Math

Math - це вбудований об'єкт із полями і методами для реалізації математичних сталих та функцій. Не являється функцією.

Опис

На відміну від інших глобальних об'єктів, Math не являється конструктором. Всі поля і методи Math статичні. Тобто до сталої Пі потрібно звертатись  Math.PI, а функцію синуса викликати через Math.sin(x), де x являється аргументом статичного методу. Всі константи задані із максимальною для дійсних чисел у JavaScript точністю.

Властивості

Math.E
Стала Ейлера, основа натуральних логарифмів. Приблизно дорівнює 2.718.
Math.LN2
Числове значення натурального логарифму від 2. Приблизно дорівнює 0.693.
Math.LN10
Числове значення натурального логарифму від 10. Приблизно дорівнює 2.303.
Math.LOG2E
Логарифм від ee за основою 2, приблизно дорівнює 1.443.
Math.LOG10E
Логарифм від e e за основою 10, приблизно дорівнює 0.434.
Math.PI
Значення відношення довжини кола до його діаметру, наближено дорівнює 3.14159.
Math.SQRT1_2
Квадратний корінь від 1/21/2; еквівалентно 12\frac {1}{\sqrt{2}}. Наближено дорівнює 0.707.
Math.SQRT2
Значення квадратного кореня від 2, наближено 1.414.

Методи

Варто зазначити, що тригонометричні функції (sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(), atan2()) очікують або повертають значення у радіанах. Для конвертації достатньо пам'ятати, що 1 кутовий градус - це (Math.PI / 180) радіан.

Слід мати на увазі, що точність багатьох математичних функцій залежить від конкретної реалізації платформи. Тобто одна і та ж функція у різних браузерах може дати дещо різний результат. Навіть більше - один і той самий JS-рушій на різних ОС чи архітектурах також може дати різні результати.

Math.abs(x)
Повертає абсолютне значення (модуль) числа.
Math.acos(x)
Повертає арккосинус числа.
Math.acosh(x)
Повертає значення гіперболічного арккосинуса числа.
Math.asin(x)
Повертає арксинус числа.
Math.asinh(x)
Повертає значення гіперболічного арксинуса числа.
Math.atan(x)
Повертає арктангенс числа.
Math.atanh(x)
Повертає значення гіперболічного арктангенса числа.
Math.atan2(y, x)
Повертає значення арктангенсу частки поданих чисел.
Math.cbrt(x)
Повертає кубічний корінь числа.
Math.ceil(x)
Повертає число, округлене "до більшого".
Math.clz32(x)
Повертає кількість ведучих нулів 32-бітного цілочисельного уявлення даного числа.
Math.cos(x)
Повертає косинус числа.
Math.cosh(x)
Повертає значення гіперболічного косинуса числа.
Math.exp(x)
Повертає результат обчислення exe^x, де xx - це аргумент функції, а ee - стала Ейлера (2.718…), основа натурального логарифму.
Math.expm1(x)
Повертає різницю exp(x) і 1 (тобто значення виразу ex-1e^x - 1).
Math.floor(x)
Повертає результат округлення "до меншого".
Math.fround(x)
Повертає найближче число із рухомою комою (крапкою) одинарної точності від аргументу.
Math.hypot([x[, y[, …]]])
Повертає квадратний корінь від суми квадратів аргументів.
Math.imul(x, y)
Повертає результат 32-бітного цілочисельного множення аргументів.
Math.log(x)
Повертає натуральний логарифм (loge, або ln) числа.
Math.log1p(x)
Повертає натуральний логарифм від 1 + x для аргументу xx.
Math.log10(x)
Повертає логарифм за основою 10 від аргументу.
Math.log2(x)
Повертає логарифм за основою 2 від аргументу.
Math.max([x[, y[, …]]])
Повертає найбільше із нуля чи більше аргументів.
Math.min([x[, y[, …]]])
Повертає найменше із нуля чи більше аргументів.
Math.pow(x, y)
Повертає результат піднесення до степеня xy.
Math.random()
Повертає псевдовипадкове число з-поміж 0 і 1.
Math.round(x)
Повертає значення аргументу, округлене до найближчого цілого.
Math.sign(x)
Повертає знак поданого числа. Визначає, чи являється аргумент додатним числом, від'ємним, чи дорівнює 0.
Math.sin(x)
Повертає значення синуса аргументу.
Math.sinh(x)
Повертає значення гіперболічного синуса аргументу.
Math.sqrt(x)
Повертає додатне значення квадратного кореня від аргументу.
Math.tan(x)
Повертає значення тангенса аргументу.
Math.tanh(x)
Повертає значення гіперболічного тангенса аргументу.
Math.toSource()
Повертає строку "Math".
Math.trunc(x)
Повертає цілу частину аргументу, відкидаючи всю дробову частину.

Розширення об'єкту Math

Як і переважна більшість вбудованих об'єктів у JavaScript, об'єкт Math можна розширити додатковими полями та методами. Для цього не потрібно використовувати prototype - натомість, слід напряму розширювати Math:

Math.propName = propValue;
Math.methodName = methodRef;

Зокрема, наступний приклад додає до об'єкта Math метод для знаходження найбільшого спільного дільника для переліку аргументів.

/* Варіативна функція -- Повертає найбільший спільний дільник від переліку аргументів */
Math.gcd = function() {
  if (arguments.length == 2) {
    if (arguments[1] == 0)
      return arguments[0];
    else
      return Math.gcd(arguments[1], arguments[0] % arguments[1]);
  } else if (arguments.length > 2) {
    var result = Math.gcd(arguments[0], arguments[1]);
    for (var i = 2; i < arguments.length; i++)
      result = Math.gcd(result, arguments[i]);
    return result;
  }
};

 

Спробуємо його:

console.log(Math.gcd(20, 30, 15, 70, 40)); // `5`

 

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.
Standard Додано нові методи log10(), log2(), log1p(), expm1(), cosh(), sinh(), tanh(), acosh(), asinh(), atanh(), hypot(), trunc(), sign(), imul(), fround(), cbrt() та clz32().
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math' in that specification.
Draft  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
EChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
LN2Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
LN10Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
LOG2EChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
LOG10EChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
PIChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
SQRT1_2Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
SQRT2Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
absChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
acosChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
acoshChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
asinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
asinhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
atanChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
atan2Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
atanhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
cbrtChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
ceilChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
clz32Chrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 31IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 7WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 31Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
cosChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
coshChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
expChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
expm1Chrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
floorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
froundChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
hypotChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 27IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 27Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
imulChrome Full support 28Edge Full support 12Firefox Full support 20IE No support NoOpera Full support 16Safari Full support 7WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 28Firefox Android Full support 20Opera Android Full support 15Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 1.5nodejs Full support 0.12
logChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
log1pChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
log2Chrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
log10Chrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
maxChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
minChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
powChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
randomChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
roundChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
signChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
sinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
sinhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
sqrtChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
tanChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
tanhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
truncChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також