Math

Math - це вбудований об'єкт із полями і методами для реалізації математичних сталих та функцій. Не являється функцією.

Math працює з числами типу Number. Він не підходить для роботи з BigInt.

Опис

На відміну від багатьох інших глобальних об'єктів, Math не являється конструктором. Всі поля і методи Math статичні. Тобто до сталої Пі потрібно звертатись  Math.PI, а функцію синуса викликати через Math.sin(x), де x являється аргументом статичного методу. Всі константи задані із максимальною для дійсних чисел у JavaScript точністю.

Властивості

Math.E
Стала Ейлера, основа натуральних логарифмів. Приблизно дорівнює 2.718.
Math.LN2
Числове значення натурального логарифму від 2. Приблизно дорівнює 0.693.
Math.LN10
Числове значення натурального логарифму від 10. Приблизно дорівнює 2.303.
Math.LOG2E
Логарифм від ee за основою 2, приблизно дорівнює 1.443.
Math.LOG10E
Логарифм від e за основою 10, приблизно дорівнює 0.434.
Math.PI
Значення відношення довжини кола до його діаметру, наближено дорівнює 3.14159.
Math.SQRT1_2
Квадратний корінь від ½ (еквівалентно 12\frac {1}{\sqrt{2}}). Наближено дорівнює 0.707.
Math.SQRT2
Значення квадратного кореня від 2, наближено 1.414.

Методи

Варто зазначити, що тригонометричні функції (sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(), atan2()) очікують (і повертають) значення кутів у радіанах.

Для конвертації радіан в градуси, розділіть значення на (Math.PI / 180). Або помножте на цю величину для виконання зворотної конвертації

Майте на увазі, що точність багатьох математичних функцій залежить від конкретної реалізації платформи. Тобто одна і та ж функція у різних браузерах може дати дещо різний результат. Навіть більше - один і той самий JS-рушій на різних ОС чи архітектурах також може дати різні результати!

Math.abs(x)
Повертає абсолютне значення (модуль) числа.
Math.acos(x)
Повертає арккосинус числа.
Math.acosh(x)
Повертає значення гіперболічного арккосинуса числа.
Math.asin(x)
Повертає арксинус числа.
Math.asinh(x)
Повертає значення гіперболічного арксинуса числа.
Math.atan(x)
Повертає арктангенс числа.
Math.atanh(x)
Повертає значення гіперболічного арктангенса числа.
Math.atan2(y, x)
Повертає значення арктангенсу частки поданих чисел.
Math.cbrt(x)
Повертає кубічний корінь числа.
Math.ceil(x)
Повертає число, округлене "до більшого".
Math.clz32(x)
Повертає кількість ведучих нулів 32-бітного цілочисельного уявлення даного числа.
Math.cos(x)
Повертає косинус числа.
Math.cosh(x)
Повертає значення гіперболічного косинуса числа.
Math.exp(x)
Повертає результат обчислення Ex, де x - це аргумент функції, а E - стала Ейлера (2.718…, основа натурального логарифму).
Math.expm1(x)
Повертає різницю exp(x) і 1 (тобто значення виразу ex-1e^x - 1).
Math.floor(x)
Повертає результат округлення "до меншого".
Math.fround(x)
Повертає найближче число із рухомою комою (крапкою) одинарної точності від аргументу.
Math.hypot([x[, y[, …]]])
Повертає квадратний корінь від суми квадратів аргументів.
Math.imul(x, y)
Повертає результат 32-бітного цілочисельного множення аргументів.
Math.log(x)
Повертає натуральний логарифм (㏒e, або ln) числа.
Math.log1p(x)
Повертає натуральний логарифм (㏒e, або ln) виразу 1 + x від числаx.
Math.log10(x)
Повертає логарифм за основою 10 від аргументу.
Math.log2(x)
Повертає логарифм за основою 2 від аргументу.
Math.max([x[, y[, …]]])
Повертає найбільше із нуля чи більше аргументів.
Math.min([x[, y[, …]]])
Повертає найменше із нуля чи більше аргументів.
Math.pow(x, y)
Повертає результат піднесення до степеня xy.
Math.random()
Повертає псевдовипадкове число від 0 до 1.
Math.round(x)
Повертає значення аргументу, округлене до найближчого цілого.
Math.sign(x)
Повертає знак поданого числа. Визначає, чи являється аргумент додатним числом, від'ємним, чи дорівнює 0.
Math.sin(x)
Повертає значення синуса аргументу.
Math.sinh(x)
Повертає значення гіперболічного синуса аргументу.
Math.sqrt(x)
Повертає додатне значення квадратного кореня від аргументу.
Math.tan(x)
Повертає значення тангенса аргументу.
Math.tanh(x)
Повертає значення гіперболічного тангенса аргументу.
Math.toSource() This API has not been standardized.
Повертає строку "Math".
Math.trunc(x)
Повертає цілу частину x, відкидаючи всю дробову частину.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також