Object.prototype.__proto__

Ostrzeżenie: Zmiana [[Prototype]] obiektu, ze względu na sposób w jaki współczesny JavaScript optymalizuje dostęp do właściwości, jest bardzo powolną operacją (W każdej przeglądarce!). Efekty modyfikacji łańcucha dziedziczenia są rozległe, nie chodzi tu tylko o wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie operacji obj.__proto__ = ..., skutki wpływają na każdy fragment kodu który odwołuje się do jakiejkolwiek właściwości obiektu, którego [[Prototype]] został zmieniony. Dlatego jeżeli zależy ci na wydajności powinieneś unikać tej operacji. Zamiast tego, stwórz nowy obiekt z porządanym [[Prototype]] za pomocą Object.create() (en-US).

Ostrzeżenie: Mimo że w dzisiejszych czasach Object.prototype.__proto__ jest wspierany w niemal każdej przeglądarce, jego istnienie oraz zachowanie zostały ujednolicone w specyfikacji ECMAScript 2015 jedynie jako legacy feature aby zapewnić kompatybilność z przeglądarkami. Dla lepszego wsparcia rekomenduje się używanie Object.getPrototypeOf() (en-US).

Właściwość __proto__ obiektu Object.prototype (en-US) jest operatorem dostępu (metoda getter i setter) która operuje na wewnętrznym [[Prototype]] (na obiekcie lub na null) obiektu do którego się odnosi.

Użycie __proto__ jest kontrowersyjne i podchodzi się do niego z niechęcią. Oryginalnie nigdy nie pojawiło się w specyfikacji EcmaScript, ale nowoczesne przeglądarki postanowiły mimo wszystko to zaimplementować. Dopiero niedawno właściwość __proto__ znalazła swoje miejsce w specyfikacji ECMAScript 2015 aby zapewnić kompatybilność z tymi przeglądarkami. Jest ona jednak przestarzała ze względu na Object.getPrototypeOf (en-US)/Reflect.getPrototypeOf (en-US) oraz Object.setPrototypeOf (en-US)/Reflect.setPrototypeOf (en-US) (choć modyfikowanie [[Prototype]] wciąż jest operacją powolną, która powinna być unikana przez wzgląd na wydajność).

Właściwość __proto__ może być również używana w notacji literałowej aby ustawić [[Prototype]] tworzonego obiektu, jako alterantywa do Object.create() (en-US). Zobacz: inicjalizator obiektu / notacja literałowa.

Składnia

var Kolo = function () {};
var ksztalt = {};
var kolo = new Kolo();

// Ustawianie prototypu obiektu
// ZDEPRECJONOWANE. Używamy tego tylko dla przykładu. NIE RÓB TEGO w prawdziwym kodzie.
ksztalt.__proto__ = kolo;

// Sprawdzenie prototypu obiektu
console.log(ksztalt.__proto__ === kolo); // true
var ksztalt = function () {};
var p =
{
  a: function ()
  {
    console.log('aaa');
  }
};
ksztalt.prototype.__proto__ = p;

var kolo = new ksztalt();
kolo.a(); // aaa

console.log(ksztalt.prototype === kolo.__proto__); // true

// albo

var ksztalt = function () {};
var p =
{
  a: function ()
  {
    console.log('aaa');
  }
};

var kolo = new ksztalt();
kolo.__proto__ = p;
circle.a(); // aaa

console.log(ksztalt.prototype === kolo.__proto__); // false

// albo

function ksztalt() {};
ksztalt.prototype.a = function ()
{
  console.log('aaa');
}
var kolo = new ksztalt();
kolo.a(); // aaa

console.log(kolo.__proto__ === ksztalt.prototype); // true

// albo

var ksztalt = function () {};
ksztalt.prototype.a = function ()
{
  console.log('aaa');
}

var kolo =
{
  __proto__: ksztalt.prototype
};
kolo.a(); // aaa

console.log(kolo.__proto__ === ksztalt.prototype); // true

Uwaga: __proto__ zapisujemy jako dwie podłogi, następnie pięć liter "proto", następnie dwie kolejne podłogi.

Opis

Metoda getter właściwości __proto__ daje nam dostęp do wewnętrznej wartości [[Prototype]] obiektu. Dla obiektów stworzonych przy użyciu literału jest to Object.prototype (en-US). Dla tablic stworzonych przy użyciu literału jest to Array.prototype. Dla funkcji ta wartość to Function.prototype (en-US). Dla obiektów stworzonych przy użyciu new Funkcja, gdzie Funkcja to jeden z wbudowanych konstruktorów dostarczanych przez JavaScript (Array, Boolean, Date, Number, Object, String, i tak dalej — wliczając nowe konstrukotry, które mogą zostać dodane w przyszłości), ta wartość to zawsze Funkcja.prototype. Dla obiektów stworzonych przy użyciu new Funkcja, gdzie Funkcja to funkcja zdefiniowana w kodzie, wartość ta przyjmuje taką samą wartość jak Funkcja.prototype.

Metoda setter właściwości __proto__ umożliwia modyfikowanie [[Prototype]] obiektu. W tym celu obiekt musi być roszerzalny według funkcji Object.isExtensible() (en-US), jeżeli nie jest TypeError (en-US) zostanie wyrzucony. Dostarczana wartość musi być obiektem albo typem null. Podanie jakiejkolwiek innej wartości nie zrobi nic.

Aby zrozumieć w jaki sposób prototypy używane są do dziedziczenia, zobacz artykuł o dziedziczeniu oraz łańcuchu prototypów.

Właściwość __proto__ jest prostym operatorem pamięci na Object.prototype (en-US) składającym się z metody getter i setter. Dostęp do właściwości __proto__ który ostatecznie konsultuje się z Object.prototype (en-US) znajdzie tę właściwość, ale dostęp który nie konsultuje Object.prototype (en-US) nie znajdzie jej. Jeżeli jakaś inna właściwość __proto__ zostanie znaleziona, zanim Object.prototype (en-US) zostanie skonsultowany, to właściwość ta przesłoni tą znalezioną w Object.prototype (en-US).

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.__proto__' in that specification.
Standard Dołączony (normatywnie) jako jeden z dodatkowych ECMAScript legacy features dla przeglądarek (zauważ że specyfikacja jedynie ujednoliciła coś, co było już zaimplementowane w przeglądarkach).
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.prototype.__proto__' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarką

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) 11 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Uwagi odnośnie kompatybilności

Mimo, że specyfikacja ECMAScript 2015 określa iż wsparcie dla __proto__ jest wymagane tylko dla przeglądarek internetowych (w zasadzie normatywnie), to inne środowiska równieź mogą wspierać tę funkcjonalność.

Zobacz również