value) === '[object Object]') {
      var tmp = [];
      for (var k in value) {
       // in case "hasOwnProperty" has been shadowed
       if (hasOwnProperty.call(value, k))
        tmp.push(stringify(k) + ': ' + stringify(value[k]));
      }
      return '{' + tmp.join(', ') + '}';
     }
    }
    return '"' + value.toString().replace(escRE, escFunc) + '"';
   };
  })()
 };
}

JSON nesnesi için daha karmaşık ve bilindik polyfilller ise: JSON2 ve JSON3'tür.

Özellikler

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard İlk tanım.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'JSON' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
JSONChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
JavaScript is a superset of JSONChrome Full support 66Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 12WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.0.0
parseChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
stringifyChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 4WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Ayrıca Bakınız