JSON

JSON nesnesi, JavaScript Object Notasyonunu çözümlemek ve değerleri JSON'a çevirmek için kullanılan metodları içinde barındırır. Çağırılamaz veya inşa edilemez, ve iki özelliği haricinde kendisine ait başka ilginç bir kullanılabilirliği de yoktur.

Açıklama

JavaScript Obje Notasyonu

JSON; nesneleri, dizileri, sayıları, dizeleri, boolean değerleri ve null değerini seri haline getirmek için kullanılan bir sözdizimidir. JavaScript sözdizimine bağlıdır ama farklılıkları da vardır: Her JavaScript, JSON olmadığı gibi her JSON da JavaScript olmayabilir. Buna da göz atın: JSON: The JavaScript subset that isn't.

JavaScript ve JSON farklılıkları
JavaScript tipi JSON farklılıkları
Nesneler ve Diziler Property isimleri çift tırnaklı dizeler olmalıdır; sona konulan virgüller yasaktır.
Sayılar Öne gelecek sıfırlar yasaktır( JSON.stringify'da sıfırlar göz ardı edilirler, ama JSON.parse'da SyntaxError döndürürler); bir ondalik noktanın devamında en az bir sayı gelmelidir.
Dizeler

Sadece sınırlı sayıda karakterin kaçmasına izin verilebilir; belli kontrol karakterleri yasaklanmıştır; Unicode satır ayırıcı (U+2028) ve paragraf ayırıcı (U+2029) karakterlerine izin verilir; dizeler çift tırnaklı olmalıdır. Aşağıdaki örneğe göz atarsanız; JSON.parse()'ın düzgün çalıştığını ve JavaScript olarak değerlendiği zaman bir SyntaxError döndürüldüğünü görebilirsiniz:

var code = '"\u2028\u2029"';
JSON.parse(code); // düzgün çalışıyor.
eval(code); // hata veriyor.

Tüm JSON söz dizimi aşağıdaki gibidir:

JSON = null
  or true or false
  or JSONNumber
  or JSONString
  or JSONObject
  or JSONArray

JSONNumber = - PositiveNumber
     or PositiveNumber
PositiveNumber = DecimalNumber
       or DecimalNumber . Digits
       or DecimalNumber . Digits ExponentPart
       or DecimalNumber ExponentPart
DecimalNumber = 0
       or OneToNine Digits
ExponentPart = e Exponent
      or E Exponent
Exponent = Digits
    or + Digits
    or - Digits
Digits = Digit
   or Digits Digit
Digit = 0 through 9
OneToNine = 1 through 9

JSONString = ""
     or " StringCharacters "
StringCharacters = StringCharacter
        or StringCharacters StringCharacter
StringCharacter = any character
         except " or \ or U+0000 through U+001F
        or EscapeSequence
EscapeSequence = \" or \/ or \\ or \b or \f or \n or \r or \t
       or \u HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit
HexDigit = 0 through 9
    or A through F
    or a through f

JSONObject = { }
     or { Members }
Members = JSONString : JSON
    or Members , JSONString : JSON

JSONArray = [ ]
     or [ ArrayElements ]
ArrayElements = JSON
       or ArrayElements , JSON

Önemsiz boşluklar; JSONNumber ve JSONString dışında herhangi bir yerde kullanılabilirler (sayılar boşluk içeremezler) veya (Dizeler için, dizede karşılık gelen karakter olarak yorumlanır, veye hataya sebep verir). Tab karakteri (U+0009), satırbaşı (U+000D), line feed (U+000A), ve boşluk (U+0020) karakterleri tek kabul edilen boşluk karakterleridir.

Metotlar

JSON.parse()
Bir dizeyi; JSON olarak çözümler, opsiyonel olarak üretilen değer ve değerin özelliklerini de dönüştürebilir. Sonrasında değeri döndürür.
JSON.stringify()
Belirtilen değerle ilişkili JSON dizesini döndürür, opsiyonel olarak sadece belirlenen özellikleri ekler veya özellik değerlerini kullanıcı tanımlı biçimde değiştirir.

Polyfill

JSON nesnesi eski tarayıcılar tarafından desteklenmemektedir. Bunun üstesinden geçici bir şekilde gelmek için scriptinizin başına aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz, bu şekilde aslen destenlenmediğinde JSON nesnesinin kullanımına izin verilmiş olur (Internet Explorer 6 gibi).

Aşağıdaki algoritma asıl JSON nesnesinin bir taklididir.

if (!window.JSON) {
 window.JSON = {
  parse: function(sJSON) { return eval('(' + sJSON + ')'); },
  stringify: (function () {
   var toString = Object.prototype.toString;
   var hasOwnProperty = Object.prototype.hasOwnProperty;
   var isArray = Array.isArray || function (a) { return toString.call(a) === '[object Array]'; };
   var escMap = {'"': '\\"', '\\': '\\\\', '\b': '\\b', '\f': '\\f', '\n': '\\n', '\r': '\\r', '\t': '\\t'};
   var escFunc = function (m) { return escMap[m] || '\\u' + (m.charCodeAt(0) + 0x10000).toString(16).substr(1); };
   var escRE = /[\\"\u0000-\u001F\u2028\u2029]/g;
   return function stringify(value) {
    if (value == null) {
     return 'null';
    } else if (typeof value === 'number') {
     return isFinite(value) ? value.toString() : 'null';
    } else if (typeof value === 'boolean') {
     return value.toString();
    } else if (typeof value === 'object') {
     if (typeof value.toJSON === 'function') {
      return stringify(value.toJSON());
     } else if (isArray(value)) {
      var res = '[';
      for (var i = 0; i < value.length; i++)
       res += (i ? ', ' : '') + stringify(value[i]);
      return res + ']';
     } else if (toString.call(value) === '[object Object]') {
      var tmp = [];
      for (var k in value) {
       // in case "hasOwnProperty" has been shadowed
       if (hasOwnProperty.call(value, k))
        tmp.push(stringify(k) + ': ' + stringify(value[k]));
      }
      return '{' + tmp.join(', ') + '}';
     }
    }
    return '"' + value.toString().replace(escRE, escFunc) + '"';
   };
  })()
 };
}

JSON nesnesi için daha karmaşık ve bilindik polyfilller ise: JSON2 ve JSON3'tür.

Özellikler

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca Bakınız