Array.prototype.toString()

Metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.

var months = ['Styczeń', 'Luty', 'Marzec', 'Kwiecień'];
months.toString(); // "Styczeń,Luty,Marzec,Kwiecień"

Składnia

arr.toString()

Parametry

Brak.

Opis

Obiekt Array przesłania metodę toString obiektu Object. Dla obiektów Array, metoda toString łączy tablicę i zwraca jeden łańcuch znaków zawierający wszystkie elementy tablicy oddzielone przecinkami. Przykładowo poniższy kod tworzy tablicę i stosuje metodę toString, aby przekształcić tablicę do łańcucha znaków.

var monthNames = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr")
var myVar = monthNames.toString() // przypisuje "Jan,Feb,Mar,Apr" do zmiennej myVar

JavaScript wywołuje metodę toString automatycznie, gdy tablica jest traktowana jako wartość tekstowa lub kiedy istnieje odniesienie do tej tablicy wewnątrz połączonego łańcucha znaków.

Zobacz także