Array.prototype.shift()

Hàm shift() sẽ xóa phần tử đầu tiên của một mảng và trả về phần tử đó. Hàm này sau khi thực thi sẽ làm thay đổi kích thước của mảng bị tác động.

Cú pháp

arr.shift()

Giá trị trả về

Phần tử đầu tiên của mảng.

Mô tả

Hàm shift sẽ xóa phần tử ở vị trí 0 trong mảng và dịch vị trí của các phần tử tiếp theo xuống, sau đó trả về giá trị của phần tử bị xóa. Nếu giá trị của thuộc tính length bằng 0, giá trị undefined được trả về.

shift is intentionally generic; this method can be called or applied to objects resembling arrays. Objects which do not contain a length property reflecting the last in a series of consecutive, zero-based numerical properties may not behave in any meaningful manner.

Ví dụ

Xóa bỏ một phần tử khỏi một mảng

Đoạn mã code dưới đây hiển thị mảng myFish trước và sau khi xóa bỏ phần tử đầu tiên của mảng đó. Nó cũng hiển thị phần tử bị xóa bỏ:

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon'];

console.log('myFish before: ' + myFish);
// "myFish before: angel,clown,mandarin,surgeon"

var shifted = myFish.shift();

console.log('myFish after: ' + myFish);
// "myFish after: clown,mandarin,surgeon"

console.log('Removed this element: ' + shifted);
// "Removed this element: angel"

Đặc tả

Tương thích với trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Tính năng Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Đã hỗ trợ 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Tính năng Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Đã hỗ trợ (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Xem thêm các mục tương tự