MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

El constructor Object crea un embolcall d'objecte.

Sintaxi

// Inicialitzador d'objecte o literal
{ [ parellNomValor1[, parellNomValor2[, ...parellNomValorN] ] ] }

// Cridat com a constructor
new Object([valor])

Paràmetres

parellNomValor1, parellNomValor2, ... parellNomValorN
Parells de noms (string) i valors (quasevol valor) on els noms se separen dels valors mitjançant dos punts (:).
value
Qualsevol valor.

Descripció

El constructor Object crea un embolcall d'objecte per al valor donat. Si el valor és null o bé undefined, crearà i retornarà un objecte buit. En cas contrari retornarà un objecte del tipus corresponent al valor donat. Si el valor donat ja és un objecte, retornarà el mateix objecte.

Quan es crida fora d'un contexte constructor, Object es comporta exactament de la mateixa manera que new Object().

Vegeu també la sintaxi literal / d'inicialització d'objectes.

Propietats del constructor Object

Object.length
Val 1.
Object.prototype
Permet l'adició de propietats a tots els objecte del tipus Object.

Mètodes del constructor Object

Object.assign()
Crea un nou objecte copiant els valors de totes les propietats pròpies enumerables d'un o més objectes origin a l'objecte destí.
Object.create()
Crea un nou objecte amb l'objecte prototipus que s'especifiqui, així com les propietats passades.
Object.defineProperty()
Afegeix a l'objecte la propietat amb nom descrita pel descriptor especificat.
Object.defineProperties()
Afegeix a l'objecte les propietats amb nom descrites pels descriptors especificats.
Object.freeze()
Congela un objecte de forma que les propietats d'aquest no poden ser esborrades o canviades.
Object.getOwnPropertyDescriptor()
Retorna un descriptor de propietat per a la propietat donada d'un objecte.
Object.getOwnPropertyNames()
Retorna un array que contindrà els nomes de totes les propietats pròpies d'un objecte, tant enumerables com no enumerables.
Object.getOwnPropertySymbols()
Retorna un array amb totes les propietats de tipus symbol que siguin pròpies d'un objecte donat.
Object.getPrototypeOf()
Retorna el prototipus de l'objecte especificat.
Object.is()
Compara dos valors i determina si són equivalents (és a dir, si són el mateix objecte).
Object.isExtensible()
Determina si és permés extendre un objecte.
Object.isFrozen()
Determina si l'objecte està congelat.
Object.isSealed()
Determina si un objecte està segellat.
Object.keys()
Retorna un array que conté els noms de totes les propietats enumerables pròpies d'un objecte donat.
Object.observe()
Observa canvies en un objecte de forma asíncrona.
Object.preventExtensions()
Desactiva la capacitat d'un objecte per a ser extés.
Object.seal()
Desactiva la capacitat de poder esborrar propietats de l'objecte.
Object.setPrototypeOf()
Assigna el prototipus (és a dir, la propietat interna [[Prototype]])

Instàncies de Object i l'objecte prototipus

A JavaScript, tots els objectes són descendents de Object; tots els objectes hereten els mètodes i propietats de Object.prototype, tot i que poden ser sobreescrits. Per exemple, els prototipus d'altres constructors sobreescriuen la propietat constructor i ofereixen el seu propi mètode toString(). Els canvis al prototipus Object es propaguen a tots els objectes a no ser que les propietats i mètodes que reben aquests canvis hagin sigut sobreescrites més avall a la cadena de prototipus.

Propietats

Mètodes

Object.prototype.__defineGetter__()
Associates a function with a property that, when accessed, executes that function and returns its return value.
Object.prototype.__defineSetter__()
Associates a function with a property that, when set, executes that function which modifies the property.
Object.prototype.__lookupGetter__()
Returns the function associated with the specified property by the __defineGetter__ method.
Object.prototype.__lookupSetter__()
Returns the function associated with the specified property by the __defineSetter__ method.
Object.prototype.hasOwnProperty()
Returns a boolean indicating whether an object contains the specified property as a direct property of that object and not inherited through the prototype chain.
Object.prototype.isPrototypeOf()
Returns a boolean indication whether the specified object is in the prototype chain of the object this method is called upon.
Object.prototype.propertyIsEnumerable()
Returns a boolean indicating if the internal ECMAScript DontEnum attribute is set.
Object.prototype.toSource()
Returns string containing the source of an object literal representing the object that this method is called upon; you can use this value to create a new object.
Object.prototype.toLocaleString()
Calls toString().
Object.prototype.toString()
Returns a string representation of the object.
Object.prototype.unwatch()
Removes a watchpoint from a property of the object.
Object.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the specified object.
Object.prototype.watch()
Adds a watchpoint to a property of the object.
Object.prototype.eval()
Used to evaluate a string of JavaScript code in the context of the specified object, but has been removed.

Exemples

Utilitzar Object amb els tipus undefined i null types

Els següents exemples emmagatzemen un objecte Object buit a o:

var o = new Object();
var o = new Object(undefined);
var o = new Object(null);

Utilitzar Object per a crear objectes booleans

Els exemples següents emmagatzemen objectes de tipus Boolean a o:

// equivalent a o = new Boolean(true);
var o = new Object(true);
// equivalent a o = new Boolean(false);
var o = new Object(Boolean());

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy, fscholz
 Last updated by: enTropy,