Math.round()

La funció Math.round() retorna el valor d'un nombre arrodonit al nombre sencer més proper.

Sintaxi

Math.round(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Si la porció fraccional del nombre és 0.5 o major, l'argument s'arrodoneix al següent nombre sencer més gran. Si la porció fraccional del nombre és menor de 0.5 l'argument és arrodonit al següent nombre sencer més petit.

Com que round() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.round() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.round()

// Retorna el valor 20
x = Math.round(20.49);

// Retorna el valor 21
x = Math.round(20.5);

// Retorna el valor -20
x = Math.round(-20.5);

// Retorna el valor -21
x = Math.round(-20.51);

// Retorna el valor 1 (!)
// Fixeu-vos en l'error d'arrodoniment degut a la poc precisa aritmètica de punt flotant
// Compareu això amb Math.round10(1.005, -2) de l'exemple de sota
x = Math.round(1.005*100)/100;

Arrodoniment decimal

// Closure
(function() {
 /**
  * Ajustament decimal d'un nombre
  *
  * @param {String} type El tipus d'ajustament.
  * @param {Number} value El nombre.
  * @param {Integer} exp  L'exponent (el logaritme en base 10 de la base a ajustar).
  * @returns {Number} El valor ajustat.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // Si l'exponent és undefined o zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // Si el valor no és un nombre o l'exponent no és un nombre sencer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Desplaçament
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Desfer el desplaçament
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Arrodoniment decimal
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Floor decimal
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Ceiling decimal
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Arrodoniment
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
Math.round10(1.005, -2);  // 1.01 -- compareu aquest resultat amb Math.round(1.005*100)/100 de l'exemple de sobre
// Floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.round' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.round' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també